Atletika v kondičnej príprave (externé štúdium)

Elektronické učebné texty 1

Elektronická učebné texty 2

 

Odporúčaná literatúra:

1. ČILLÍK, I. a kol. 2013. Atletika. Banská Bystrica : FHV UMB, 2013. 238 s.

2. SEDLÁČEK, J. a kol. 2003. Kondičná atletická príprava a rekreačná atletika. Bratislava : UK, 2003.

3. LEDNICKÝ, A. 2008. Pohybové hry v kondičnej príprave. Bratislava : SVSTVŠ, 2008