Slovenské dolnozemské enklávy v reflexii slovenského národnoemancipačného hnutia v druhej polovici 19. storočia

Informácie o projekte

The Lowland Slovak enclaves in the reflection of the Slovak national emancipation movement in the second half of the 19th century

Problematika vnímania slovenských dolnozemských komunít v podobnostiach i odlišnostiach zo strany slovenských dejateľov či príslušníkov národnoemancipačného hnutia na tzv. Horniakoch bola dosiaľ spracovávaná len parciálne. Reflexia dejín, historickej pamäte, identity a kultúry dolnozemských Slovákov je dosiaľ nespracovanou témou slovenskej historiografie. Zámerom predkladaného projektu je preto komplexné, syntetické spracovanie uvedenej problematiky. V rámci projektu pôjde o výskum a spracovanie vnímania špecifík dolnozemských Slovákov (dnes ich potomkovia žijú v Maďarsku, Rumunsku, Srbsku a Chorvátsku) hlavnými prúdmi a osobnosťami na Slovensku, ako aj rozvíjania vzájomných kontaktov a mobilít. Produktom projektu budú vedecké štúdie, kolektívna monografia, ale aj popularizačné a edukačné výstupy v prostredí slovenských minorít na Dolnej zemi a na Slovensku.

Vyhlasovateľ:

VEGA, MŠVVaŠ SR

Číslo projektu:1/0563/17
Doba riešenia:2017 - 2019
Vedúci projektu:Kmeť Miroslav, doc. PaedDr. PhD.
Spoluriešitelia:2017: Lomenčík (Z), Kunec, Tomeček, Polónyová (D)
2018: Lomenčík (Z), Kunec, Tomeček, Druga (D)
2019: Kunec, Druga (D)
Zahraničný projekt:nie