Publikačná činnosť

Experience of Implementing Service Learning at Matej Bel University in Banská Bystrica.

Autori: Bariaková, Zuzana – Kubealaková, Martina
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: In: Ridas, Revista Iberoamericana de Aprendizaje Servicio, Vol. 3, 2017, No 3, pp. 137 – 147. ISSN 2339-9341. DOI 10.1344/RIDAS2017.3.11

Intertextualita ako estetická norma: Víťazoslav Hronec v mape najnovšej monografie (recenzia).

Autori: KUBEALAKOVÁ, Martina
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: In: : Slovenská literatúra, roč. 64, č. 2 (2017), s. 152 – 154. ISSN 0037 – 6973

Literatúra dlhého stredoveku na území dnešného Slovenska I : Vysokoškolská učebnica k staršej slovenskej literatúre.

Autori: KUBEALAKOVÁ, Martina
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: Banská Bystrica : Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2017. 145 s. ISBN 978-80-557-1295-6

Dieťa zvedené, dieťa predurčené: Dieťa a detstvo v staršej slovenskej literatúre.

Autori: KUBEALAKOVÁ, Martina
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: Banská Bystrica : Belianum, 2016. 124 s. ISBN 978-80-557-1184-3

Memoáre stredoeurópskeho dobrodruha Mórica Beňovského (1746 – 1786) ako obraz života emigranta a spoločenskej mobility v 2. polovici 18. storočia.

Autori: KUNEC, Patrik – KUBEALAKOVÁ, Martina
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: In: Via viatores quaerit. Slupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Slupsku, 2016. ISBN 978-83-7467-260-3, s. 363 – 378.

Ľúbostná próza v populárnej literatúre 19. storočia.

Autori: KUBEALAKOVÁ, Martina
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: In: Slovenská literatúra, roč. LXIII, 2016, č. 2, s. 126 – 133. ISSN 0037-6973

Bez kurióznych rámcov.

Autori: BARIAKOVÁ, Zuzana – KUBEALAKOVÁ, Martina
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: In: Slovenčinár, roč. 3, 2016, č. 1, s. 84 – 89. ISSN 1339-4908.

Obraz dieťaťa a detstva v textoch umeleckej literatúry.

Autori: BARIAKOVÁ, Zuzana – KUBEALAKOVÁ, Martina (eds.)
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: Banská Bystrica : Belianum, 2016. 252 s. ISBN 978-800-557-1117-1

Umelecká literatúra medzi ľudí prostredníctvom service learningu

Autori: BARIAKOVÁ, Zuzana – KUBEALAKOVÁ, Martina
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: In: Edukácia. Vedecko-odborný časopis, ročník 1, 2015, č. 1, s. 12 – 19. ISSN 1339-8725

Každý miluje v rámci svojich možností. Ak ti to nestačí... [recenzia: Olga Grjasnowa: Rus je ten, ktorý miluje brezy. Premedia, 2014. Preklad: Paulína Šedíková Čuhová.]

Autori: KUBEALAKOVÁ, Martina
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: In: Pravda, 28. 3. 2015.

Univerzitná noc literatúry ako príklad service learningovej aktivity

Autori: BARIAKOVÁ, Zuzana – KUBEALAKOVÁ, Martina
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: In: Tvorivosť v škole – škola tvorivosti 3. Recenzovaný zborník z on-line konferencie. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2015. 138 s. ISBN 978-80-555-1435-2, s. 8 – 18.

Kto sme? [recenzia: Alice Munro: Láska dobrej ženy. Paseka, 2015. Preklad: Alena Jindrová-Špilarová.]

Autori: KUBEALAKOVÁ, Martina
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: In: Gloslália, 2015, č. 3, s. 223 – 225. ISSN 1338-7146

Aký veľký by bol človek, keby sa zakreslil do mapy? [recenzia: Ján Púček: Okná do polí.]

Autori: KUBEALAKOVÁ, Martina
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: In: Romboid, roč. XLIX, 2014, č. 3, s. 74 – 75. ISSN 0231-6714

Dobrovoľníctvo stredoškolákov: Cesta k aktívnej participácii. Metodia výchovy k dobrovoľníctvu v stredných školách [recenzia]

Autori: BARIAKOVÁ, Zuzana – KUBEALAKOVÁ, Martina
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: In: Mladosť a spoločnosť, roč. XX, 2014, č. 1, s. 95 – 97. ISSN 1335-1109

Experiences With Implementation of Service-learning at Matej Bel University in Banská Bystrica

Autori: KUBEALAKOVÁ, Martina et al.
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: In: European researcher, Vol. 77, 014, No. 6-2, pp. 1182 – 1188, ISSN 2219-8229

Service learning – community in school, school in community

Autori: KUBEALAKOVÁ, Martina et al.
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: In: International Forum for Education, Vol. 5, 2013, No. 1, pp. 197 – 208. ISSN 2084-4204

Service learning – priestor pre spojenie formálneho a neformálneho vzdelávania

Autori: KUBEALAKOVÁ, Martina et al.
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: In: Mládež a spoločnosť, roč. XX, 2014, č. 2, s. 19 – 30. ISSN 1335-1109

Service learning. Inovatívna stratégia učenia (sa) (vysokoškolská učebnica)

Autori: KUBEALAKOVÁ, Martina et al.
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: Banská Bystrica : Belianum, 2014. 200 s. ISBN 978-80-557-0829-4

Hykischova Štiavnica. [recenzia: HYKISCH, Anton: Moja Štiavnica. Bratislava : Marenčin PT, 2012.]

