Publikačná činnosť

A_molnarova_iba_môj_článok.pdf

MULTIMODAL ASPECTS OF THE BANSKÁ BYSTRICA LINGUISTIC LANDSCAPE

Autori: MOLNÁROVÁ, E.
Rok vydania: 2021
Vydavateľstvo: In: AD ALTA, Vol. 11, Issue 01 (11/01), June, 2021, pp. ISSN 1804-7890, ISSN 2464-6733 (Online). DOI number: doi.org/10.33543/1101
PHILOLOGIA_XXXI_2021_1_219-240_Kolecani_Lencova_et_al..pdf

Cudzojazyčná edukácia na vysokých školách a jej špecifiká vo vzťahu k vybraným aspektom dištančnej výučby.

Autori: Kolečáni Lenčová, I. – Kováčová, M. – Tomášková, S. – Kolečáni Lenčová, I. –Molnárová, E.
Rok vydania: 2021
Vydavateľstvo: In: Philologia, roč. XXXI, č. 1, s. 219-240. ISSN 1339-2026
Philologia_2020_2_237-254_Kováčová Jurková Tomášková Kolečáni Lenčová Molnárová.pdf

Dištančná cudzojazyčná edukácia na vysokých školách očami pedagógov.

Autori: Kováčová, M. – Jurková, V. – Tomášková, S. – Kolečáni Lenčová, I. –Molnárová, E.
Rok vydania: 2021
Vydavateľstvo: In: Philologia, roč. XXX, č. 2, s. 237 – 254, ISSN 1339-2026
článok_lingua_s.114-121_molnarova.pdf

LINGUISTIC LANDSCAPE A SERVICE LEARNING VO VYUČOVANÍ CUDZÍCH JAZYKOV NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH.

Autori: MOLNÁROVÁ, E.
Rok vydania: 2021
Vydavateľstvo: In: Lingua et vita. Vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie FAJ EÚ v Bratislave, roč. X/1, č. 19/2021. Bratislava: vyd. Ekonóm, s. 114-121. ISSN 1338-6743.

Neue Wege im DaF-Unterricht: Bildende Kunst – Spielfilm – digitale Medien.

Autori: MOLNÁROVÁ, E. (recenzia)
Rok vydania: 2021
Vydavateľstvo: In: Philologia, roč. XXXI, č. 1, s. 243-245. ISSN 1339-2026

Hana Bergerová, Heinz-Helmut Lüger, Georg Schuppener (Hrsg.): Aussiger Beiträge. Germanistische Schriftenreihe aus Forschung und Lehre. 13. Jahrgang. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2019. ISSN 1802-6419

Autori: MOLNÁROVÁ, E. (recenzia)
Rok vydania: 2020
Vydavateľstvo: In: Slowakische Zeischrift für Germanistik, Jahrgang 12, Heft 2, S. 128 – 130. Banská Bystrica: SUNG – Spoločnosť učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska, 2020. ISSN 1338-0796
zbornik_Jazyk_a_politika_2020.pdf

Jazykové xenizmy v nemeckom politickom diskurze v období tzv. koronakrízy (marec – jún 2020).

Autori: LAUKOVÁ, J. – MOLNÁROVÁ, E.
Rok vydania: 2020
Vydavateľstvo: In: JAZYK A POLITIKA. NA POMEDZÍ LINGVISTIKY A POLITOLÓGIE V. Bratislava: vyd. Ekonóm, 2020, s. 171-181. ISBN 978-80-225-4743-7

Jazyková krajina ako motivačný faktor vo výučbe cudzích jazykov.

Autori: MOLNÁROVÁ, E.
Rok vydania: 2020
Vydavateľstvo: In: Aplikované jazyky v univerzitnom kontexte VI. Zvolen: TU vo Zvolene, 2020, s. 232– 241. ISBN 978-80-228-3233-5

Od textu k prekladu XIV, 1.časť.

