Granty a projekty

Centrum excelentnosti výskumu kľúčových otázok moderných slovenských dejín (CEVKOMSD)

Centre of Excellence in research on the key issues of modern Slovak history

Číslo projektu:Doba riešenia:2007 - 2010
Vedúci projektu:PhDr. Valerián Bystrický, DrSc. (Historický ústav SAV v Bratislave)Koordinátor projektu:

Analýza historických špecifík stredoslovenského regiónu v rokoch 1918 - 1948

Analysis of historical specificities of Central Slovakia during 1918 - 1948

Číslo projektu:VEGA č. 1/4549/07Doba riešenia:2007 - 2009
Vedúci projektu:PhDr. Peter Mičko, PhD. (ISKŠ FHV UMB)Koordinátor projektu:

Kapitoly zo súčasnej filozofie dejín (učebné texty)

Chapters from the contemporary philosophy of history (textbook)

Číslo projektu:KEGA č. 3/5158/07Doba riešenia:2007 - 2009
Vedúci projektu:Mgr. Juraj Šuch, PhD. (Katedra filozofických vied FHV UMB v Banskej Bystrici)Koordinátor projektu:

Osídlenie Zvolenskej kotliny od včasného stredoveku do polovice 19. storočia

The settlement of Zvolen basin from the early Middle Ages to the 19th century

Číslo projektu:VEGA č. 1/4541/07Doba riešenia:2007 - 2009
Vedúci projektu:PhDr. Oto Tomeček, PhD.Koordinátor projektu:

Rodina vo vojne a po vojne: sociálne podhubie radikalizmu a extrémizmu na Slovensku v súvislosti s dvoma svetovými vojnami v 20. storočí

Family inside War and After War: Social Breeding-Ground of Radicalism and Extremism in Slovakia in Connection with Two 20th Century World Wars

Číslo projektu:VEGA č. 2/7183/27Doba riešenia:2007 - 2009
Vedúci projektu:prof. PhDr. Vladimír Varinský, CSc. (za KHi FHV UMB)Koordinátor projektu:PhDr. Xénia Šuchová, CSc. (Historický ústav SAV)

Spoločný projekt Katedry histórie FF UMB a HÚ SAV.

Utváranie modernej národnej identity Slovákov a otázky ich mestského centra a územia v 19. storočí

Formation of a modern national identity of Slovaks and issues relating to their urban center and territory in the 19th century

Číslo projektu:VEGA č. 1/4542/07Doba riešenia:2007 - 2009
Vedúci projektu:doc. PhDr. Dušan Škvarna, CSc.Koordinátor projektu:

Veľkomoravská sakrálna architektúra 9. - 10. storočia

Religious architecture in Great Moravia during 9th-10th centuries

Číslo projektu:VEGA č. 2/7066/27Doba riešenia:2007 - 2009
Vedúci projektu:Mgr. Martin Vančo, PhD.Koordinátor projektu:

Translands (Historical and socioeconomic research) Historical and economic dimensions of territorial-specific assets: rivers, abbey and other relevant potential attractors

Číslo projektu:INTERREG III B CADSES No. 5D197Doba riešenia:2006 - 2008
Vedúci projektu:PhDr. Rastislav Kožiak, PhD. (za KHi FHV UMB)Koordinátor projektu:prof. Francesco Timpano (FE Università Cattolica di Piacenza, Italia)

Európsky medzinárodný výskumný projekt Európskeho fondu pre regionálny rozvoj - INTERREG III B CADSES

Využitie elektroseparačných techník v enviromentálnej analýze látok prítomných vo vzorkách zložiek životného prostredia

Číslo projektu:VEGA č. 8/2006Doba riešenia:2006 - 2008
Vedúci projektu:Ing. Iveta Nagyová, PhD. (Katedra chémie Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici)Koordinátor projektu:

Ukrajinská povstalecká armáda (UPA) na Slovensku v rokoch 1945 - 1947

Ukrainian Insurgent Army (UPA) in Slovakia during 1945-1947

Číslo projektu:VEGA č. 1/2226/05Doba riešenia:2005 - 2007
Vedúci projektu:doc. PhDr. Michal Šmigeľ, PhD.Koordinátor projektu:

