Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Mgr. Martina Kubealaková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, t. č. MD, členka Edičnej komisie FF UMB, predsedníčka komisie ŠVA KSLLV...

Telefónne číslo:
048 446 7334
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
F334

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Stretnutie je potrebné dohodnúť si vopred na adrese Martina.Kubealakova@umb.sk.

Kde ma nájdete

Mgr. Martina Kubealaková, PhD.
Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy
Tajovského ul. 40
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

Kancelária: F334
Telefón: 048 446 7334
Email: martina.kubealakova@umb.sk

Profesijná charakteristika

Vzdelanie

    2005 – 2009

Fakulta humanitných vied UMB v Banskej Bystrici

doktorandské štúdium v študijnom odbore 2.1.27 slovenský jazyk a literatúra

Téma dizertačnej práce: Knižky ľudového čítania mladšej proveniencie v kontexte národnej literatúry

   

 1999 – 2004

Fakulta humanitných vied UMB v Banskej Bystrici

odbor: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov – aprobácia: slovenský jazyk a literatúra – dejepis

   

 1995 – 1999

Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene

trieda s rozšíreným vyučovaním matematiky, fyziky a informatiky

  

  1987 – 1995

Tretia základná škola vo Zvolene

trieda s rozšíreným vyučovaním matematiky a fyziky

 

         Prehľad kvalifikácie a pracovnej praxe

      2005 –

Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (do 1. 1. 2014 Fakulta humanitných vied)

 • asistentka Katedry slovenského jazyka a literatúry FHV UMB
 • marec 2007 odborná asistentka Katedry slovenského jazyka a literatúry FHV UMB
 • providerka webovej stránky Katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy FF UMB na www.ff.umb.sk
 • zodpovedná za vedenie Čiastkovej knižnice KSLLV a KSJK
 • členka komisie ŠVUA KSJL, od r. 2012 predsedníčka komisie ŠVA KSLLV
 • organizátorka vedeckých a popularizačných podujatí zameraných na šírenie povedomia o literatúre
 • od r. 2012 členka Edičnej komisie FF (FHV) UMB
 • od r. 2012 katedrová koordinátorka pre marketing
 • od r. 2012 šéfredaktorka elektronického časopisu pre doktorandov a doktorandky Motus in verbo, členka vedeckej a redakčnej rady časopisu
 • od r. 2013 providerka webovej stránky časopisu Motus in verbo www.motus.umb.sk
 • od r. 2013 providerka  webovej stránky www.servicelearning.umb.sk
 • od r. 2014 členka Komisie na uznávanie kompetencií získaných prostredníctvom dobrovoľníctva pri PF UMB
 • od r. 2014 členka Knižničnej rady Univerzitnej knižnice UMB v Banskej Bystrici
 • od r. 2014 spolutútorka podujatia Univerzitná noc literatúry
 • 2015 – 2019 členka Akademického senátu FF UMB v Banskej Bystrici
 • 2015 2016 členka komisie pre vedu a techniku AS FF UMB v Banskej Bystrici
 • 2015 – 2019 zástupkyňa FF UMB v Banskej Bystrici v Rade vysokých škôl SR
 • 2016 – 2019 členka komisie pre rozvoj a financovanie AS FF UMB v Banskej Bystrici
 • 2016 – 2019 členka Akademického senátu UMB v Banskej Bystrici
 • od r. 2017 členka komisie pre financie a rozvoj FF UMB v Banskej Bystrici
 • od r. 2018 členka Komisie pre podporu rozvoja študentských service learningových projektov realizovaných na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

    2004 – 2005

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen

 • radca – oddelenie sprostredkovateľských služieb
 • providerka www.upsvar-zv.sk

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ

Zoznam predmetov akreditovaných v AR 2015/2016

 • dejiny slovenskej literatúry 1
 • literatúra európskeho stredoveku, renesancie a baroka
 • klasicizmus a romantizmus v európskych literatúrach
 • genéza populárnej literatúry
 • preklad knižiek ľudového čítania
 • súčasná populárna literatúra
 • dejiny slovenskej literatúry 2
 • literárna exkuzria

