Publikačná činnosť

Power and shifting paradigm in translation

Autori: DJOVČOŠ, Martin - PLIEŠOVSKÁ, Ľubica
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: Mutatis Mutandis : Revista Latinoamericana de Traducción : Latin American Translation Journal. S. 77-88. - Colombia : Universidad de Antioquia, 2011

Počiatky recepcie americkej detektívky v slovenskom literárnom priestore

Autori: PLIEŠOVSKÁ, Ľubica
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: Acta Facultatis Humanisticae Universitatis Matthiae Belii Neosoliensis Humanitné vedy – literárna veda, Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica 2011

Questionable Identity in Intercultural Monologue

Autori: DJOVČOŠ, Martin - PLIEŠOVSKÁ, Ľubica
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: Identity in Intercultural Communication. Slovak Studies in English III. - S. 257-264. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2011

Cultural Approach Applied to the Analysis of Donna Tartt's The Little Friend

Autori: BRENKUSOVÁ, Ľubica
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: Theories in practice : proceedings of the First International Conference on English and American Studies, September 9, 2009, Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic. S. 187-193. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2010

The Reception of American Literature in Slovakia in the Post-World War II Period

Autori: BRENKUSOVÁ, Ľubica
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: Amerikanistika : literaturnyje vzaimovliania meždisciplinarnyje issledovania : materialy sekcii amerikanistiky XXXIX. meždunarodnoj filologičeskoj konferencii, Sankt Peterburg, 15. - 20. marta 2010. S. 46-51. - Sankt Peterburg : Izdateľstvo Nestor - Istor

Niektoré aspekty recepcie autorov amerického Juhu na Slovensku v období 1945-1968

Autori: BRENKUSOVÁ, Ľubica
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In: Mladá veda 2009 : humanitné vedy - literárna veda : zborník vedeckých štúdií doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. S. 18-25. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta

Miesto prekladov z americkej literatúry v slovenskom literárnom kontexte

Autori: BRENKUSOVÁ, Ľubica
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In: Slovanstvo na križovatke kultúr a civilizácií : zborník príspevkov z vedeckej konferencie dňa 14. mája 2009 v Banskej Bystrici. S. 78-80. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied

Recepcia americkej literatúry na Slovensku v povojnovom období

Autori: BRENKUSOVÁ, Ľubica
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In: Slovak Studies in English : the proceedings of the second triennial conference on British, American and Canadian Studies, dedicated to Jan Vilikovský on the occasion of his 70th birthday, II. S. 177-186. - Bratislava : Faculty of Arts Comenius Univers

Unity of effect v preklade

Autori: DJOVČOŠ, Martin – BRENKUSOVÁ, Ľubica
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In: Ty, já a oni v jazyce a literatuře : sborník z mezinárodní konference pořádané katedrou bohemistiky PF UJEP v Ústí nad Labem ve dnech 2. - 4. září 2008 : 2. díl - část literárněvědná. S. 32-36. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelista Purkyně, P

Niekoľko poznámok k mysleniu o recepcii

Autori: BRENKUSOVÁ, Ľubica
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In: Preklad a tlmočenie 8 : preklad a tlmočenie v interdisciplinárnej reflexii : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie dňa 15. mája 2008 v Banskej Bystrici, 8. S. 23-27. - Banská Bystrica : Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela

Translation Studies in Banská Bystrica: Facts and Figures

Autori: BRENKUSOVÁ, Ľubcia - BILOVESKÝ, Vladimír
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: World literature studies : časopis pre výskum svetovej literatúry. Vol. 1(18), No. 4 (2009), s. 45-54. - Bratislava : SAP- Slovak Academic Press, 2009

Oral presentation

Autori: BRENKUSOVÁ, Ľubica – HARDOŠOVÁ, Mária
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: In: English for PhD Students : vysokoškolské učebné texty. S. 57-74. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Prejavy interferencie u študentov

Autori: MELICHERČÍKOVÁ, Miroslava – BRENKUSOVÁ, Ľubica
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: In: Perspektívy vyučovania cudzích jazykov v doktorandskom štúdiu : zborník príspevkov z dištančnej medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra 2008. S. 52-58. - Nitra : Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Cudzí jazyk v rámci 3. stupňa vysokoškolského vzdelávania

Autori: ŠRAMKOVÁ, Miroslava – BRENKUSOVÁ, Ľubica
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: In: Cizí jazyky : časopis pro učitele všech stupnů a druhů škol a pro organizátory cizojazyčné výuky. Roč. 51, č. 4 (2007-2008), s. 141-142.. - Plzeň : Fraus

Priestor anglickej akademickej terminológie (na pozadí anglického akademického románu Lucky Jim).

Autori: Brenkusová, Ľubica – Biloveský, Vladimír
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: Ústí nad Labem

Recepcia americkej literatúry na Slovensku v rokoch 1945-1948.

Autori: Brenkusová, Ľubica
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: Prešov, január 2007

Inonárodný akademický román v slovenskom kultúrnom priestore.

Autori: Brenkusová, Ľubica – Biloveský, Vladimír
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: Nitra, január 2007

Recepcia americkej literatúry na Slovensku v rokoch 1945-1948

Autori: BRENKUSOVÁ, Ľubica
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: In: Vzťahy a súvislosti v umeleckom preklade : zborník materiálov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 15.-17. januára 2007 v Prešove. S. 287-297. - Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove

Malý priateľ Donny Tarttovej ako kľúč k porozumeniu amerického Juhu.

Autori: Brenkusová, Ľubica
Rok vydania: 2005
Vydavateľstvo: In English Is a Key: zborník príspevkov z konferencie konanej na FF KU v Ružomberku. Ružomberok: Katolícka univerzita, 2005. s. 117-125.

Anglický akademický román v slovenskom kultúrnom prostredí (na príklade Davida Lodga).

Autori: Brenkusová, Ľubica – Biloveský, Vladimír
Rok vydania: 2005
Vydavateľstvo: In 35 rokov výučby prekladateľstva a tlmočníctva na Slovensku: zborník príspevkov z konferencie konanej v Budmericiach. Bratislava: Univerzita Komenského, 2005. s. 177-185.