Východné Slovensko v 20. storočí. Analýza hlavných tendencií vývoja v politickej, hospodárskej, národnostnej, konfesionálnej a spoločensko-kultúrnej oblasti

Eastern Slovakia in 20th century. Analysis of main development tendencies in political, economic, ethnic, confessional, social and cultural areas

Číslo projektu:VEGA č. 1/2221/05Doba riešenia:2005 - 2007
Vedúci projektu:Koordinátor projektu:doc. PhDr. Imrich Michnovič, CSc. (Inštitút histórie FF PU v Prešove)

Radikálny socializmus a komunizmus na Slovensku (1918 - 1989). Spoločnosť medzi demokraciou a totalitou

Radical socialism and communism in Czechoslovakia (1918-1989). The society between democracy and totalitarianism

Číslo projektu:VEGA č. 2/4183/04Doba riešenia:2004 - 2006
Vedúci projektu:prof. PhDr. Vladimír Varinský, CSc. (za KHi FHV UMB)Koordinátor projektu:PhDr. Xénia Šuchová, CSc. (Historický ústav SAV)

Spoločný projekt Katedry histórie FF UMB a HÚ SAV.

Ukrajinskí utečenci na Slovensku na konci 2. svetovej vojny

Ukrainian refugees in Slovakia at the end of WW2

Číslo projektu:VEGA č. 1/1214/04Doba riešenia:2004 - 2006
Vedúci projektu:prof. PhDr. Pavol Martuliak, CSc.Koordinátor projektu:

Genéza moderných slovenských symbolov

The genesis of modern Slovak symbols

Číslo projektu:Doba riešenia:2004 - 2004
Vedúci projektu:doc. PhDr. Dušan Škvarna, PhD.Koordinátor projektu:

Samostatný vedecký projekt

Dějiny KSČ a radikálního socializmu v Československu 1918 - 1989

The history of Communist Party of Czechoslovakia and radical socialism in Czechoslovakia durin 1918-1989

Číslo projektu:Grantová agentúra AV ČR č. A-80663-101Doba riešenia:2003 - 2006
Vedúci projektu:prof. PhDr. Karol Fremal, CSc. (za KHi FHV UMB)Koordinátor projektu:prof. PhDr. Zdeňek Kárník, DrSc. (Ústav soudobých dějin AV ČR, Praha)

Grantová agentúra AV ČR

História, vývoj Banskobystrického školstva od najstarších čias do súčasnosti

History and development of education system in Banská Bystrica from the earliest times to the present

Číslo projektu:VEGA č. 1/7479/00Doba riešenia:2000 - 2002
Vedúci projektu:prof. PhDr. Pavol Martuliak, CSc.Koordinátor projektu:

Korene boľševizmu na Slovensku - jeho nositelia, predstavitelia, funkcionári, stúpenci, voliči v rokoch 1918 - 1938

The roots of Bolshevism in Slovakia - the bearers, representatives, officials, supporters, voters during 1918 - 1938

Číslo projektu:VEGA č. 1/7478/00Doba riešenia:2000 - 2002
Vedúci projektu:doc. PhDr. Karol Fremal, CSc.Koordinátor projektu:

Samostatný vedecký projekt

Banská Bystrica vo svetle dejín

Banská Bystrica in the light of history

Číslo projektu:VEGA č. 1/6133/99Doba riešenia:1999 - 2001
Vedúci projektu:doc. PhDr. Karol Fremal, CSc.Koordinátor projektu:

Slovenská emigrácia v zahraničí v rokoch 1945 - 1963 a jej vplyv na Slovensko

Slovak immigration abroad during 1945 - 1963 and its impact on Slovakia

Číslo projektu:VEGA č. 1/6134/99Doba riešenia:1999 - 2001
Vedúci projektu:doc. PhDr. Vladimír Varinský, CSc.Koordinátor projektu:

Samostatný vedecký projekt

Slovenská emigrácia v zahraničí po roku 1945 a jej vplyv na Slovensko

Slovak immigration abroad after 1945 and its impact on Slovakia

Číslo projektu:Literárny fondDoba riešenia:1997 - 1997
Vedúci projektu:doc. PhDr. Vladimír Varinský, CSc.Koordinátor projektu:

Výskumná úloha Literárneho fondu SR. Samostatný vedecký projekt.