Publikačná činnosť

Rekreačný skialpinizmus ako vhodný prostriedok zvyšovania úrovne výkonnosti mládeže.

Autori: MANDZÁK, P.
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: In.: Acta Univerzitatis Matthiae Belii, Zborník vedeckovýskumných prác č. 11. Banská Bystrica: UMB, 2008, s.145 – 152. ISBN 978-80-8083-555-2

Uplatnenie hier na lezeckej stene v príprave mladých lezcov.

Autori: MANDZÁK, P.
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: In.: Hry 2008, Zborník z medzinárodnej konferencie. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2008, s. 145 – 148.ISBN 978-80-7043-671-4

Zmeny pohybovej výkonnosti prostredníctvom rekreačného skialpinizmu.

Autori: MANDZÁK, P
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: In: Telovýchovný proces na školách. Banská Bystrica: PF UMB, KTV, 2007, 149 – 155. ISBN 978-80-8083-501-9

Efektivita plaveckého výcviku v hlbokej vode.

Autori: MANDZÁK, P.
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: PF UMB, 2007, 75s., ISBN 978-80-8083-397-8, EAN 9788080833978.

a jeho vplyv na telesnú zdatnosť a rozvoj vybraných pohybových schopností mládeže.

Autori: MANDZÁK, P.
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: In.: Sport a kvalita života 2006, Zborník z konferencie. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. , ISBN 80-210-4145-5

Develpoment of the strength abilities of the youth with climbing on the artificial wall.

Autori: MANDZÁK, P.
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: In.: Acta Univerzitatis Matthiae Belii, Physical education and Sport, Vol. 7. Banská Bystrica: PF UMB, 2006, s. 121 – 126. ISBN 80-8083-334-6

Súčasný stav podmienok a prostriedkov základných škôl pri organizácii základných plaveckých výcvikov

Autori: MANDZÁK, P.
Rok vydania: 2005
Vydavateľstvo: In.: História, súčasnosť a perspektívy učiteľského vzdelávania 2 diel. Banská Bystrica: PF UMB, 2005, s. 364 – 368. ISBN. 80-8083-107-6

Uplatnenie hier a elementárnych plaveckých činností v hlbokej vode v základnom plaveckom výcviku na 1. stupni ZŠ.

Autori: MANDZÁK, P.
Rok vydania: 2005
Vydavateľstvo: In.: História, súčasnosť a perspektívy učiteľského vzdelávania 2 diel. Banská Bystrica: PF UMB, 2005, s. 368 – 370. ISBN. 80-8083-107-6

Efektivita prípravných hier vo vode v základnom plaveckom výcviku na školách

Autori: MANDZÁK, P.
Rok vydania: 2005
Vydavateľstvo: In: Acta Univerzitatis Matthiae Belii, Zborník vedeckovýskumných prác č. 9. Banská Bystrica: UMB, 2005, s.180 – 185. ISBN 80-8083-161-0

Bezpečne na lyžiach.

Autori: ADAMČÁK, Š.- MANDZÁK, P.
Rok vydania: 2004
Vydavateľstvo: In.: Outdoor - Nové poznatky a zkušenosti z pobytu a sportů v přírode. Brno: Masarykova univerzita v Brne, 2004, ISBN 80-7315-086-7

Vplyv strečingu na úroveň dynamickej sily 11-12 ročných plavcov OŠG v Trenčíne.

Autori: MISÁROŠOVÁ, M – MANDZÁK, P.
Rok vydania: 2004
Vydavateľstvo: In.: Acta Univerzitatis Matthiae Belii, Zborník vedeckovýskumných prác č. 8. Banská Bystrica: UMB, 2004, s.166 – 174. ISBN 80-8083-019-3

Carvingové lyžovanie.

Autori: MANDZÁK , P
Rok vydania: 2004
Vydavateľstvo: In.: PAUGSCHOVÁ, B. a kol. 2004. Lyžovanie. Učebné texty pre študentov telesnej výchovy. Banská Bystrica: UMB, 2004, s. 140 – 152. ISBN 80-8055-880-9

Lezecká príprava detí mladšieho školského veku na umelej horolezeckej stene v Banskej Bystrici.

Autori: MANDZÁK, P. – ADAMČÁK, Š.
Rok vydania: 2003
Vydavateľstvo: In.: Turistika a športy v prírode. (Súčasný stav a najnovšie trendy). Liptovský Mikuláš: Vojenská akadémia v L. Mikuláši, 2003, s. 77 – 82. ISBN 80-8040-221-3

Realizácia základných plaveckých výcvikov v súčasných podmienkach základných škôl

Autori: MANDZÁK, P.
Rok vydania: 2003
Vydavateľstvo: In.: Súčasný stav a perspektívne tendencie v telovýchovnom procese a vo voľnom čase žiakov na základných školách, (zborník príspevkov zo seminára s medzinárodnou účasťou). Banská Bystrica: PF UMB, 2003, s. 56 – 59. ISBN 80-8055-850-7

Horský duatlon ako vhodný doplnok prípravy mladých triatlonistov v pred a post súťažnom období.

