Účasť Mgr. E. Hoehn, PhD. na medzinárodnej konferencii vo Viedni

Dňa 5. apríla 2019 členka katedry Mgr. Eva Höhn, PhD. vystúpila na medzinárodnej konferencii štipendia Rakúskej akademickej výmennej služby (OEAD) Franza Werfla na univerzite vo Viedni. Témou jej referátu pod názvom "Gute und schlechte Literatur. Die studentische Revolte ´68 und die Literatur danach" bola súčasná literatúra nemeckého priestoru.

Konferenciu viedla prof. Konstanze Fliedl, členka Inštitútu germanistiky Univerzity vo Viedni, členka Rakúskej akadémie vied a predsedníčka Spoločnosti Arthura Schnitzlera.