Kultúrna história, identita a národnostný život vybraných komunít Slovákov žijúcich v zahraničí v rokoch 1945 – 1995

Informácie o projekte

Cultural history, identity and national life of the selected Slovak communities living abroad between 1945 – 1995

Vyhlasovateľ:

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV

Číslo projektu:VEGA č. 1/0187/14
Doba riešenia:2014 - 2016
Vedúci projektu:Kmeť Miroslav, doc. PaedDr., PhD.
Spoluriešitelia:Kunec (Z), Bariaková, Kubealaková, Lomenčík, Hruboň, Polónyová (D), Liščák (D), Kurhajcová
Zahraničný projekt:nie