Kultúrne a historické pozadie vzniku latinských diel slovenskej proveniencie v období baroka

Informácie o projekte

Cultural and historical background of Latin works of Slovak origin in the Baroque Period

Projekt sa zameria na objasnenie kultúrneho a politického pozadia vzniku vybraných latinských diel, ktoré vznikli na území Slovenska v barokovom období. Predovšetkým pôjde o významnú prácu uhorského vzdelanca a vedca Mateja Bela Notitia Hungariae novae historico-geographica (Viedeň 1735-1742), ktorá bude porovnávaná s dielami jezuitských historikov Martina Szentiványiho a Samuela Timona z prostredia jezuitskej Trnavskej univerzity. Výsledkom riešenia projektu bude analýza, spracovanie a príprava na vydanie vybraných latinských častí Belovho diela a ich paralelný preklad do slovenského jazyka. Riešitelia budú publikovať štyri časti, konkrétne pôjde o Belov opis Tekovskej, Zvolenskej, Hontianskej a Bratislavskej stolice. Publikácie budú obsahovať okrem edície latinského textu a slovenských prekladov opatrených kritickým poznámkovým aparátom úvodnú štúdiu s akcentom na porovnanie s dielami iných historikov a index osobných a geografických mien. Výsledky riešenia prinesú nové, doteraz do slovenčiny nepreložené Belove texty. Výsledky projektu budú využiteľné pre vedeckú komunitu, rovnako aj pre pedagogické účely na hodinách dejepisu a slovenskej literatúry, ako aj pre laickú verejnosť.

Vyhlasovateľ:

KEGA, MŠVVaŠ SR

Číslo projektu:KEGA 015TTU-4/2017
Doba riešenia:2017 - 2019
Vedúci projektu:Nagy Imrich, Mgr., PhD.
Koordinátor projektu:Juríková Erika, doc. Mgr., PhD.
Zahraničný projekt:nie