K nedožitej storočnici Janka Silana (2014)

9. decembra 2014 sa v priestoroch Vzdelávacieho centra Mateja Bela UK v spolupráci Katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy FF UMB a Univerzitnej knižnice UMB uskutočnila prednáška PaedDr. Edity Príhodovej, PhD., k nedožitej storočnici básnika a kňaza Janka Silana. Podujatie bolo organizované v rámci cyklu podujatí Otázky a otázniky literárnej vedy na KSLLV FF UMB.

PaedDr. Edita Príhodová, PhD., absolvovala štúdium slovenského jazyka a literatúry a filozofie (1992  1997) a teológie (1991 – 1994) na Univerzite Komenského v Bratislave. Po rokoch všeobecného záujmu o sledované odbory sa profilovala v oblasti dejín slovenskej literatúry a teórie literatúry. Doktorskú prácu Spirituálny diskurz v poézii Janka Silana obhájila v Ústave slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied v Bratislave.

Od roku 2004 pracuje na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Vo svojej výskumnej činnosti zameriava pozornosť na dejiny slovenskej medzivojnovej literatúry, katolícku modernu ako literárny a kultúrny fenomén a otázky týkajúce sa vzťahu náboženstva a kultúry.

V ostatnom období pripravila do tlače výber z celoživotnej tvorby Janka Silana pod názvom MEDZIDOBIE (Verbum, 2012). Ku knihe prináleží aj CD s audionahrávkami vybraných básní. V tomto roku vo vydavateľstve Kalligram v edícii Knižnica slovenskej literatúry vyšlo BÁSNICKÉ DIELO JANKA SILANA, na ktorom sa podieľala ako editorka. Predkladaný zväzok predstavuje Silanovu osobnosť i jeho dielo, autorove estetické názory, sebainterpretácie a kritické interpretácie, z ktorých mnohé doteraz neboli publikované.