Hosťovská prednáška fínskeho profesora

Prednáška prof. S. Saariho, PhD. o fínskom vzdelávacom systéme

na pôde Katedry európskych kultúrnych štúdií

 

Dátum 13. február 2014 bol pre študentov Katedry európskych kultúrnych štúdií zaujímavým dňom, počas ktorého sa mohli dozvedieť mnoho nových a pre štúdium prínosných informácií na tému fínsky vzdelávací systém a fínska kultúra počas prednášky experta na oblasť  školského hodnotenia - profesora Seppa Saariho.

Realizované stretnutie s pánom profesorom sa nieslo v duchu humanistického prístupu k vzdelávaniu s cieľom posilnenia tolerancie voči všetkým žiakom cez prizmu rešpektovania diverzity vo vzdelávaní, pretože podľa slov pána profesora: „Vzdelávanie nie je o chybách, a to čo je dôležité, je naučiť sa učiť, pretože škola je súčasťou života.“

Prednášku zorganizovala Katedra európskych kultúrnych štúdií (FF UMB) v spolupráci s Katedrou teológie a katechetiky (PF UMB), na ktorej profesor Saari hosťuje v rámci medzinárodného projektu. O záujme študentov svedčí ich aktívna účasť a otázky, ktoré si študenti pripravili, sú dôkazom ich zanietenosti nielen pre fínsky vzdelávací systém, ale aj fínsku kultúru. Najpertraktovanejšími témami, bola problematika jazykovej diverzity vo Fínsku, gastronómia, kultúrne dedičstvo krajiny, interkultúrne rozdiely, implementácia Bolonského procesu vo Fínsku a národná charakteristika Fínov.

 

PaedDr. Janka Pálková, PhD.

Mgr. Anna Slatinská

KEKŠ FF UMB