JEAN MONNET WORKSHOP

Na našej katedre pokračuje aj v tomto semestri projekt Jean Monnet Moduly. Jeho dôležitou súčasťou je organizácia workshopov, ktoré vedú dr. Evka Höhn a dr. Janka Pecníková. Sú určené pre študentov, učiteľov a kolegov z iných inštitúcií. Naposledy, dňa 11.2.2021, mala naša vedúca možnosť prednášať pred doktorandov na Ekonomickej fakulte UMB. Vďaka nim vniesla ekonomický pohľad do témy, ktorá spájala všetkých. Hovorili o mestách, možnostiach ich rozvoja s dôrazom na uchovávanie tradícií a identity. Podujatia sa zúčastnila aj prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť EF UMB prof. Ing. Emília Zimková, PhD., ktorú zaujala publikácia vydaná v rámci tohto projektu s názvom Mestá a ich príbehy.