Andrew Chesterman na UMB

Katedra anglistiky a amerikanistiky dňa 6. apríla 2017 privítala na pôde UMB významného anglického translatológa Andrewa Chestermana (*1946).

Dr. Chesterman študoval modernú filológiu na Selwynovom kolégiu Cambridgeskej univerzity a neskôr, postgraduálne, aplikovanú lingvistiku na pôde Edinburskej univerzity. V roku 1968 sa presťahoval do Fínska (kde pôsobí dodnes, najmä na pôde Helsinskej univerzity). V roku 1988 získal doktorát z lingvistiky na pôde Readingskej univerzity. Od roku 2010 je oficiálne na dôchodku, no ešte aj dnes je činný v oblasti translatológie. Napísal niekoľko významných kníh, spomeňme aspoň Memes of Translation. The spread of ideas in translation theory (1997) či známu príručku pre študentov nášho odboru The Map. A Beginners’ Guide to Doing Research in Translation Studies (2002, v spolupráci s Jenny Williamsovou).

V Aule Beliane prednášal na tému pokroku v translatológii (presný názov príspevku znel Progress in translation studies), v príspevku sa pokúsil stručne zmapovať posledných päťdesiat rokov svetovej translatológie, ako i súčasný stav. Na prednáške sa zúčastnilo zhruba päť desiatok študentov, ako i hostia zo spriaznených univerzít v Nitre a Prešove (napríklad prof. Daniela Müglová, prof. Edita Gromová, Dr. Emília Perez či Dr. Ivana Hostová).

Hosťa privítal náš kolega PhDr. Martin Djovčoš, PhD. a postaral sa o úvod, ako i moderovanie diskusie. Tlmočnícke služby pre neanglistov zabezpečovali naše študentky Natália Palčeková a Radka Šťastná (prvý ročník magisterského štúdia). Po prednáške nasledovala drobná recepcia v priestoroch Katedry anglistiky a amerikanistiky.

Na druhý deň sme s kolektívom pozvali A. Chestermana na krátky výlet na Pustý hrad a do Banskej Štiavnice (pôvodný plán, Kráľovu studňu, sme pre nepriaznivé počasie museli zmeniť). Sme radi, že Dr. Chesterman prijal naše pozvanie a už teraz sa tešíme na ďalšie podujatie tohto typu.

 

Text a foto:

PhDr. Martin Kubuš, PhD.