ŠPORTOVÁ ŠPECIALIZÁCIA 4 - FUTBAL (DENNÉ ŠTÚDIUM)

Vyučovanie v LS 2021 začína 8.2.2021. Až do odvolania bude realizované dištančnou formou!

ROZVRH A POŽIADAVKY ŠPORTOVEJ ŠPECIALIZÁCIE 4 - FUTBAL (LS 2021)

Úvod do špecializácie 4  0+1 8.2.2021 Kollár
Športová príprava vekových kategórií (prípravka, žiaci, dorast, dospelý) so zameraním na TJ 0+5 15.,22.2. a 1.3. Kollár
Súvislá prax pri vlastnom družstve 0+18 priebežne Kollár
Kontrola Denníka trénera = ZP na UEFA B 0+2 26.4.2021 Kollár

 

POŽIADAVKY K UKONČENIU PREDMETU ŠPORTOVÁ ŠPECIALIZÁCIA 4 - FUTBAL:

Do 20.5.2021 musí študent zaslať na email rastislav.kollar@umb.sk plány 4 mikrocyklov a 12 TJ (1 mikrocyklus = 3 TJ) a 4 prípavy a vyhodnotenia majstrovských zápasov zrealizovaných počas súvislej praxe pri vlastnom družstve. Jednotlivé plány TJ musia mať vyplnené všetky vyplniteľné položky (dôraz klásť na cieľ, VTÚ, ŠTU cez súčasti hernej prípravy prostredníctvom pohybových schopností, MOF a HČ). Rovnako treba zodpovedne vyplniť aj plány mikrocyklov (zameranie – názov TMC, VTÚ, ŠTU súčasti HP prostredníctvom pohybových schopností, MOF a HČ). Uvedené dokumenty budú tvoriť prvú časť Denníka trénera. 

Hodnotenie predmetu bude realizované na základe formálnej (max 30b) a obsahovej (max 70b) kvality predložených materiálov. Minimálny počet bodov na pozitívne hodnotenie predmetu je 65b.

 

V prípade nesplnenia požiadaviek na získanie hodnotenia, či už z dôvodu nezískania potrebného počtu bodov, alebo nezaslania dokumentov do určeného termínu, bude študentovi udelené hodnotenie Fx! S možnosťou opravy do 20.6.2021 (tzv. druhý termín).

 

Konspekt TJ: http://www.ssfz.sk/data/komisie/TMK/dennik_trenera/treningova_jednotka.pdf

TMC: http://www.ssfz.sk/data/komisie/TMK/dennik_trenera/tyzdenny_treningovy_mikrocyklus.pdf

Príprava a hodnotenie stretnutia: http://www.ssfz.sk/data/komisie/TMK/dennik_trenera/hodnotenie_zapasu_a_priprava.pdf

Požiadavky na formálnu stránku seminárnej práce: https://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-telesnej-vychovy-a-sportu/studium-na-ktvs/dalsie-informacie-a-tlaciva/vzor-a-formalna-uprava-seminarnych-prac-na-ktvs.html 

 

Literatúra:

KAČÁNI, L. 2005. Teória a prax hernej prípravy 2. Bratislava : Šport, 2005. 228 s. ISBN 80-969091-3-4

KANIČÁR, J., JURKA, Z., NEMEC, M. 2010. Kniha futbalu – nová generácia cvičení a hier. Bratislava : autori na vlastné náklady, 2010. 143 s. ISBN 978-80-970393-2-5

Strana: 2

NAVARA, M. a kol. 1986. Teória a didaktika kopané. Praha : SPN 1986.

NEMEC, M. et. al. 2008. Tréner futbalu – učebné texty pre trénerov EURO B licencie. Banská Bystrica : KŠC, SsFZ TMK vo vydavateľstve PARTNER, 2008. Rozsah 199 s. ISBN 978-80-89183-36-4

NEMEC, M. 2002. Príprava mladých futbalistov na školách a v oddieloch. Banská Bystrica : FHV UMB, 2002.

NEMEC, M., KOLLÁR, R. Teória a didaktika futbalu. Banská Bystrica : Rastislav Kollár, 2009. 200s. ISBN 978-80-89183-62-3

PERÁČEK, P. et.al. 2004. Teória a didaktika športových hier I. Bratislava : FTVŠ UK, 2004. ISBN 80-89197-00-0

PERÁČEK. P. 2003. Futbal. Riadenie – plánovanie – tréning. Bratislava, Mačura 2003. 216 s. Pravidlá futbalu – vydané SZF.

ŠTULAJTER, I. 2007. Vplyvy biorytmov na vybrané pohybové schopnosti vo futbale. Banská Bystrica : Fakulta humanitných vied UMB, 2007. 97 s. ISBN 978-80-8083-519-4

VOTÍK, J. 2001. Tréner fotbalu B licence. Praha: Olympia, 2001. 256 s. Najnovšia odborná literatúra v časopisoch, zborníkoch a periodikách.

(pozri web KTVŠ - zamestananci katedry - Nemec, Pivovarníček a Kollár) 

https://www.ff.umb.sk/mnemec/publikacna-cinnost.html

https://www.ff.umb.sk/ppivovarnicek/publikacna-cinnost.html

https://www.ff.umb.sk/rkollar/publikacna-cinnost.html

Kontaktný formulár

=