Plávanie - rozširujúce štúdium

Študijná literatúra:

 

Nácvik plaveckých spôsobov v praxi / Peter Mandzák, matej Bence, Martina Mandzáková, Jaroslav Popelka, Zuzana Tonhauserová, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2011. - 115 s. - ISBN 978-80-557-0310-7

 

 

 

Pokyny k plneniu podmienok k hodnoteniu predmetu

Na základe vzniknutých udalostí ohľadom covid - 19 sme upravili základné podmienky k ukončeniu a k získaniu kreditov za predmet Plávanie. Hodnotenie bude pozostávať z vypracovania seminárnej práce na nižšie uvedené témy. Seminárne práce musia mať požadovanú formu (je uverejnená na stránke KTVŠ) a jej súčasťou je zdroj použitých literárnych prameňov. Každý študent si vyberie a spracuje jednu originálnu tému, ktorú prepošle vyučujúcemu na adresu: peter.mandzak@umb.sk . Na jednu tému môžu byť zapísaní maximálne dvaja študenti. Obsahovo však musia byť práce originálne.

 

Obsah seminárnej práce:

Spracovať metodiku nácviku plaveckých spôsobov, štartov a obrátok. Nácvik bude obsahovať metodický postup nácviku jednotlivých prvkov na suchu a vo vode. Text je možné dopĺňať obrazovou prílohou. Odporúčaný rozsah je max 6 strán.

Termín odovzdanie je do 22.5.2020  

Praktické činnosti (techniky a limity za jednotlivé plavecké spôsoby) budú testované v rámci obsahu predmetu „Didaktika športov – časť plávanie“,  ktorý je v druhom ročníku štúdia.

 

Témy seminárnych prác:

 

Témy seminárnych prác

meno

meno

Plavecký spôsob prsia

 

 

nácvik pohybu nôh

 

 

nácvik pohybu paží

 

 

nácvik súhry pohybov

 

 

nácvik obrátky

 

 

nácvik štartu

 

 

Plavecký spôsob kraul

 

 

nácvik pohybu nôh

 

 

nácvik pohybu paží

 

 

nácvik súhry pohybov

 

 

nácvik obrátky

 

 

 

 

 

Plavecký spôsob znak

 

 

nácvik pohybu nôh

 

 

nácvik pohybu paží

 

 

nácvik súhry pohybov

 

 

nácvik  obrátky

 

 

 

 

 

Plavecký spôsob motýlik

 

 

nácvik pohybu nôh

 

 

nácvik pohybu paží,

 

 

nácvik súhry pohybov

 

 

nácvik  obrátky

 

 

 

 

 

 

Kontaktný formulár

=