Mgr. Martina Kubealaková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, t. č. MD, členka Edičnej komisie FF UMB, predsedníčka komisie ŠVA KSLLV...

Telefónne číslo:
048 446 7334
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
F334

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Stretnutie je potrebné dohodnúť si vopred na adrese Martina.Kubealakova@umb.sk.

Kde ma nájdete

Mgr. Martina Kubealaková, PhD.
Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy
Tajovského ul. 40
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

Kancelária: F334
Telefón: 048 446 7334
Email: martina.kubealakova@umb.sk

Profesijná charakteristika

Vzdelanie

    2005 – 2009

Fakulta humanitných vied UMB v Banskej Bystrici

doktorandské štúdium v študijnom odbore 2.1.27 slovenský jazyk a literatúra

Téma dizertačnej práce: Knižky ľudového čítania mladšej proveniencie v kontexte národnej literatúry

   

 1999 – 2004

Fakulta humanitných vied UMB v Banskej Bystrici

odbor: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov – aprobácia: slovenský jazyk a literatúra – dejepis

   

 1995 – 1999

Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene

trieda s rozšíreným vyučovaním matematiky, fyziky a informatiky

  

  1987 – 1995

Tretia základná škola vo Zvolene

trieda s rozšíreným vyučovaním matematiky a fyziky

 

         Prehľad kvalifikácie a pracovnej praxe

      2005 –

Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (do 1. 1. 2014 Fakulta humanitných vied)

 • asistentka Katedry slovenského jazyka a literatúry FHV UMB
 • marec 2007 odborná asistentka Katedry slovenského jazyka a literatúry FHV UMB
 • providerka webovej stránky Katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy FF UMB na www.ff.umb.sk
 • zodpovedná za vedenie Čiastkovej knižnice KSLLV a KSJK
 • členka komisie ŠVUA KSJL, od r. 2012 predsedníčka komisie ŠVA KSLLV
 • organizátorka vedeckých a popularizačných podujatí zameraných na šírenie povedomia o literatúre
 • od r. 2012 členka Edičnej komisie FF (FHV) UMB
 • od r. 2012 katedrová koordinátorka pre marketing
 • od r. 2012 šéfredaktorka elektronického časopisu pre doktorandov a doktorandky Motus in verbo, členka vedeckej a redakčnej rady časopisu
 • od r. 2013 providerka webovej stránky časopisu Motus in verbo www.motus.umb.sk
 • od r. 2013 providerka  webovej stránky www.servicelearning.umb.sk
 • od r. 2014 členka Komisie na uznávanie kompetencií získaných prostredníctvom dobrovoľníctva pri PF UMB
 • od r. 2014 členka Knižničnej rady Univerzitnej knižnice UMB v Banskej Bystrici
 • od r. 2014 spolutútorka podujatia Univerzitná noc literatúry
 • 2015 – 2019 členka Akademického senátu FF UMB v Banskej Bystrici
 • 2015 2016 členka komisie pre vedu a techniku AS FF UMB v Banskej Bystrici
 • 2015 – 2019 zástupkyňa FF UMB v Banskej Bystrici v Rade vysokých škôl SR
 • 2016 – 2019 členka komisie pre rozvoj a financovanie AS FF UMB v Banskej Bystrici
 • 2016 – 2019 členka Akademického senátu UMB v Banskej Bystrici
 • od r. 2017 členka komisie pre financie a rozvoj FF UMB v Banskej Bystrici
 • od r. 2018 členka Komisie pre podporu rozvoja študentských service learningových projektov realizovaných na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

    2004 – 2005

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen

 • radca – oddelenie sprostredkovateľských služieb
 • providerka www.upsvar-zv.sk

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ

Zoznam predmetov akreditovaných v AR 2015/2016

 • dejiny slovenskej literatúry 1
 • literatúra európskeho stredoveku, renesancie a baroka
 • klasicizmus a romantizmus v európskych literatúrach
 • genéza populárnej literatúry
 • preklad knižiek ľudového čítania
 • súčasná populárna literatúra
 • dejiny slovenskej literatúry 2
 • literárna exkuzria