Autori: MISÁROŠOVÁ, M. - MANDZÁK, P.
Rok vydania: 2003
Vydavateľstvo: In.: Turistika a športy v prírode. (Súčasný stav a najnovšie trendy). Liptovský Mikuláš: Vojenská akadémia v L. Mikuláši, 2003, s. 31 – 35. ISBN 80-8040-221-3

Vplyv základného plaveckého výcviku v hlbokej vode na plaveckú vytrvalosť a úroveň technického zvládnutia plaveckého spôsobu prsia u žiakov mladšieho školského veku

Autori: MANDZÁK, P.
Rok vydania: 2003
Vydavateľstvo: In.: Súčasný stav a perspektívne tendencie v telovýchovnom procese a vo voľnom čase žiakov na základných školách, (zborník príspevkov zo seminára s medzinárodnou účasťou). Banská Bystrica: PF UMB, 2003, s. 60 – 65. ISBN 80-8055-850-7

Telesná zdatnosť učiteliek ZŠ z aspektu ortostatickej skúšky.

Autori: HRČKA, J. – MICHAL, J. – MANDZÁK, P.
Rok vydania: 2003
Vydavateľstvo: In: Športové záujmy žiakov a učiteľov 1. stupňa základných škôl a ich somatiká afunkčná charakteristika. Grantová úloha MŠ SR VEGA č. 1/8060/01.Banská Bystrica: PF UMB B.B., 2003, s. 89 – 94. ISBN 80-8055-849-3

Výcvikový program základného plaveckého výcviku v podmienkach hlbokej vody pre žiakov 1. stupňa na základnej škole.

Autori: MANDZÁK, P.
Rok vydania: 2003
Vydavateľstvo: In.: Telesná výchova a šport v súčasnej spoločnosti. Trenčín: TU Alexandra Dubčeka, 2003, s. 86-91. ISBN 80-8075-003-3

Vyhodnotenie športovej prípravy 10 – 11 ročných detí v triatlone v RTC 2001 / 2002.

Autori: MISÁROŠOVÁ, M. - MANDZÁK, P.
Rok vydania: 2002
Vydavateľstvo: In.: 50. Výročie organizovaného vyučovania telesnej výchovy na vysokých školách. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Nitra: Agroinštitút Nitra, 2002, s. 168-171. ISBN 80-7139-090-9

Vplyv plávania na rozvoj vytrvalostných schopností žiaka mladšieho školského veku.

Autori: MANDZÁK, P. – MISÁROŠOVÁ, M.
Rok vydania: 2002
Vydavateľstvo: . In.: Acta Univerzitatis Matthiae Belii, Telesná výchova a šport, Vol. 4., No. 4. Banská Bystrica: PF UMB, 2002, s. 45 – 49. ISBN 80-8055-727-6

Úroveň plaveckej výkonnosti a spôsobilosti študentiek PF UMB v Banskej Bystrici.

Autori: MANDZÁK, P.
Rok vydania: 2001
Vydavateľstvo: In.: Acta Univerzitatis Matthiae Belii, Telesná výchova a šport, Vol. 3., No. 3. Banská Bystrica: PF UMB, 2001, s. 44 – 49. ISBN 80-8055-612-1

Stav a zmena úrovne bežeckej a plaveckej výkonnosti v jednoročnej príprave 10 – ročných triatlonistov.

Autori: MANDZÁK, P.
Rok vydania: 2001
Vydavateľstvo: In.: ATLETIKA 2001. Zborník z medzinárodnej konferencie. Banská Bystrica: Dukát s.r.o., 2001, s. 107 – 113. ISBN 80-967363-1-0

Analýza reakcie kardiovaskulárneho systému rekreačných skialpinistov na zaťaženie v teréne.

Autori: KOMPÁN, J. - MANDZÁK, P.
Rok vydania: 2001
Vydavateľstvo: In.: Súčasné trendy v turistike a športoch v prírode, zborník príspevkov z vedecko – metodického seminára. Liptovský Mikuláš: Vojenská akadémia v L. Mikuláši, 2001, s. 4 – 12. ISBN 80-8040-177-2

Sledovanie a vyhodnotenie rastu výkonnosti plavca počas vývinu v rokoch 1989 - 1999.

Autori: MANDZÁK, P.
Rok vydania: 2000
Vydavateľstvo: In.: Acta Univerzitatis Matthiae Belii, Telesná výchova a šport, Vol. 2., No. 2. Banská Bystrica: PF UMB, 2000, s. 52 – 66. ISBN 80-8055-424-2

Úroveň plaveckej spôsobilosti študentov Tv v záchranárskych činnostiach na školách.

Autori: MANDZÁK, P.
Rok vydania: 1999
Vydavateľstvo: In.: Acta Univerzitatis Matthiae Belii, Vol. 1., No. 1. Banská Bystrica: PF UMB, 1999, s. 152 - 163. ISBN 80-8055-612-1

Kontaktný formulár

=