doc. Ivan Jančovič, PhD.

Vedúci katedry

Telefónne číslo:
048 446 7332
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
F332

Stránkové hodiny

Pondelok
-
Utorok
10:40 - 11:20
Streda
-
Štvrtok
13:00 - 13:40
Piatok
-

Kde ma nájdete

doc. Ivan Jančovič, PhD.
Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

Kancelária: F332
Telefón: 048 446 7332
Email: ivan.jancovic@umb.sk

Profesijná charakteristika

 

 

Špecializácia na disciplíny:

 

  • teória literatúry
  • antická literatúra
  • metodológia literárnej vedy

 

 

Po absolvovaní vysokoškolského štúdia r. 1991 (odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v špecializácii slovenský jazyk a literatúra – občianska náuka – dejepis) nastúpil na Katedru slovenského jazyka a literatúry dnešnej FHV UMB v Banskej Bystrici. Pôsobil na nej do r. 2011 ako odborný asistent, od uvedeného roku ako docent; od r. 1997 viedol oddelenie literatúry, v r. 2004 - 2008 bol vedúcim katedry.  Po rozčlenení KSJL sa v r. 2014 stal vedúcim Katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy FF UMB v Banskej Bystrici.  V rokoch 1998 − 1999 externe vyučoval na Katecheticko-pedagogickej fakulte sv. Ondreja v Ružomberku (dnes Filozofická fakulta Katolíckej univerzity).  V r. 1999 obhájil pred spoločnou slovenskou odborovou komisiou v odbore 81-03-9 teória a dejiny slovenskej literatúry dizertačnú prácu Estetické a významové východiská tvorby Dominika Tatarku a získal akademický titul PhD. V r. 2011 sa habilitoval na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v odbore 2. 1. 23 teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr.

Vo vedeckovýskumnej činnosti sa venuje slovenskej literatúre 20. storočia. Monograficky spracoval ranú tvorbu D. Tatarku (Tvorivé začiatky Dominika Tatarku, 1999).  Ako vedecký redaktor pripravil dva zborníky mladých filológov Univerzity Mateja Bela, redakčne a zostavovateľsky sa podieľal na príprave ďalších 4 vedeckých publikácií. Bol spoluriešiteľom 6 grantových projektov VEGA, v súčasnosti je zapojený do riešenia dvoch vedeckých projektov VEGA. Na domácom pracovisku vyučuje teóriu literatúry, antickú literatúru, metodológiu literárnej vedy.

 

Kontaktný formulár

=