Kontinuálne zabezpečovanie výučby predmetov:

 • staršia slovenská literatúra (1. rok Bc. štúdia)
 • staršia európska literatúra (1. rok Bc. štúdia)
 • slovenská literatúra národného obrodenia 1 (1. rok Bc. štúdia)
 • starší európsky literárny fond v ľudovom čítaní na Slovensku (2. rok Bc. štúdia)
 • teória a prax prekladu starších literárnych textov (2. rok Bc. štúdia)
 • slovenská vojvodinská literatúra (1. rok Mgr. štúdia)
 • interpretácia a preklad knižiek ľudového čítania (1. rok Mgr. štúdia)
 • literárna exkurzia

 MOBILITY

24. – 27. apríl 2017 Erasmus učiteľská mobilita Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Česko

08. – 11. november 2015 Erasmus učiteľská mobilita Sileslan University in Opava Faculty of Philosophy and Science, Česko

03. – 07. november 2014 Erasmus učiteľská mobilita Wydział Filologiczny Universytet Slaski, Katowice, Poľsko

17. – 23. marec 2014 Erasmus učiteľská mobilita Universitatea Din Bucuresti, Rumunsko

18. – 22. marec 2013 Erasmus učiteľská mobilita na Katedre českého jazyka a literatury PdF UP Olomouc, Česko

25. – 28. marec 2007 Prednáškový pobyt na Filozofickej fakulte Univerzity v Novom Sade, Srbsko

 

POZVANÉ PREDNÁŠKY, PREDNÁŠKOVÉ POBYTY

 
 • 23. august 2017 Pozvaná prednáška na 4th Service-Learning Research Symposium (23. 8. 2017; Buenos Aires). Organizátor: CLAYSS (Latinamerican Service-Learning Centre so sídlom v Buenos Aires) s podporou Ibero-American Service-Learning Network  a Organization of Ibero-American States (OEI) and the International Association for Research on Service-Learning and Community Engagement (IARSLCE). Prednáška na tému: Service-Learning and development of social and personal responsibility.
 • 23. – 26. august 2016 Aktívna účasť na Visits Program to Service-Learning Experiences 2016 (23. – 24. 8. 2016) a pozvaná prednáška a aktívna účasť na 19. ročníku medzinárodnej konferencie venovanej service learningu (25. – 26. 8. 2016; Buenos Aires). Organizátor: CLAYSS (Latinamerican Service-Learning Centre so sídlom v Buenos Aires) s podporou ministra vzdelávania a športu v Argentíne a OEI (Organization of Ibero-American States). Prednáška na tému: Service-learning at Matej Bel University in Banská Bystrica, Slovakia – Experiences with Implementation and Impact Measurement.
 • 22. apríl 2015 Pozvaná prednáška Túry do textúry VIII. Organizátor: Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofická fakulta Katolícka univerzita v Ružomberku, 22. 4. 2015. Prednáška na tému: Samota a osamelosť v textoch staršej slovenskej literatúry.
 • 28. november – 1. december 2012 Pozvaná prednáška na Podzimním kolokviu ke grantu GAČR P406/12/0347 Diskurzivita literatury 19. století v českém a slovenském kontextu. Miesto konania: Hotel Kraví hora, Bořetice, ČR.  Organizátori: Ústav bohemistiky, Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Ústav slovenskej literatúry SAV Bratislava. Prednáška na tému Populárna literatúra 18. a 19. storočia vo svetle literatúry elitnej; 28. 11. –  1. 12. 2012.
 • 27. marec 2007 Prednáškový pobyt na Oddelení slovakistiky Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade (Srbsko), prednáška s názvom Fenomén knižiek ľudového čítania a detskí „hrdinovia“  nimi vytvorenom svete (I niekoľko zamyslení nad literárnou históriou); 25. – 28. 03. 2007. 

 OCENENIA

 • Cena rektora UMB v Banskej Bystrici (2017)
 • Cena rektora UMB v Banskej Bystrici (2015)
 • Cena dekana FHV UMB v Banskej Bystrici (2013)
 • Cena rektora UMB v Banskej Bystrici (2004)