PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, fakultná koordinátorka ŠVA, katedrová koordinátorka ŠVA, katedrová koordinátorka pedagogických praxí, členka AS FF UMB, členka redakčnej rady fakultného e-časopisu Motus in verbo

Telefónne číslo:
048 446 7334
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
F334

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
10:00 - 12:00
Štvrtok
-
Piatok
-
V zimnom semestri 21/22 budú konzultácie prebiehať online. Konzultáciu si VOPRED dohodnite cez e-mail zuzana.bariakova@umb.sk.

Kde ma nájdete

PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD.
Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

Kancelária: F334
Telefón: 048 446 7334
Email: zuzana.bariakova@umb.sk

Profesijná charakteristika

VZDELANIE

2004 - 2008 (PhD.)
Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
externé doktorandské štúdium v odbore 81-03-9 teória a dejiny slovenskej literatúry
Téma dizertačnej práce: Podoby outsiderstva v literatúre pre deti a mládež
Školiteľka: prof. PhDr. Viera Žemberová, CSc.

2004 (PaedDr.)
Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
rigorózne pokračovanie 
Téma rigoróznej práce: Koncepcia vyučovania slovenského jazyka (literatúry) na začiatku tretieho tisícročia
(stav a východiská)

1996 - 2001 (Mgr.)
Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
odbor: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov - aprobácia: slovenský jazyk a literatúra - história
Téma diplomovej práce: Apokryfy Petra Karvaša
Vedúca diplomovej práce: doc. PhDr. Kristína Krnová, CSc.

1992 - 1996
Gymnázium Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici
1984 - 1992
Základná škola SNP, Okružná ulica, Banská Bystrica 

PREHĽAD PRACOVNEJ PRAXE
2003 -
Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Od roku 2012:

- fakultná koordinátorka ŠVA

- členka Komisie pre otázky pedagogickej praxe na FHV UMB

- členka redakčnej rady e-časopisu pre doktorandky a doktorandov Motus in verbo   

- členka redakčnej rady časopisu Kritika prekladu

Od roku 2011:

- zástupkyňa AS FHV UMB v Rade VŠ

2008 - 2010:  

- tajomníčka katedry  

Od roku 2007:

- členka akademického senátu FHV UMB 

Od roku 2005:

- katedrová koordinátorka ŠVA a členka komisie ŠVA 

Od roku 2004:

- spoluorganizátorka a členka poroty v univerzitnej študentskej Súťaži v pôvodnej tvorbe poézie a prózy 

Od roku 2003:

- odborná asistentka na Katedre slovenského jazyka a literatúry FHV UMB

- katedrová koordinátorka pedagogických praxí

2002 - 2003

Osemročné športové gymnázium, Trieda SNP 54, Banská Bystrica

učiteľka

2001 - 2002

Základná škola, Sitnianska 32, Banská Bystrica

učiteľka 

 

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ (AKADEMICKÝ ROK 2012/2013)

Literatúra pre deti a mládež (P, S) (3. roč. Bc., UAP)

Slovenská medzivojnová literatúra (S) (1. roč. Mgr. UAP, PT)

Podoby outsiderstva v slovenskej literatúre (S) (2. roč. Mgr., UAP)

Literárna exkurzia 

Pedagogická prax (1. roč. Mgr. UAP, 2. roč. Mgr. UAP)

História francúzskej literatúry 4. (P, S)

Didaktika literatúry (P, S) (1. roč. Mgr., UAP) 

Rodová senzibilizácia vo vyučovacom procese (S) (Mgr. stupeň)

Národná literatúra a divadlo II. (P, S) (1. roč. Bc., EKUŠ)

Slovenská literatúra 20. storočia v kontexte európskych literatúr (P, S) (1. roč. Mgr., EKUŠ) 

 

VEDECKÁ ČINNOSŤ

Oblasť výskumu:

 - literatúra pre deti a mládež

 - problematika vyučovania literatúry - základné školy, stredné školy

 - slovenská literatúra 20. storočia

 - rodové štúdie 

 

CERTIFIKÁTY

2008

Moodle, European Computer Driving Licence 

2007

Tvorba web stránok, Metodika tvorby e-kurzov

2006

MS Word, MS Excel, MS Power Point, E-learning (LMS EKP), Vizuálna komunikácia

 

GRANTY A PROJEKTY

VEGA

- zástupkyňa vedúceho v grantovom projekte VEGA č. 1/0440/11 Tematizácia samoty vo vybraných textoch slovenskej literatúry

(2011 - 2013)

- spoluriešiteľka grantového projektu VEGA č. 1/0505/08 Varianty komiky v slovenskej literatúre

(2008 - 2010)

- spoluriešiteľka grantového projektu VEGA č. 1/2243/05 Podoby outsiderstva v slovenskej umeleckej próze

(2005 - 2008)

UGA

- vedúca riešiteľka grantového projektu UGA č. I-11-003-13/103610 Podoby outsiderstva v literatúre pre deti a mládež

(2011 - 2013)

- zástupkyňa vedúcej grantového projektu UGA I-09-000-06 Jazykové a literárne hry vo výskume a školskej praxi

(1. 7. 2009 - 30. 6. 2012) 

ESF
- spoluriešiteľka projektu Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici (26110230077): Inovácia študijných programov na PF UMB a FHV UMB prostredníctvom service learning (Aktivita 1.2)

(1. 1. 2013 - 31. 12. 2015)

EQUAL

- spoluriešiteľka projektu EQUAL Rodová senzibilizácia vo vzdelávacom procese na základných a stredných školách ako príprava budúcej desegregácie povolaní (od 1. 1. 2005)