Voľný čas a sociálna štruktúra na Slovensku vo vývojovej a komparatívnej perspektíve

Informácie o projekte

Leisure and social structure in Slovakia in developmental and comparative perspective

Vyhlasovateľ:

Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskej akadémie vied

Číslo projektu:VEGA č. 1/0641/15
Doba riešenia:2015 - 2017
Vedúci projektu:Chorvát Ivan, doc. Mgr. M.A., CSc.
Spoluriešitelia:Hofreiter Roman, Mgr.
Zahraničný projekt:nie