Autori: MOLNÁROVÁ, E. (Ed.)
Rok vydania: 2020
Vydavateľstvo: Praha: JTP, 2020, 112 s. 978-80-7374-128-0 (komplet), 978-80-7374-129-7 (1. časť)

Od textu k prekladu XIII.

Autori: ĎURICOVÁ, A. - MOLNÁROVÁ, E. (Eds.)
Rok vydania: 2020
Vydavateľstvo: Banská Bystrica: Belianum, vyd. UMB, 2020, 212 s. ISBN 978-80-557-1704-3

Priezviská v logonymách. Na príklade jazykovej krajiny Banskej Bystrice.

Autori: MOLNÁROVÁ, E.
Rok vydania: 2020
Vydavateľstvo: In: Od textu k prekladu XIV, 2. časť, Linguistic Landscape.. Praha: JTP, 2020, s. 60 – 66. 978-80-7374-128-0 (komplet), ISBN 978-80-7374-129-3 (2. časť)

Harmonisation entre besoins du marché du travail et formation professionnelle dans le discours médiatique slovaque.

Autori: ROŠTEKOVÁ, M. – MOLNÁROVÁ, E. – GURA, R.
Rok vydania: 2020
Vydavateľstvo: In: Construire l’espace européen de l’enseignement supérieur. Paríž: L’Harmattan, 2020, s. 77-108. ISBN 978-2-343-21895-3

Educational Policy of the Slovak Republic in the Context of Changes in the Labour Market: Media Discourse Analysis.

Autori: MOLNÁROVÁ, E. – ROŠTEKOVÁ, M.
Rok vydania: 2020
Vydavateľstvo: In Politické Vedy. [online]. Vol. 23, No. 4, 2020. ISSN 1335 – 2741, pp. 47-64. Available at: DOI: https://doi.org/10.24040/politickevedy.2020.23.4.47-64

Viacjazyčnosť niektorých názvov obchodov a prevádzok (zariadení) v Banskej Bystrici.

Autori: LAUKOVÁ, J. – MOLNÁROVÁ, E.
Rok vydania: 2020
Vydavateľstvo: In: Od textu k prekladu XIII. Bystrica: Belianum, vyd. UMB, 2020, s. 97 – 111. ISBN 978-80-557-1704-3.

ATTRACTIVITE DES FORMATIONS EN ALTERNANCE DANS LE DISCOURS D’INFORMATION MÉDIATIQUE EN SLOVAQUIE.

Autori: ROŠTEKOVÁ, M. – MOLNÁROVÁ, E.
Rok vydania: 2020
Vydavateľstvo: In: Nová filologická revue, roč. XI, č. 1, 2020, s. 43-66. Banská Bystrica: FF UMB, ISSN 1338-0583.

Komunikácia obrazu a textu vo vybraných učebniciach nemeckého jazyka.

Autori: MOLNÁROVÁ, E.
Rok vydania: 2019
Vydavateľstvo: In: Aplikované jazyky v univerzitnom kontexte VI. Zvolen : TU vo Zvolene, 2019, s. 175 – 183. ISBN 978-80-228-3176-5.

Neue Medien – Segen oder Fluch der heutigen Lehrenden und Lernenden?

Autori: MOLNÁROVÁ, E.
Rok vydania: 2019
Vydavateľstvo: In: Slowakische Zeischrift für Germanistik, Jahrgang 11, Heft 1, S. 35 – 45. Banská Bystrica: SUNG – Spoločnosť učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska, 2019.

Migračný diskurz z pozície aktérstva.

Autori: LAUKOVÁ, J. – MOLNÁROVÁ, E.
Rok vydania: 2019
Vydavateľstvo: In: JAZYK A POLITIKA. NA POMEDZÍ LINGVISTIKY A POLITOLÓGIE IV. Bratislava: vyd. Ekonóm, 2019, s.443-454. ISBN 978-80-225-4641-6.

