Publikačná činnosť

Jazykové xenizmy v nemeckom politickom diskurze v období tzv. koronakrízy (marec – jún 2020)

Autori: Lauková Jana - Molnárová Eva
Rok vydania: 2020
Vydavateľstvo: In: JAZYK A POLITIKA. NA POMEDZÍ LINGVISTIKY A POLITOLÓGIE V. Bratislava: vyd. Ekonóm, 2020, s. 171-181. ISBN 978-80-225-4743-7
A5 obalka migracia.jpg

Jazykový obraz migrácie v nemeckom masmediálnom diskurze

Autori: Lauková Jana - Molnárová Eva
Rok vydania: 2018
Vydavateľstvo: Belianum: Banská Bystrica, 974 01
20_TextIm_A5_202s_OBALKA_kor1.pdf

Text im interkulturellen Kontext

Autori: Lauková Jana
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: rec. Zdenko Dobrík, Zuzana Vyhnáliková. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2015. - 102 s. ISBN 978-80-557-0999-4
Umschlag Jana Laukova.jpg

Sprachen im Vergleich. Syntaktische Koordination und Subordination in der deutschen und slowakischen Sprache.

Autori: Lauková Jana
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: Ludwigsburg: Pop Verlag, Reihe Universitas, 2013. ISBN 978-3-85356-72-0

Formálno-syntaktické a funkčné diverzity vedľajších viet v slovenčine a nemčine

Autori: Lauková Jana
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: In: Slavica Iuvenum X. Mezinárodní setkání mladých slavistú. Ostravská Univerzita, Filozofická fakulta, Ostrava, 2009, s. 277-281.

Die Interaktion der Kommunikationsfaktoren mit dem pragmatischen Kontext

Autori: Lauková Jana
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: In: Publicationes Universitatis Miskolcinensis, Sectio Philosophica, Tomus XIV. – Fasciculus 3. E Typographeo Universitatis, Miskolc 2009, s. 13-16.

Grundlegende Aspekte der Textauswahl im Dolmetschunterricht.

Autori: Lauková Jana
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: . In: Internationale und translatologische Tagung Prešov 2008. Conti, N., Fedorko, M., Jambor, J., Kášová, M. (Hg.), Vydavateľstvo Prešovskej Univerzity, Prešov, 2010, s. 271-278. ISBN 978-80-555-0218-2

Effizienter Einsatz von Kommunikaten im Dolmetschunterricht.

Autori: Lauková Jana
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: In: Nová filologická revue. Roč.4,č.1,september-október 2010, FHV UMB, Banská Bystrica, 2010, s. 56-65. ISSN 1338-0583

Pragmatický kontext a jeho aspekty

Autori: Lauková Jana
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In: Ty, já a oni v jazyce a literatuře. Sborník z mezinárodní konference. 1. Díl – část jazykovědná. Edit.: Mitter, P., Tošková, K. Katedra bohemistiky PF UJEP, Ústí nad Labem, 2009, s. 131-134. ISBN 978-80-7414-131-7

K niektorým vybraným hľadiskám subordinácie v nemeckom a slovenskom jazyku.

Autori: Lauková Jana
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In: VARIA XVIII. Zborník abstraktov z XVIII. Kolokvia mladých jazykovedcov. Edit.: Ivanová, M., Ološtiak, M., Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity a Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 2009, s. 104-107. ISBN 978-80-8068-976-6

Interkulturálne aspekty výberu textov vo vyučovaní tlmočenia

Autori: LAUKOVÁ, JANA - ŠRAMKOVÁ, MIROSLAVA
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: In: Preklad a kultúra 2. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, Nitra, 2007, s. 542-552. ISBN 978-80-8094-233-5

Syntaktická analýza hypotaxy so zameraním na nemecko-slovenský medzijazykový priestor

Autori: Lauková Jana
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: In: Prostor v jazyce a v literatuře. Sborník z mezinárodní konference. Ústí nad Labem, 2007, s. 215-218.

Konfrontácia hypotaxy v nemeckom a slovenskom jazyku z aspektu translatológie

Autori: Lauková Jana
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: In: Jazyk a komunikácia v súvislostiach II. FF UK Bratislava, 6.-7.9. 2007, s. (v tlači)

Affinitäten und Kontraste der Sprachen (Konfrontierung der Subordination Deutsch – Slowakisch unter dem Aspekt der Translationstheorie)

Autori: Lauková Jana
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: FiF UMB, Banská Bystrica, 2007, 152 s.

Kritériá na výber textov vo vyučovaní tlmočenia

Autori: Lauková Jana
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: In: Analytické sondy do textu 2. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie dňa 19.4. 2005 v Banskej Bystrici, Banská Bystrica: FiF UMB 2006, s. 109-112.

Interaktívne receptívno-produktívne cvičenia vo výučbe tlmočenia

Autori: LAUKOVÁ, JANA, BOHUŠOVÁ, ZUZANA
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: In: 35 rokov výučby prekladateľstva a tlmočníctva na Slovensku, 1970 – 2005. Zborník prednášok z vedeckej konferencie k 35. výročiu založenia Inštitútu prekladateľstva a tlmočníctvav Bratislave. Budmerice 24. – 26. október 2005. Bratislava: LETRA 2006, s.

Zručnosť tlmočenie – projekt cvičebnice na rozvoj tlmočníckej kompetencie

Autori: LAUKOVÁ, JANA, BOHUŠOVÁ, ZUZANA, SCHWARZOVÁ, EVA
Rok vydania: 2004
Vydavateľstvo: In: Preklad a tlmočenie 6. Banská Bystrica: FiF UMB 2004, s. 363-372.

Die Rolle der Dolmetschnotizen beim Konsekutivdolmetschen

Autori: Lauková Jana
Rok vydania: 2003
Vydavateľstvo: In: Translatológia a jej súvislosti. Zborník Katedry germanistiky FiF UMB. Banská Bystrica: FiF UMB 2003, s. 119-125.

Syntaktische Analyse der Textsorte "politische Rede" – ausgewählte Aspekte

Autori: Lauková Jana
Rok vydania: 2003
Vydavateľstvo: In: Analytické sondy do textu I. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie dňa 20.11. 2003 v Banskej Bystrici, Banská Bystrica: FiF UMB 2004, s. 82-93.