Medzinárodná vedecká konferencia STUDIA ROMANISTICA BELIANA IV.

Informácie o udalosti

Medzinárodná vedecká konferencia STUDIA ROMANISTICA BELIANA IV.

Medzinárodná vedecká konferencia STUDIA ROMANISTICA BELIANA IV.

Dátum a čas začiatku:8. okt. 2015 - 12:30
Dátum a čas konca:10. okt. 2015 - 13:30
Miesto:Radnica
Mesto:Banská Bystrica
Poplatok:80,00 EUR
Kontaktná osoba:FJ: Hrčková, Schmitt, Veselá; ŠJ: Michalčíková, Reichwalderová; TJ: Klimová, Krejčí, Mesárová, Nobili
Kontakt:048 446 5132
E-mail:FJ: lucia.hrckova@umb.sk, francois.schmitt@umb.sk, dagmar.vesela@umb.sk; ŠJ: jana.michalcikova2@umb.sk; eva.reichwalderova@umb.sk; TJ: katarina.klimova@umb.sk; katarina.krejci@umb.sk, eva.mesarova@umb.sk, claudio.nobili@umb.sk

IV. medzinárodná vedecká konferencia
STUDIA ROMANISTICA BELIANA
JAZYK, LITERATÚRA, IDENTITA V KONTAKTE

http://studia-romanistica-beliana-iv5.webnode.sk/

Témou v poradí už štvrtej medzinárodnej vedeckej konferencie Studia Romanistica Beliana je rozmer identity v jazyku. Kontakt jazykov so sebou prináša zložité javy fungujúce na pozadí otvorenosti, vzájomného obohacovania, miešania, ale tiež uzavretosti vyplývajúcej z obranných reflexov. Práve táto dynamika, spojená s rôznymi aspektmi identity, je nosnou témou konferencie, v rámci ktorej bude možné prezentovať príspevky v piatich sekciách: lingvistika a sociolingvistika, literatúra, translatológia, didaktika, spoločenské vedy a kulturológia.

Tematické okruhy:
Plurilingvizmus v kontakte jazykov; interferencia v jazykoch; interkomprehenzia románskych jazykov; výpožičky z diachrónneho a zo synchrónneho hľadiska; kontrastívna lingvistika románskych jazykov; literatúra v kontexte univerzalizmu a vyjadrenia identity; literatúra, imigrácia a kultúra; literárny kánon a vyjadrenie inakosti v literatúre; téma migrácie v literatúre; kultúra a identita v preklade a v tlmočení; miesto prekladateľov a jazykových mediátorov v globalizovanom svete; interdisciplinarita v translatológii; inovačné technológie v translatológii; preklad a tlmočenie v európskych inštitúciách; miesto/vplyv identity študentov v jazykovom vzdelávaní a v učení sa jazykov; kultúra, interkulturalita a identita v jazykovom vzdelávaní a v učení sa jazykov; plurilingválne a plurikultúrne vzdelávanie; jazyky ako výraz identity; identita v interkultúrnej komunikácii; typológia kontaktov medzi jazykom a kultúrou; jazyk a národná identita; jazyky, globalizácia a kultúrna identita; jazykové politiky.

Celková fotogaléria z medzinárodnej vedeckej konferencie SRB IV.