Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Publikačná činnosť

Inonárodná literatúra v čítankách literárnej výchovy ako odraz vzťahu literatúry a politiky

Autori: PLIEŠOVSKÁ, Ľubica - VALENTOVÁ, Milada
Rok vydania: 2021
Vydavateľstvo: Teória a prax prípravy budúcich translatológov a učiteľov anglického jazyka 3. : zborník recenzovaných príspevkov z Medzinárodnej online konferencie konanej v dňoch 8. - 9. septembra 2021. S. 143-152.

Recenzia na publikáciu Vladimíra Biloveského a Martina Kubuša Na slovíčko s prekladateľom 2020

Autori: PLIEŠOVSKÁ, Ľubica
Rok vydania: 2021
Vydavateľstvo: Teória a prax prípravy budúcich translatológov a učiteľov anglického jazyka 3. : zborník recenzovaných príspevkov z Medzinárodnej online konferencie konanej v dňoch 8. - 9. septembra 2021. S. 143-152.

S deťmi o pandémii

Autori: PLIEŠOVSKÁ, Ľubica
Rok vydania: 2021
Vydavateľstvo: Litikon : časopis pre výskum literatúry. Roč. 6, č. 1-2 (2021), s. 16-32. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2021

The place of translated American literature in Slovak publishing houses after 1989

Autori: PLIEŠOVSKÁ, Ľubica - GLOWACKY POPOVCOVÁ, Natália
Rok vydania: 2020
Vydavateľstvo: World literature studies : časopis pre výskum svetovej literatúry. - Bratislava : Ústav svetovej literatúry SAV, 2020. - ISSN 1337-9275. - Vol. 12, no. 1 (2020), pp. 97-114.

Erasmus mobility as an authentic input in developing Students’ Intercultural competence and European identity

Autori: HANESOVÁ, Dana - PLIEŠOVSKÁ, Ľubica
Rok vydania: 2020
Vydavateľstvo: Construire l’espace européen de l’enseignement supérieur : volume composé à partir des contributions au colloque La construction de l’Espace européen de l’enseignement supérieur, 20 ans après le lancement du Processus de Bologne. - 1. vyd. - Paríž : L’ Harmattan, 2020. - ISBN 978-2-343-21895-3. - ISSN 2257-3690. - S. 179-196.

K niektorým klasickým dielam americkej literatúry pre deti a mládež v slovenskom preklade

Autori: PLIEŠOVSKÁ, Ľubica
Rok vydania: 2019
Vydavateľstvo: Litikon : časopis pre výskum literatúry. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2019. - ISSN 2453-8507. - Roč. 4, č. 1 (2019), s. 38-53.

Od Buckovej k Updikovi : americká literatúra na Slovensku v rokoch 1945-1968

Autori: PLIEŠOVSKÁ, Ľubica
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2016. - 262 s. [15,10 AH]. - ISBN 978-80-557-1171-3

Power and shifting paradigm in translation

Autori: DJOVČOŠ, Martin - PLIEŠOVSKÁ, Ľubica
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: Mutatis Mutandis : Revista Latinoamericana de Traducción : Latin American Translation Journal. S. 77-88. - Colombia : Universidad de Antioquia, 2011

Počiatky recepcie americkej detektívky v slovenskom literárnom priestore

Autori: PLIEŠOVSKÁ, Ľubica
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: Acta Facultatis Humanisticae Universitatis Matthiae Belii Neosoliensis Humanitné vedy – literárna veda, Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica 2011

Questionable Identity in Intercultural Monologue

Autori: DJOVČOŠ, Martin - PLIEŠOVSKÁ, Ľubica
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: Identity in Intercultural Communication. Slovak Studies in English III. - S. 257-264. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2011

Cultural Approach Applied to the Analysis of Donna Tartt's The Little Friend

Autori: BRENKUSOVÁ, Ľubica
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: Theories in practice : proceedings of the First International Conference on English and American Studies, September 9, 2009, Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic. S. 187-193. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2010

The Reception of American Literature in Slovakia in the Post-World War II Period

Autori: BRENKUSOVÁ, Ľubica
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: Amerikanistika : literaturnyje vzaimovliania meždisciplinarnyje issledovania : materialy sekcii amerikanistiky XXXIX. meždunarodnoj filologičeskoj konferencii, Sankt Peterburg, 15. - 20. marta 2010. S. 46-51. - Sankt Peterburg : Izdateľstvo Nestor - Istor

Niektoré aspekty recepcie autorov amerického Juhu na Slovensku v období 1945-1968