Jazykové obrazy utečencov v slovenskom a nemeckom mediálnom diskurze.

Autori: MOLNÁROVÁ, E.
Rok vydania: 2019
Vydavateľstvo: In: Стереотипът в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Четиринадесетите международни славистични четения София, 26–28 април 2018 г. Том I. Езикознание. Sofia: vyd. „Св. Климент Охридски“, 2019, s. 55-63. ISBN 978-954-07-4883-2.

Nemecký migračný diskurz (Príklad kvantitatívno-kvalitatívnej korpusovej analýzy.

Autori: MOLNÁROVÁ, E.
Rok vydania: 2018
Vydavateľstvo: In: Cudzie jazyky v premenách času. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019, s. 432 – 442. ISBN 978-80-225-4614-0.

Národné korpusy ako databázy kvantitatívno-kvalitatívnych výskumov (Na príklade migračného diskurzu).

Autori: MOLNÁROVÁ, E.
Rok vydania: 2018
Vydavateľstvo: In: Aplikované jazyky v univerzitnom kontexte V. Zvolen : TU vo Zvolene, 2018, s. ISBN 978-80-228-3

Jazykový obraz migrácie v nemeckom masmediálním diskurze.

Autori: LAUKOVÁ, J. - MOLNÁROVÁ, E.
Rok vydania: 2018
Vydavateľstvo: Banská Bystrica: vyd. UMB Belianum, 2018, 162 s. ISBN 978-80-557-1458-5

Politische Lexik in der deutschen, slowakischen und russischen Sprache. Zentrum und/oder Peripherie?

Autori: MOLNÁROVÁ, E.
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: In: Zentrum und Peripherie aus sprachwissenschaftlicher Sicht. Opava: Slezká univerzita v Opavě, 2017, s. 117 – 127. ISBN 978-80-7510-248-5

Terminologie in einer interlingualen Komparation.

Autori: MOLNÁROVÁ, E.
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: In: Deutsch als Bindeglied zwischen Inlands- und Auslandsgermanistik. Beiträge zu den 23. GeSuS-Linguistiktagen in Sankt Petersburg. 22.-24. Juni, 2015. Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2017, s. 35 – 44. ISBN 978-3-8300-9467-8

Cudzojazyčný text v didaktických súvislostiach.

Autori: MOLNÁROVÁ, E.
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: In: Aplikované jazyky v univerzitnom kontexte IV. Zvolen : TU vo Zvolene, 2017, s. 144 – 150. ISBN 978-80-228-3002-7

Die (kultur)sprachliche Wahrnehmung und Bewertung der gegenwärtigen Migrationsprozesse nach Europa.

Autori: MOLNÁROVÁ, E.
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: In Crossing Boundaries in Culture and Communication. Bucharest: Romanian-American University, Vol.8, N.2. s. 139 – 147. ISSN 2248 – 2202

Podcast – die neue Lehr- und Lernkultur

Autori: MOLNÁROVÁ, E.
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: In: Germanistik interdisziplinär. Beiträge der 22. Linguistik- und Literaturtage. Banská Bystrica/Slowakei, 2014. Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2016, s. 365 – 371. ISBN 978-3-8300-9148-6.

Odborný jazyk vo vzdelávaní budúcich učiteľov nemeckého jazyka.

Autori: MOLNÁROVÁ, E.
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: In: Implementácia edukačných metód pre skvalitnenie vyučovacieho procesu v oblasti Technickej mechaniky. Zvolen : TU vo Zvolene, 2016, s. 75 – 80. ISBN 978-80-228-2875-8.

Medien als Lernwerkzeug und -gegenstand im Fremdsprachenunterricht.

Autori: ŠTEFAŇÁKOVÁ, J. - MOLNÁROVÁ, E.
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: Banská Bystrica : FF UMB, 2015, 120 s. ISBN 978-80-557-1000-6.

