ŠVA

ŠVA = študentská vedecká aktivita je prezentácia vlastného výskumu, štúdia, analýzy a pod. študentky/študenta.

  
Témy sú zverejnené na webe  a  na vývesných plochách katedry zväšča do konca októbra daného akademického roku. 

  
Samotná súťaž prebieha v apríli  - deň konania upresnený včas.

 

KRITÉRIÁ:

  • rozsah práce  minimálne 10 strán (napr. spracované  výsledky  zaujímavého výskumu zo záverečnej bakalárskej alebo magisterskej práce)
  • odovzdávajú sa tri vytlačené kópie  a  1 v elektronickej podobe.

Víťazná práca býva odmenená finančne.

Viac informácií u Mgr. Marianny BACHLEDOVEJ, PhD. mailom marianna.bachledova@umb.sk alebo v čase jej konzultačných hodín, príp. dohodou.