doc. Zuzana Gašová, PhD.

Zaradenie:
Odborná asistentka

Stránkové hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultačné hodiny počas skúškového obdobia sú základe dohody aj v inom čase. Čas konzultácie si možno dohodnúť osobne alebo prostredníctvom mailu.

Kde ma nájdete

doc. Zuzana Gašová, PhD.
Tajovského 51
974 01 Banská Bystrica
Banská Bystrica

Email: Zuzana.Gasova@umb.sk

Profesijná charakteristika

 

Doc. Zuzana Gašová, PhD. je absolventkou UMB v Banskej Bystrici v odbore učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov, špecializácia nemecký jazyk a literatúra; biológia

 

Na Katedre germanistiky FHV UMB v Banskej Bystrici pracuje od roku 2001. Profesijne je orientovaná na jazykovedné predmety. Počas svojho pôsobenia na katedre viedla / vedie predmety: lexikológia nj, sémantika nj, štylistika nj, verbonominálne väzby v nj, lexikálne cvičenia nj, špeciálny jazykový seminár nj, textová lingvistika nj, frazeologizmy nj.

 

Svoju odbornú kvalifikáciu si rozšírila v rámci doktorandského štúdia, ktoré ukončila v roku 2009 na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave (študijný odbor: jazykoveda konkrétnych jazykových skupín, špecializácia: germanistika, téma dizertačnej práce: Výskum sémanticko-kognitívnej roviny odborného jazyka na príklade textov z oblasti biológie).

 

Na doplnenie jej kvalifikačného rastu boli zamerané aj študijné pobyty absolvované v zahraničí:

  • 2003, Berlín: "Lehrer lernen mehr Deutsch." didakticky smerovaný kurz pre učiteľov nemeckého jazyka (2 týždne)
  • 2004-2005, Salzburg: študijný pobyt na univerzite Paris-Lodron-Universität, Salzburg (5 mesiacov)
  • 2006-2007, Mníchov: študijný pobyt na univerzite Ludwig-Maximilians-Universität, München (12 mesiacov)
  • 2008-2009, Mníchov: študijný pobyt na univerzite Ludwig-Maximilians-Universität, München (6 mesiacov)
  • 2009, Jena: "68. Internationaler Sommerkurs für Germanistik" na univerzite Friedrich-Schiller-Universität, Jena (3 týždne)
  • 2010, Jena: "69. Internationaler Sommerkurs für Germanistik" na univerzite Friedrich-Schiller-Universität, Jena (3 týždne)

Zuzana Gašová sa každoročne podieľa na organizovaní konferencie Odborná komunikácia v zjednotenej Európe, ktorej spoluorganizátorom je KGE. Okrem toho má oprávnenie na vykovávanie funkcie skúšajúceho v rámci skúšky Rakúsky jazykový diplom.

 

Riešené projekty

  • 2007-2009 Odborná komunikácia v zjednotenej Európe (VEGA)
  • 2010         Štylistické princípy tvorby vecných textov a vývojové tendencie pri ich tvorbe (s prioritným zameraním na administratívne texty Európskej únie) (VEGA)

Publikácie (výber)

      

      (2011) Die Analyse der semantisch-kognitiven Ebene der Fachsprache

 

(2011): Sématické a kognitívne aspekty skúmania didakticky zameraného odborného textu z oblasti biológie. [Semantische und kognitive Aspekte der Forschung didaktisch ausgerichteten Fachtextes aus dem Gebiet Biologie.] Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, Banská Bystrica.

(2010): Text a jeho postavenie vo vyučovacom procese z hľadiska odbornej komunikácie. [Der Text und seine Stellung im Unterricht in Bezug auf Fachkommunikation.] In: Od textu  k  prekladu IV. Praha, Jednota tlmočníkov a prekladateľov.