Tematizácia samoty vo vybraných textoch slovenskej literatúry

Informácie o projekte

Anotácia dosiahnutého výsledku: Výsledky výskumu sú sústredené jednak do čiastkových publikačných výstupov, ale najmä do dvoch samostatných publikácií zameraných na problematiku samoty v slovesnom umení. V kolektívnej monografii Literárne variácie samoty a osamelosti medzinárodný riešiteľský kolektív v sedemnástich kapitolách mapuje fenomén samoty vo vybraných umeleckých textoch z rozličných hľadísk a s využitím diferencovaných teoretických východísk. Táto viacúrovňová rozmanitosť korešpondujúca so zložitosťou objektu odborného záujmu vo výskumnej praxi reprezentuje rozsiahlu škálu podôb samoty a možností jej literárnovednej reflexie. Monografia Samota a osamelosť (vo vybraných textoch slovenskej umeleckej literatúry) prináša v troch kapitolách rozsiahlejšie hĺbkové analýzy a interpretácie vybraných textov z ťažiskových období slovenského literárneho vývinu.

Vyhlasovateľ:

VEGA

Číslo projektu:1/0440/11
Doba riešenia:2011 - 2013
Vedúci projektu:Mgr. Jakubík Henrich, PhD.
Zahraničný projekt:nie
Klasifikacia: ADC
Nazov: Neviditeľné hranice: samota a osamelosť Žida v slovenskej realistickej próze
Autori: Henrich Jakubík
Klasifikacia: ADF
Nazov: Interdisciplinárny dialóg o samote
Autori: Martina Kubealaková
Klasifikacia: ADF
Nazov: K funkcii predmetov v románe Narcis
Autori: Martin Benikovský
Klasifikacia: ADF
Nazov: Medzi dvoma svetmi (Ľudmila Podjavorinská - Baránok Boží)
Autori: Zuzana Bariaková
Klasifikacia: ADF
Nazov: Prichýliť svoje srdce (tematizácia samoty v diele Jána Bodenka - Ivkova biela mať, 1938)
Autori: Zuzana Bariaková
Klasifikacia: AEC
Nazov: Výzvy Kukučínovej krátkej prózy
Autori: Henrich Jakubík
Klasifikacia: AED
Nazov: Aspekt samoty a osamelosti v Gavlovičovom živote a tvorbe
Autori: Martina Kubealaková
Klasifikacia: AED
Nazov: Ľúbostná próza v populárnej literatúre 19. storočia
Autori: Martina Kubealaková
Klasifikacia: AED
Nazov: Novela Pieseň o studničnej vode od Stanislava Rakúsa v kontexte slovenskej baladicky tvarovanej modernej prózy
Autori: Tatiana Vinarčíková
Klasifikacia: AED
Nazov: Podoby samoty a osamelosti v slovenskej realistickej próze
Autori: Henrich Jakubík
Klasifikacia: AED
Nazov: Vilikovský na ceste
Autori: Zuzana Ištvánfyová