Obraz Veľkej Moravy a vzniku Uhorska v historických kultúrach strednej Európy v 16. až 20. storočí

Informácie o projekte

Anotácia dosiahnutého výsledku: Najdôležitejší výsledok grantových výstupov predstavuje publikácia Obraz Veľkej Moravy v historických kultúrach. Pozostáva z 13 príspevkov, ich autormi sú šiesti členovia riešiteľského kolektívu z FF UMB a FF UK, ako aj siedmi slovenskí a českí odborníci z HÚ SAV, FF UK, MU v Brne, PU v Olomouci, UK v Prahe. Kolektívna monografia približuje nielen proces poznávania problematiky a jej odborné interpretácie, ale aj premeny obrazu Veľkej Moravy v historických kultúrach a rôzne spôsoby jeho inštrumentalizácie v politickom a ideologickom dianí v rôznych časových obdobiach a spoločenských systémoch. Publikácia sleduje aj rôznorodé interpretácie vzťahu medzi Veľkou Moravou a vznikajúcim Uhorskom. Dané problémy nesleduje len v slovenskej historickej kultúre, ale tiež zachytáva, ako sa prezentovali a prezentujú v maďarskej, českej, poľskej a ruskej historiografii (a archeológii).

Vyhlasovateľ:

VEGA

Číslo projektu:1/0335/11
Doba riešenia:2011 - 2013
Vedúci projektu:prof. PhDr. Škvarna Dušan, PhD.
Zahraničný projekt:nie
Klasifikacia: AAA
Nazov: Obraz Veľkej Moravy v historickej kultúre. Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku – Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2013. - ISBN 978-83-7490-660-9 . – 297 s.
Autori: ŠKVARNA, Dušan - KOŽIAK, Rastislav a kol.
Klasifikacia: AAB
Nazov: Cyril a Metod v historickom vedomí a pamäti 19. a 20. storočia na Slovensku. Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Typoset Print s. r. o., 2013. – ISBN 978-80-970302-8-5. - 162 s,
Autori: ŠKVARNA, Dušan - HUDEK, Adam
Klasifikacia: ADE
Nazov: A Nagymorva Birodalom megjelenítése humanista írók műveiben [=Vyobrazenie Veľkej Moravy v diele humanistických autorov]. In: Acta Universitatis Szegediensis: Sectio historica. 2013. ISSN 0324-6965.
Autori: NAGY, Imrich