Tradičná remeselná výroba ako kultúrnoidentifikačný prvok lokálneho spoločenstva

Informácie o projekte

Traditional handicraft production as a cultural and identification element in a local community

Číslo projektu:VEGA č. 1/0766/11
Doba riešenia:2011 - 2013
Vedúci projektu:PhDr. Zdenka Krišková, PhD. (ISKŠ FHV UMB)
Zahraničný projekt:nie