Роль словацких СМИ в поддержке культурного разнообразия.

Autori: Rošteková, M – Molnárová, E.
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: |. In: Visnik Odeskogo nacionaľnogo universytetu [elektronický zdroj] : sociologija i polityčni nauky : naukovyj žurnal. Odesa : Odeskyj nacionaľnyj universytet imeni I. I. Mečnykova, 2016. ISSN 2304-1439. - online, vol. 27, no. 2 (2016), pp. 16-26.

K otázke mediálnej kompetencie budúcich učiteľov nemeckého jazyka.

Autori: MOLNÁROVÁ, E.
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: In: Aplikované jazyky a podpora vzdelávania. Zvolen : TU vo Zvolene, 2015, 75 – 82. ISBN 978-80-228-2797-3.

Je podcast vhodný aj pre vyučovanie odborného jazyka?

Autori: MOLNÁROVÁ, E.
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: In: Aplikované jazyky v univerzitnom kontexte – didaktika, terminológia, preklad. Zvolen: TU vo Zvolene, s. 81 - 87. ISBN 978-80-228-2680-8

Situácia, konflikt, kríza alebo mocenský boj? Základné pojmy a (polito)lingvistické termíny a ich realizácia na príklade mediálnej prezentácie udalostí na Ukrajine .

Autori: MOLNÁROVÁ, E.
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: In: A. Ďuricová. Od textu k prekladu IX. Praha : JTP, 2014, s. 100 – 110. ISBN 978-80-7374-119-8.
spoločensko-politická lexika (obsah).pdf

Spoločensko-politická lexika z kontrastívneho aspektu

Autori: MOLNÁROVÁ, E.
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: Banská Bystrica : Belianum, FHV UMB, 110 s. ISBN 978-80-557-0583-5

Preberanie cudzích slov z oblasti spoločensko-politickej lexiky a ich adaptácia v súčasnom ruskom a slovenskom jazyku.

Autori: MOLNÁROVÁ, E.
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In: Od textu k prekladu VIII. Praha: JTP, 2013, s. 63 - 77. ISBN 978-80-7374-095-5

Na margo základných osobitostí spoločensko-politickej lexiky.

Autori: MOLNÁROVÁ, E.
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: In: ROSSICA IUVENUM 2011. Nitra : Garmond, 2012, s. 99-111. ISBN 978-80-89148-78-3

Oprávnenosť vyčlenenia politémy ako základnej jednotky spoločensko-politickej lexiky

Autori: MOLNÁROVÁ, E.
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: In: Od textu k prekladu VII. Praha: JTP, 2012, s. 76 - 89. ISBN 978-80-7374-094-8

Аббревиационная мотивация и ее влияние на образование аббревиатур.

Autori: FÖRDÖSOVÁ, M., MOLNÁROVÁ, E.
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: In: Лингвистика в современном мире. Сборник научных трудов. Москва : Перо, 2011, с. 140-144. ISBN 978-5-91940-068-4

K vybraným didaktickým aspektom viacjazyčnosti v odbornom cudzojazyčnom vyučovaní na fakultách nefilologického zamerania: komparácia skratiek medzinárodných organizácií (prípadová štúdia).

Autori: ROŠTEKOVÁ, M., MOLNÁROVÁ, E.
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: In: IANUA AD LINGUAS HOMINESQUE RESERATA III. Paríž : INALCO, 2011, s. 137-156. ISBN 978-2-9536153-2-6

Politický jazyk ako osobitý podsystém národného jazyka.

Autori: MOLNÁROVÁ, E.
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: In: Acta Facultatis Humanisticae Universitatis Matthiae Belii Neosoliensis. Banská Bystrica : FHV UMB, 2011, s. 44-51. ISBN 978-80-557-0233-9.

Ideologéma – špecifický fenomém politickej lexiky.

