Kultúrna história, identita a národnostný život vybraných komunít Slovákov žijúcich v zahraničí v rokoch 1945 – 1995

Informácie o projekte

Cultural history, identity and national life of the selected Slovak communities living abroad between 1945 – 1995

Práca ponúka pozoruhodný obraz minulosti, povojnových zmien i nedávnych transformácií národnej identity Slovákov v Maďarsku cez vykreslenie ich kultúrnych dejín po roku 1945. Autorka využila veľké množstvo relevantných zdrojov z oblasti histórie, etnológie, kulturológie, jazykovedy, sociológie, sociolingvistiky a iných. Silnou stránkou práce je práve prítomná východisková informačná báza, vyznačuje sa zjavnou autorkinou prítomnosťou jej pohľadu na skúmané procesy, resp. ich vplyv na formovanie skúmanej minority. Práca zaujímavo približuje faktory, vplyvy, inštitucionálny vývoj, legislatívne podmienky, aktivity jednotlivých komunít, politické pozadie a pod. s interpretáciou cez prizmu formovania etnickej identity, procesu identifikácie a vývoja intraetnických aj interetnických vzťahov.

Vyhlasovateľ:

VEGA

Číslo projektu:1/0187/14
Doba riešenia:2014 - 2016
Vedúci projektu:doc. PaedDr. Kmeť Miroslav, PhD.
Zahraničný projekt:nie
Klasifikacia: FAI Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: Dokumenty k dejinám dolnozemských Slovákov 2. Krakov: Spolok Slovákov v Poľsku (v spolupráci s FF UMB v Banskej Bystrici), 2016
Autori: KMEŤ, Miroslav – POLÓNYOVÁ, Soňa – DRUGA, Ondrej (eds.)
Klasifikacia: AAA
Nazov: Z kultúrnej histórie Slovákov v Maďarsku. Krakov: Spolok Slovákov v Poľsku (v spolupráci s FF UMB v Banskej Bystrici), 2016
Autori: Polónyová, Soňa
Klasifikacia: ADF
Nazov: Bez kurióznych rámcov. In: Slovenčinár : časopis Slovenskej asociácie učiteľov slovenčiny. Roč. 3, č. 1 (2016), s. 84-89. - Bratislava : Slovenská asociácia učiteľov slovenčiny, 2016, ISSN 1339-4908
Autori: Bariaková, Zuzana – Kubealaková, Martina
Klasifikacia: ADF
Nazov: Z kultúrnych dejín rumunsko-slovenských vzťahov v 19. a 20. storočí. In: Acta historica Neosoliensia, Tomus XIX, 2016 - Vol. 2.
Autori: Kmeť, Miroslav
Klasifikacia: AEC
Nazov: Agitácie Antifašistického frontu Slovanov k presídleniu Slovákov z Maďarska do Československa (1946– 1948). In HORÁK, Pavel – BOŠTÍK, Pavel – KARPÍŠEK, Jaromír – STURZ, Zbyněk a kol.: České, slovenské a československé dějiny 20.století X. Ústí nad Orlicí : Oftis, 2015, s. 205-222. ISBN 978–80–7405–391–7.
Autori: Polónyová Soňa
Klasifikacia: AEC
Nazov: Ondrej Kulík a jeho pamäte na národnostný zápas Slovákov v Maďarsku za svoje práva. In: AMBRUŠ, Ivan Miroslav – HLÁSNIK, Pavel – UNC, Bianca: V tvorivej symbióze medzi Dolnou zemou a Slovensko. Nadlak : Vydavateľstvo Ivan Krasko, 2015, s. 226-232. ISBN 978-973-107-105-3.
Autori: Polónyová, Soňa
Klasifikacia: AEC
Nazov: Prejavy etnokonfesionality v súdobých prameňoch. Békéscsaba: VÚSM 2016.
Autori: Kmeť, Miroslav
Klasifikacia: AEC
Nazov: Slovensko-slovenské (hornozemsko-dolnozemské) vzťahy v kontexte kultúrnej histórie. In: AMBRUŠ, Ivan Miroslav – HLÁSNIK, Pavel – UNC, Bianca: V tvorivej symbióze medzi Dolnou zemou a Slovenskom. Nadlak : Vydavateľstvo Ivan Krasko, 2015, s. 7-13. ISBN 978-973-107-105-3.
Autori: Kmeť, Miroslav
Klasifikacia: AEC
Nazov: Zmeny v národnokultúrnych prejavoch vojvodinských a békešsko-čanádskych Slovákov počas 19. a 20. storočia. Novi Sad : FF UNS, 2015
Autori: Kmeť, Miroslav
Klasifikacia: AED
Nazov: Reemigrácie a repatriácie zahraničných Slovákov do vlasti po roku 1945 (tzv. akcia Mať volá), In: ŠMIGEĽ, Michal – TIŠLIAR, Pavol a kol.: Migračné procesy Slovenska (1918 – 1948), Banská Bystrica : Belianum, 2014, s. 514-535, ISBN 978-80-557-0804-1.
Autori: Polónyová, Soňa