Kondičné plávanie a cvičenia z plávania

Študijná literatúra:

 

Nácvik plaveckých spôsobov v praxi / Peter Mandzák, matej Bence, Martina Mandzáková, Jaroslav Popelka, Zuzana Tonhauserová, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2011. - 115 s. - ISBN 978-80-557-0310-7

 

 

V nasledujúcom odkaze sú uvedené kritérá k udeleniu kreditov z predmetov:

 

Kritériá  hodnotenia z predmetu  "Cvičenia z plávania 1"

1. doterajšia dochádzka 2. vypracovať po dve cvičenia pre nácvik techniky v jednom vybranom pl. spôsobe Zameranie všetko vo vode: na nohy, paže, súhru bez dýchania, súhru s dýchaním (spolu cca 8 cvičení) Dodržať požadovanú formu seminárnych prác vrátane použitej literatúry. Žiadam nekončiacich študentov aby seminárne práce zasielali svojim vyučujúcim plaveckých skupín do 30. 4. 2020.
Kritériá  hodnotenia z predmetu  "Cvičenia z plávania 2"

1. doterajšia dochádzka 2. Vypracovať po dve cvičenia na zdokonalenie jednej voľne vybranej plaveckej techniky s obrátkou a štartovým skokom. Zameranie všetko vo vode: Nohy, paže, súhru bez dýchania, súhru s dýchaním (spolu cca 8 cvičení) Dodržať požadovanú formu seminárnych prác vrátane použitej literatúry. Žiadam nekončiacich študentov aby seminárne práce zasielali svojim vyučujúcim plaveckých skupín do 30. 4. 2020. Pozor u Mgr. končiacich odovzdanie do 28.3. 2020.


Kritériá hodnotenia z predmetu "Kondičné plávanie 1 a Kondičné plávanie 2"
1.	doterajšia dochádzka
2.	vypracovať seminárnu prácu rozsah 2  strany.
Zameranie: Využitie plaveckých pomôcok v kondičnom plávaní.  Rozsah 2 strany. 
Dodržať požadovanú formu seminárnych prác vrátane použitej literatúry.

Žiadam nekončiacich študentov aby seminárne práce zasielali svojim vyučujúcim plaveckých skupín do 30. 4. 2020. 
Končiaci študenti Bc. Štúdia najneskôr do 9.4. 2020.
Končiaci Mgr štúdia najneskôr do 28.3. 2020. 

 

 
Kontaktný formulár

=