Kultúrna a sociálna diverzita mesta v kontexte udržateľného rozvoja

Informácie o projekte

Anotácia dosiahnutého výsledku: K najdôležietjším výsledkom patria zovšeobecnenia, ktoré je možné formulovať na základe opakovaných výskumov v stredoslovenských mestách: - slovenské mestá prešli od roku 1989 výraznými zmenami 1) v oblasti priestoru a jeho napĺňania socio-kultúrnymi aktivitami, pričom sa reflektovali najmä zmeny vo verejných priestranstvách, sídliskách a miestach využívaných na relaxačné účely, 2) v oblasti aktivizácie občanov, ktoré sa reflektovali najmä vo sfére komunitného života (centrá nezávislej kultúry, organizovania života na veľkých sídliskách, dobrovoľnícvo...) 3) v oblasti prehodnocovania a revitalizácie lokálnych tradícií a ich ukotvenia v aktuálnom prezentačnom obsahu i forme (Radvanský jarmok, banskoštiavnický salamander a pod.) ako súčasť udržateľného rozvoja mesta.

Vyhlasovateľ:

VEGA

Číslo projektu:1/0738/13
Doba riešenia:2013 - 2015
Vedúci projektu:doc. PhDr. Darulová Jolana, CSc.
Zahraničný projekt:nie
Klasifikacia: ABC Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: ABCKapitoly v zahraničných monografiách BITUŠÍKOVÁ, Alexandra. 2015. Shaping the City and Its Inhabitants: Urban Activism in Slovakia. In: Jacobsson, K. (ed.): Urban Grassroots Movements in Central and Eastern Europe. Surrey – Burlington: Ashgate, 219-246. ISBN 978-1-4724-3446-3. Slovensky názov kapitoly: Formovanie mesta a jeho obyvateľov. Urbánny aktivizmus na Slovensku.
Autori: Bitušíková, A.
Klasifikacia: ABD Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: ABD DARULOVÁ, Jolana. 2015. Transformćia mestských priemyselných priestorov. Príklady dobrej a zlej praxe. In: Darulová, J. (ed.). 2015. Kultúrna a sociálna diverzita V. Občania a priestory mesta. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Bellianum.ISBN 978-80-557-1044-0 (v tlači).
Autori: Darulová, J.
Klasifikacia: ABD Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: BITUŠÍKOVÁ, Alexandra. 2013. Cesty k udržateľnému životnému štýlu: premena stravovacích praktík. In: Luther, D. (ed.). 2013. Kultúrna a sociálna diverzita IV. Spoločenská zmena a adaptácia. Bratislava : Ústav etnológie SAV a Inštitút sociálnych a kultúrnych štúdií FHV UMB, s. 36-51. ISBN 978-80-88997-52-8
Autori: Bitušíková, A.
Klasifikacia: ABD Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: KOŠTIALOVÁ, Katarína. 2013. Zmeny v pracovnom živote: príbeh jednej firmy a jej zamestnancov. In: Bitušíková, Alexandra – Luther, Daniel (eds.): Kultúrna a sociálna diverzita na Slovensku IV. Spoločenská zmena a adaptácia. Bratislava : Ústav etnológie SAV v Bratislave, Banská Bystrica : Inštitút sociálnych a kultúrnych štúdií FHV, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2013, s. 19-35. ISBN 978-80-88997-52-8
Autori: Koštialová, K.
Klasifikacia: ADF Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: DARULOVÁ, Jolana. 2015. Kultúrne dedičstvo v mestskom prostredí (identifikácia, ne/uchovávanie, prezentácia). In: Etnologické rozpravy, roč. XXII, (2015), č.1 s. 78-87. ISSN 1335-5074
Autori: Darulova, J.
Klasifikacia: ABC
Nazov: DARULOVÁ, Jolana. 2015. Trauma zo sociálnej degradácie: zmena sociálneho statusu stredných tried a sociálnej degradácie násilne vysťahovaných rodín počas Akcie „B“. In: Urbánní studie (kolektivní monografie Město – lidé - trauma). Praha : Fakulta humanitních studií , Univerzita Karlova. 2015 (v tlači)
Autori: Darulová, J.
Klasifikacia: ABC
Nazov: KOŠTIALOVÁ, Katarína. 2015. Mesto – ľudia – trauma: „dočasný“ pobyt sovietskych vojakov na malom sídlisku. In: Urbánní studie (kolektivní monografie Město – lidé - trauma). Praha : Fakulta humanitních studií , Univerzita Karlova.2015 (v tlači)
Autori: Koštialová, K.
Klasifikacia: ABD
