Informácie o udalosti

Posunuté vrstevnice (2014)

Posunuté vrstevnice (2014)

Dátum a čas začiatku:20. okt. 2014 - 14:00
Dátum a čas konca:20. okt. 2014 - 18:00
Miesto:Literárne a hudobné múzeum
Mesto:Banská Bystrica
WWW:www.ff.umb.sk/katedry/katedra-slovenskej-literatury-a-literarnej-vedy/fotogaleria/otazky-a-otazniky-literarnej-vedy/posunute-vrstevnice-2014.html

V utorok 20. 10. 2014 sa pri príležitosti jubilea nášho kolegu a priateľa doc. Jozefa Tatára uskutočnil odborný seminár za účasti jeho kolegov, kolegýň, ale aj študentov a študentiek. Priestorovo a spoluorganizačne podujatie zastrešilo Literárne a hudobné múzeum spoločne s Katedrou slovenskej literatúry a literárnej vedy FF UMB a odbočkou Spolku slovenských spisovateľov v Banskej Bystrici.

Seminár Posunuté vrstevnice, venovaný vedeckým a umeleckým aktivitám Jozefa Tatára, svojím príhovorom otvorila Mgr. Soňa Šváčová, PhD., vedúca Literárneho a hudobného múzea, v ktorom pripomenula 45. výročie existencie múzea, ako aj 45-ročnú spoluprácu múzea a katedry. V úvodnom referáte PaedDr. Hedviga Kubišová, PhD., prítomným predstavila monografickú, recenznú a publicistickú prácu Jozefa Tatára, zdôraznila jeho osobný záujem na zviditeľňovaní „malých“ (medzigeneračných) básnikov, vedecký prínos v odkrývaní kvalitatívnych rozmerov ich poézie, ale aj potrebnú citlivosť pri interpretácii básnického slova, obzvlášť ľúbostnej poézie. Neobišla tiež Tatárove diela venované histórii rodného Turca, čím pred prítomnými rozkryla jubilanta nielen ako literárneho vedca, kritika a publicistu, ale aj ako historika, básnika, ilustrátora a maliara. V odhaľovaní ďalších, pre mnohých prítomných skrytých polôh Jozefa Tatára pokračovala aj prof. PhDr. Brigita Šimonová, CSc., úvahami o prínose Jozefa Tatára do literatúry pre deti a mládež, nie však v polohe literárneho teoretika, ale autora, ktorý zbierkami hádaniek a povestí nielen uchováva dedičstvo generácií, ale aj tvorivo vstupuje do estetického formovania detí.

Príspevky druhej polovice seminára sa venovali básnickej tvorbe autora. Mgr. Igor Válek vzdal hold básnickým prvotinám Jozefa Tatára, vnímajúc ho aj ako básnika domova, básnika rodných Mošoviec, Turca. Mgr. Eva Urbanová, PhD., a doc. Ivan Jančovič, PhD., sa zamerali na ostatnú básnickú zbierku Andezit, pričom obaja odhaľovali básnický kód jej čítania a reflexie. Eva Urbanová ocenila jej intelektuálny rozmer a Ivan Jančovič uvažoval o interpretačných možnostiach ústredných motívov andezitu-kameňa a vody.

Priebeh tejto časti moderovala prof. PhDr. Kristína Krnová, CSc., a v jej závere sa krstila básnická zbierka Andezit. Krstilo sa, ako inak, kamením a zbierke, ktorú si podľa vlastných slov autor tak trochu aj pripravoval k svojmu jubileu, sa úprimne popriala púť do rúk dobrého čitateľa. Dôstojnou i dojímavou bodkou príjemného popoludnia bolo hudobné vystúpenie študentov a študentky Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Trio Silvia Martikánová – spev, Jakub Bačinský – vokály, gitara, cajon, Michal Kamenský – vokály, gitara najskôr zaspievalo pieseň Oceán (Michal Kamenský) a potom Biely pavúk (Soňa Horňáková).

Martina Kubealaková