Autori: MOLNÁROVÁ, E.
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: In: A. Ďuricová. Od textu k prekladu VI. Praha : JTP, 2011, s. 97-102. ISBN 978-80-7374-092-4

Zákonitosti fungovania politickej lexiky vo vzťahu k definícii politiky.

Autori: MOLNÁROVÁ, E.
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: In: Cudzie jazyky, odborná komunikácia a interkultúrne fenomény II. Prešov : VŠMP ISM, 2010, s. 188 – 196. ISBN 978-80-89372-19-5

Niekoľko poznámok k politickej lexike a jej klasifikácii.

Autori: MOLNÁROVÁ, E.
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: In: A. Ďuricová. Od textu k prekladu V. Praha : JTP, 2010, s. 109-117. ISBN 978-80-7374-091-7

Politická lingvistika ako jedna z hraničných vedeckých disciplín 21. storočia.

Autori: MOLNÁROVÁ, E.
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: In: Acta Facultatis Humanisticae Universitatis Matthiae Belii Neosoliensis. Banská Bystrica : FHV UMB, 2010, s. 92-97. ISBN 978-80-557-0038-0.

Языковая игра - неотъемлемая часть современных языковых процессов.

Autori: FÖRDÖSOVÁ, M. , MOLNÁROVÁ, E.
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: In : STUDIUM JUVENIS. Челябинск : СИМАРС, 2010, s. 117-122. ISBN 978-5-903968-15-2

Vlastnosti termínu z pohľadu slovenských, ruských a nemeckých lingvistov.

Autori: MOLNÁROVÁ, E., FÖRDÖSOVÁ, M.
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: In: Výučba cudzích jazykov v 21. storočí. Bratislava : Ekonóm, 2010, s. 32-38. ISBN 978-80-225-2933-4

Využitie počítača a internetu vo vyučovaní krajinovedy.

Autori: MOLNÁROVÁ, E.
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In: Aktuálne výzvy milénia vo výučbe cudzích jazykov. Nitra : FF UKF, 2009, s. 56-60. ISBN 978-80-8094-545-9

Politická komunikácia z lexikálneho hľadiska.

Autori: MOLNÁROVÁ, E.
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In: Mladá veda. Banská Bystrica : FHV UMB, 2009, s.140-146. ISBN 978-80-8083-859-1

Teoretické úvahy o odbornom jazyku nemčiny, ruštiny a slovenčiny.

Autori: MOLNÁROVÁ, E.
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In: A. Ďuricová. Od textu k prekladu IV. Praha : JTP 2009, s. 95 – 104. ISBN 978-80-7374-090-0

Cudzie jazyky v multimediálnom prostredí: od teórie k praxi.

Autori: MOLNÁROVÁ, E., ROŠTEKOVÁ M.
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In: L. Adámková a kol. Janua linguarum reserata. Lingvistické, lingvodidaktické a literární reflexe pro nové milénium. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2009, s. 224-232. ISBN 978-80-7043-886-2

Abreviatúry a ich miesto vo výučbe cudzieho jazyka.

Autori: FÖRDÖSOVÁ, M., MOLNÁROVÁ, E.
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In: Lingua Tyrnaviensis 2009 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. (1.vydanie, CD ROM) Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, 2009. ISBN 978-80-8082-283-5

K porovnaniu skratiek medzinárodných organizácií

Autori: MOLNÁROVÁ, E., ROŠTEKOVÁ M.
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: In: Odborný jazyk na vysokých školách IV. Praha: PEF ČZU 2008, s. 169 – 172. ISBN 978-80-213-1750-5

Komparácia skratiek medzinárodných organizácií v odbornom cudzojazyčnom vyučovaní.

Autori: ROŠTEKOVÁ M., MOLNÁROVÁ, E.
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: In: A. Ďuricová. Od textu k prekladu II. Praha: JTP 2008, s. 120 – 134. ISBN/EAN 978-80-7374-047-4

Abreviácia v terminológii a terminológia v abreviácii.