Autori: BRENKUSOVÁ, Ľubica
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In: Mladá veda 2009 : humanitné vedy - literárna veda : zborník vedeckých štúdií doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. S. 18-25. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta

Miesto prekladov z americkej literatúry v slovenskom literárnom kontexte

Autori: BRENKUSOVÁ, Ľubica
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In: Slovanstvo na križovatke kultúr a civilizácií : zborník príspevkov z vedeckej konferencie dňa 14. mája 2009 v Banskej Bystrici. S. 78-80. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied

Recepcia americkej literatúry na Slovensku v povojnovom období

Autori: BRENKUSOVÁ, Ľubica
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In: Slovak Studies in English : the proceedings of the second triennial conference on British, American and Canadian Studies, dedicated to Jan Vilikovský on the occasion of his 70th birthday, II. S. 177-186. - Bratislava : Faculty of Arts Comenius Univers

Unity of effect v preklade

Autori: DJOVČOŠ, Martin – BRENKUSOVÁ, Ľubica
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In: Ty, já a oni v jazyce a literatuře : sborník z mezinárodní konference pořádané katedrou bohemistiky PF UJEP v Ústí nad Labem ve dnech 2. - 4. září 2008 : 2. díl - část literárněvědná. S. 32-36. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelista Purkyně, P

Niekoľko poznámok k mysleniu o recepcii

Autori: BRENKUSOVÁ, Ľubica
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In: Preklad a tlmočenie 8 : preklad a tlmočenie v interdisciplinárnej reflexii : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie dňa 15. mája 2008 v Banskej Bystrici, 8. S. 23-27. - Banská Bystrica : Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela

Translation Studies in Banská Bystrica: Facts and Figures

Autori: BRENKUSOVÁ, Ľubcia - BILOVESKÝ, Vladimír
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: World literature studies : časopis pre výskum svetovej literatúry. Vol. 1(18), No. 4 (2009), s. 45-54. - Bratislava : SAP- Slovak Academic Press, 2009

Oral presentation

Autori: BRENKUSOVÁ, Ľubica – HARDOŠOVÁ, Mária
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: In: English for PhD Students : vysokoškolské učebné texty. S. 57-74. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Prejavy interferencie u študentov

Autori: MELICHERČÍKOVÁ, Miroslava – BRENKUSOVÁ, Ľubica
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: In: Perspektívy vyučovania cudzích jazykov v doktorandskom štúdiu : zborník príspevkov z dištančnej medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra 2008. S. 52-58. - Nitra : Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Cudzí jazyk v rámci 3. stupňa vysokoškolského vzdelávania

Autori: ŠRAMKOVÁ, Miroslava – BRENKUSOVÁ, Ľubica
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: In: Cizí jazyky : časopis pro učitele všech stupnů a druhů škol a pro organizátory cizojazyčné výuky. Roč. 51, č. 4 (2007-2008), s. 141-142.. - Plzeň : Fraus

Priestor anglickej akademickej terminológie (na pozadí anglického akademického románu Lucky Jim).

Autori: Brenkusová, Ľubica – Biloveský, Vladimír
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: Ústí nad Labem

Recepcia americkej literatúry na Slovensku v rokoch 1945-1948.

Autori: Brenkusová, Ľubica
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: Prešov, január 2007

Inonárodný akademický román v slovenskom kultúrnom priestore.

Autori: Brenkusová, Ľubica – Biloveský, Vladimír
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: Nitra, január 2007

Recepcia americkej literatúry na Slovensku v rokoch 1945-1948

Autori: BRENKUSOVÁ, Ľubica
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: In: Vzťahy a súvislosti v umeleckom preklade : zborník materiálov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 15.-17. januára 2007 v Prešove. S. 287-297. - Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove

Malý priateľ Donny Tarttovej ako kľúč k porozumeniu amerického Juhu.

Autori: Brenkusová, Ľubica
Rok vydania: 2005
Vydavateľstvo: In English Is a Key: zborník príspevkov z konferencie konanej na FF KU v Ružomberku. Ružomberok: Katolícka univerzita, 2005. s. 117-125.

Anglický akademický román v slovenskom kultúrnom prostredí (na príklade Davida Lodga).

Autori: Brenkusová, Ľubica – Biloveský, Vladimír
Rok vydania: 2005
Vydavateľstvo: In 35 rokov výučby prekladateľstva a tlmočníctva na Slovensku: zborník príspevkov z konferencie konanej v Budmericiach. Bratislava: Univerzita Komenského, 2005. s. 177-185.