KRO súčasťou univerzitnej delegácie vo Francúzsku, 8. - 13. 11. 2015

 Katedra romanistiky súčasťou univerzitnej delegácie vo Francúzsku, 8. - 13.11.2015


V týždni od 8. - 13. 11. 2015 sa uskutočnila návšteva univerzitnej delegácie UMB (doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD., doc. PhDr. Ľudmila Mešková, PhD., doc. PaedDr. Radovan Gura, PhD., Mgr. Monika Zázrivcová, PhD.) na vybraných partnerských inštitúciách vo Francúzsku.

Členovia a členky univerzitnej delegácie UMB vo Francúzsku navštívili 5 partnerských inštitúcií v Paríži, vo Versailles a v Grenobli:

  • 9. 11. 2015 – Université Saint-Quentin-en-Yvelines (Institut de Management, Institut d'Etudes culturelles et internationales, Faculté des Sciences sociales),
  • 10. 11. 2015 – INALCO Institut national des langues et civilisations orientales (Štátny inštitút pre východné jazyky a kultúry),
  • 12. 11. 2015 – Université de Grenoble (Institut d'Etudes politiques); Université Paris-Sorbonne (Paris IV); Université Paris XIII.

Okrem toho sa uskutočnilo stretnutie s Erasmus+ študentmi UMB, ktorí sú aktuálne na študijných pobytoch v Paríži a stretnutia s viacerými francúzskymi spolupracovníkmi členov a členiek univerzitnej delegácie.

Výsledkom pracovných stretnutí je upevnenie a rozšírenie spolupráce s partnerskými inštitúciami:

  • Université Saint-Quentin-en-Yvelines – revízia Erazmus+ a rozšírenie o EF, FF (EKŠ, cudzie jazyky PaT+UaP), PdF (hudobná kultúra),
  • INALCO – revízia Erazmus+ a rozšírenie o medzinárodné vzťahy; publikovanie monografie autorského kolektívu FF UMB + INALCO vo vydavateľstve Archives contemporaines,
  • IEP Grenoble – nadviazanie Erazmus+ výmeny, pokračovanie v realizácii dizertačných prác pod dvojitým vedením, tzv. „cotutelles",
  • Paris IV – uzavretie bilaterálnej dohody o spolupráci (mimo Erazmus+), pripraviť podmienky pre realizáciu dizertačných prác pod dvojitým vedením,
  • Paris XIII – uzavretie zmluv Erazmus+ a zároveň bilaterálnej dohody ponúkajúcej širší rámec spolupráce (napr. cotutelles).