Autori: MOLNÁROVÁ, E., ROŠTEKOVÁ M.
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: In: A. Ďuricová. Od textu k prekladu III. Praha: JTP 2008, s. 144 – 148. ISBN 978-80-7374-089-4

Didaktické aspekty používania skratiek medzinárodných organizácií v odbornom jazyku

Autori: Molnárová, E. - Rošteková, M.
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: In: Odborný jazyk na vysokých školách III. Praha: PEF ČZU, s.120-123. ISBN 978-80-213-1615-7

Proces tvorenia abreviatúr v ruštine

Autori: Molnárová, E.
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: In: Ďuricová, A. Od textu k prekladu. Praha: JTP, s. 64 -74.ISBN 80-7374-040-0

Skratky v ruštine v rámci vyučovania odborného jazyka

Autori: Molnárová, E.
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: In: Cizí jazyky pro účely studia a profese v podmínkách EU. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyne, s.105 - 108. ISBN 80-7044-818-0

Prejav jazykovej ekonómie v odbornom jazyku ruštiny v porovnaní so slovenčinou

Autori: Molnárová, E.
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: In: Odborný jazyk na vysokých školách II. Praha: PEF ČZU, s. 105 - 108. ISBN 80-213-1468-0

Aktuálne otázky odborného prekladu z/do ruštiny

Autori: Molnárová, E.
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: In: Varia XIV. Zborník materiálov z XIV. kolokvia mladých jazykovedcov. Bratislava: SJS pri SAV, Nitra: FF UKF, s. 61 - 67. ISBN 80-89037-04-6

Internacionalizácia terminológie v ruštine

Autori: Molnárová, E.
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: In: Komunikácia v zjednotenej Európe IV. Praha - Ban.Bystrica: JTP - FHV UMB, s. 61- 67. ISBN 80-8083-146-7

In: Odborný text v ruštine ako súčasť odbornej jazykovej prípravy študentov

Autori: Molnárová, E.
Rok vydania: 2005
Vydavateľstvo: In: Analytické sondy do textu 2. Banská Bystrica: FiF UMB, s. 113 - 116. ISBN 80-8083-184-X

Modernizácia terminológie v ekonómii jazyka. Rigorózna práca.

Autori: Molnárová, E.
Rok vydania: 2005
Vydavateľstvo: Banská Bystrica : FiF UMB. 120 s.

Špecifiká odborného prekladu politologických textov a textov z medzinárodných vzťahov a diplomacie z/do ruštiny.

Autori: Molnárová, E.
Rok vydania: 2005
Vydavateľstvo: In: Komunikácia v zjednotenej Európe III. Praha - Ban.Bystrica: JTP - FHV UMB, s. 26 - 30.ISBN 80-8083-139-4

Slovník skratiek súčasného ruského jazyka.

Autori: Molnárová, E.
Rok vydania: 2005
Vydavateľstvo: In: Politické vedy 1/2005, Ban.Bystrica: FPVaMV UMB, s. 103 - 105. ISSN 1335-2741

UNIcert. Systém jazykovej výučby a certifikácie pre študentov nefilologických odborov.

Autori: Kol. autorov
Rok vydania: 2004
Vydavateľstvo: Bratislava: Ekonóm. ISBN 80-225-1858-1

M. Cvetajevová: Sybilla. Obsahová a verzologická analýza básne.

Autori: Molnárová, E.
Rok vydania: 2004
Vydavateľstvo: In: Konferencia mladých filológov. Banská Bystrica: PF UMB, s.149 - 158. ISBN 80-80-8055-876-0

Nový odborný slovník

Autori: Molnárová, E.
Rok vydania: 2002
Vydavateľstvo: In: Politické vedy 3-4/2002. Ban.Bystrica: FPVaMV UMB, s. 170-172.ISSN 1335-2741