Nazov: ABD BITUŠÍKOVÁ, Alexandra. 2015. Na ceste k udržateľnému mestskému rozvoju: občianska participácia vo vybraných slovenských mestách. In: Darulová, J. (ed.). 2015. Kultúrna a sociálna diverzita V. Občania a priestory mesta. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Bellianum.ISBN 978-80-557-1044-0 (v tači).
Autori: Bitušíková, A
Klasifikacia: ABD
Nazov: ABD KOŠTIALOVÁ, Katarína. 2015. Hlavné aspekty transformácie sídliska. Sídlisko Zvolen – Podborová. In: Darulová, J. (ed.). 2015. Kultúrna a sociálna diverzita V. Občania a priestory mesta. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Bellianum. ISBN 978-80-557-1044-0 (v tlači).
Autori: Koštialová, K.
Klasifikacia: ABD
Nazov: DARULOVÁ, Jolana. Adaptácia nútene vysťahovaných rodín v Akcii B: minulosť a prítomnosť [Adaptation of families forcibly displaced under action B: the past and the present] In BITUŠÍKOVÁ, Alexandra, LUTHER, Daniel (eds.). Kultúrna a sociálna diverzita na Slovensku IV. Cultural and social diversity in Slovakia : spoločenská zmena a adaptácia IV. Bratislava : Ústav etnológie SAV, 2013, s. 114 – 128. ISBN 978-80-88997-52-8.
Autori: Darulová, J.
Klasifikacia: ADC
Nazov: ADC BITUŠÍKOVÁ, Alexandra. 2016 (v procese posudzovania). Parades of names, symbols and statues in a post-socialist city. Transformations of memory and identity in Slovakia. East European Politics and Societies, 4, 2016. (v tlači) Slovenský názov štúdie: Transformácie pamäti a identity v slovenskom meste.
Autori: Bitušíková, A.
Klasifikacia: ADE
Nazov: ADE DARULOVÁ, JOLANA – KOŠTIALOVÁ, KATARÍNA. 2013. Interpretácie ne/hraníc susedných stredoslovenských miest Banská Bystrica – Zvolen. In: Studia etnologiczne i antropologiczne. Miasto – przestrzeń kontaktu kulturowego i społecznego. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Poľsko Tom 13 (2013), s. 143-158.
Autori: Darulová, J., Kostialova, K.
Klasifikacia: ADE
Nazov: ADE DARULOVÁ, Jolana. Kultúrne dedičstvo v kontexte zaniknutého baníctva v meste Banská Štiavnica. In Studia etnologiczne i antropologiczne : globalizacja jako wyzwanie dla zachowania i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w Europie Środkowo-Wschodniej. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Tom 14, 2014, s. 187 – 196. ISSN 1506-5790, 2353-9860.
Autori: Darulova, J.
Klasifikacia: ADE
Nazov: ADE KOŠTIALOVÁ, Katarína. 2014. Kultúrne dedičstvo a globálne/lokálne prejavy v súčasnom malom meste. In: Studia etnologiczne i antropologiczne. Globalizacja jako wyzwanie dla zachowania i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w Europie Środkowo-Wschodniej. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Poľsko Tom 14, (2014), s.197-209. ISSN 1506-57906
Autori: Koštialova, K.
Klasifikacia: ADF
Nazov: ADF DARULOVÁ, Jolana. 2015. Koncept trvalej udržateľnosti miest. Etnologické poznámky. In: Ethnologia Actualis Slovaca. UNIVERSITAS SS. CYRILLI ET METHODII TYRNAVIAE ISSN 1336-569X. (v tlači)
Autori: Darulová, J.
Klasifikacia: ADF
Nazov: ADF KOŠTIALOVÁ, Katarína. 2015. Mesto a kultúrne dedičstvo. Zachovávanie, ne/revitalizácia, nová tradícia? In: Etnologické rozpravy, roč. XXII, (2015), č. 1, s. 88-97. ISSN 1335-5074
Autori: Koštialova, K.
Klasifikacia: AEC
Nazov: AEC DARULOVÁ, JOLANA – KOŠTIALOVÁ, Katarína. 2015. Nehmotné kultúrne dedičstvo na Slovensku (mesto – vidiek, lokálne - národné). Medzinárodná konferencia NARRACJA, OBYCZAJ, WIEDZA… O ZACHOWANIU NIEMATERIALNEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, Chorzow 11. – 12. 6. 2014, Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie, Poľsko (v tlači)
Autori: Darulová, J., Koštialová, K.
Klasifikacia: AED
Nazov: AED DARULOVÁ, Jolana. 2015. Úvod. Teoreticko-metodologické východiská. In: Darulová, J. (ed.). 2015. Kultúrna a sociálna diverzita V. Občania a priestory mesta. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Bellianum.ISBN 978-80-557-1044-0 (v tači).
Autori: Darulová, J.