Kontinuálne zabezpečovanie výučby predmetov:

 • staršia slovenská literatúra (1. rok Bc. štúdia)
 • staršia európska literatúra (1. rok Bc. štúdia)
 • slovenská literatúra národného obrodenia 1 (1. rok Bc. štúdia)
 • starší európsky literárny fond v ľudovom čítaní na Slovensku (2. rok Bc. štúdia)
 • teória a prax prekladu starších literárnych textov (2. rok Bc. štúdia)
 • slovenská vojvodinská literatúra (1. rok Mgr. štúdia)
 • interpretácia a preklad knižiek ľudového čítania (1. rok Mgr. štúdia)
 • literárna exkurzia

 MOBILITY

24. – 27. apríl 2017 Erasmus učiteľská mobilita Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Česko

08. – 11. november 2015 Erasmus učiteľská mobilita Sileslan University in Opava Faculty of Philosophy and Science, Česko

03. – 07. november 2014 Erasmus učiteľská mobilita Wydział Filologiczny Universytet Slaski, Katowice, Poľsko

17. – 23. marec 2014 Erasmus učiteľská mobilita Universitatea Din Bucuresti, Rumunsko

18. – 22. marec 2013 Erasmus učiteľská mobilita na Katedre českého jazyka a literatury PdF UP Olomouc, Česko

25. – 28. marec 2007 Prednáškový pobyt na Filozofickej fakulte Univerzity v Novom Sade, Srbsko

 

POZVANÉ PREDNÁŠKY, PREDNÁŠKOVÉ POBYTY

 
 • 23. august 2017 Pozvaná prednáška na 4th Service-Learning Research Symposium (23. 8. 2017; Buenos Aires). Organizátor: CLAYSS (Latinamerican Service-Learning Centre so sídlom v Buenos Aires) s podporou Ibero-American Service-Learning Network  a Organization of Ibero-American States (OEI) and the International Association for Research on Service-Learning and Community Engagement (IARSLCE). Prednáška na tému: Service-Learning and development of social and personal responsibility.
 • 23. – 26. august 2016 Aktívna účasť na Visits Program to Service-Learning Experiences 2016 (23. – 24. 8. 2016) a pozvaná prednáška a aktívna účasť na 19. ročníku medzinárodnej konferencie venovanej service learningu (25. – 26. 8. 2016; Buenos Aires). Organizátor: CLAYSS (Latinamerican Service-Learning Centre so sídlom v Buenos Aires) s podporou ministra vzdelávania a športu v Argentíne a OEI (Organization of Ibero-American States). Prednáška na tému: Service-learning at Matej Bel University in Banská Bystrica, Slovakia – Experiences with Implementation and Impact Measurement.
 • 22. apríl 2015 Pozvaná prednáška Túry do textúry VIII. Organizátor: Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofická fakulta Katolícka univerzita v Ružomberku, 22. 4. 2015. Prednáška na tému: Samota a osamelosť v textoch staršej slovenskej literatúry.
 • 28. november – 1. december 2012 Pozvaná prednáška na Podzimním kolokviu ke grantu GAČR P406/12/0347 Diskurzivita literatury 19. století v českém a slovenském kontextu. Miesto konania: Hotel Kraví hora, Bořetice, ČR.  Organizátori: Ústav bohemistiky, Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Ústav slovenskej literatúry SAV Bratislava. Prednáška na tému Populárna literatúra 18. a 19. storočia vo svetle literatúry elitnej; 28. 11. –  1. 12. 2012.
 • 27. marec 2007 Prednáškový pobyt na Oddelení slovakistiky Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade (Srbsko), prednáška s názvom Fenomén knižiek ľudového čítania a detskí „hrdinovia“  nimi vytvorenom svete (I niekoľko zamyslení nad literárnou históriou); 25. – 28. 03. 2007. 

 OCENENIA

 • Cena rektora UMB v Banskej Bystrici (2017)
 • Cena rektora UMB v Banskej Bystrici (2015)
 • Cena dekana FHV UMB v Banskej Bystrici (2013)
 • Cena rektora UMB v Banskej Bystrici (2004)