Autori: KUBEALAKOVÁ, Martina
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In: Romboid, roč. XLVIII, 2013, č. 5 – 6, s. 127 – 128. ISSN 0231-6714

Nepokojnosť života. [recenzia: KERATA, Laco: Malé domov. Bratislava : KK Bagala, 2013.]

Autori: KUBEALAKOVÁ, Martina
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In: Romboid, roč. XLVIII, 2013, č. 5 – 6, s. 127 – 128. ISSN 0231-6714

Osamelosť v samote (v starších príbehoch)

Autori: KUBEALAKOVÁ, Martina
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In: Bariaková, Zuzana – Jakubík, Henrich – Kubealaková, Martina: Samota a osamelosť (vo vybraných textoch slovenskej umeleckej literatúry). Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2013, s. 9 – 99. ISBN 987-83-7490-639-5

Aspekt samoty a osamelosti v Gavlovičom živote i tvorbe

Autori: KUBEALAKOVÁ, Martina
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In: Hugolín Gavlovič a jeho dielo v dobovom literárnom a kultúrnom kontexte. (Zborník príspevkov z medzinárodnej literárnovednej vedeckej konferencie 12. – 13. novembra 2012 v Bratislave). Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV, 2013, s. 54 – 66. ISBN 978-80-88746-21-8

Tvorivá aplikácia vedomostí a zručností zo slovenského jazyka a literatúry v stratégii service learning

Autori: BARIAKOVÁ, Zuzana – KUBEALAKOVÁ, Martina
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In: Tvorivosť v škole – škola tvorivosti. [Marta Germušková – Martina Petríková (ed.)]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2013, s. 8 – 17. ISBN 978-80-555-0967-9

Knižky ľudového čítania – nový pojem v slovenskej genológii?

Autori: KUBEALAKOVÁ, Martina
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: In: Genologické a medziliterárne štúdie 6 : Genologické konfrontácie. Prešov : Filozofická fakulta, 2012, s. 161 – 169. ISBN 978-80-555-051-4

Psy síce štekajú, no karavána ide ďalej...

Autori: BARIAKOVÁ, Zuzana – KUBEALAKOVÁ, Martina
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: In: Dobrá škola, roč. III, 2012, č. 9, s. 14. ISSN 1338-0338

Keď sa život stáva pascou. [recenzia: KERET, Etgar: Zrazu ktosi klope na dvere. Bratislava : Artforum, 2012.]

Autori: KUBEALAKOVÁ, Martina
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: In: Romboid, roč. XLVII, 2012, č. 10, s. 103 – 104. ISSN 0231-6714

„Iný svet a iný život“ alebo Humorom a iróniou proti kánonu starších poetík

Autori: KUBEALAKOVÁ, Martina
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: In: Smiech, slzy a svet komiky. Banská Bystrica : FHV UMB, 2011, s. 140 – 169. ISBN 978-80-557-0147-9

Podoby komiky v barokovej slovenskej (nielen) ľúbostnej lyrike

Autori: KUBEALAKOVÁ, Martina
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: Rozosmiať človeka je hotová veda alebo Podoby komiky v umeleckej literatúre. Banská Bystrica : FHV UMB, 2010, s. 31 – 39. ISBN 978-80-557-0121-9

Literatúra z okraja : Knižky ľudového čítania mladšej proveniencie v kontexte slovenskej národnej kultúry. Dobrodružno-ľúbostné prózy

Autori: KUBEALAKOVÁ, Martina
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: Ostrava : Ostravská univerzita, 2011. 278 s. ISBN 978-80-7368-949-0

Novosadský zborník slovakistov (recenzia)

Autori: KUBEALAKOVÁ, Martina
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: Nový život, roč. 63, 2011, č. 5 – 6, s. 59 – 60. ISSN 0351-3610

Interdisciplinárny dialóg o samote

Autori: KUBEALAKOVÁ, Martina
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: In: Nová filologická revue, roč. 3, 2011, č. 2, s. 85 – 93. ISSN 1338-0583

O (ne)existencii dynamiky vývoja knižiek ľudového čítania

Autori: KUBEALAKOVÁ, Martina.
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: In: Interpretačný rozmer literárnych textov minulosti. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2011, s. 155 – 162. ISBN 978-80-8094-966-2

Knižky ľudového čítania ako (zatiaľ) nevyužitý priestor (slovenskej) literárnej komparatistiky

Autori: KUBEALAKOVÁ, Martina.
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: CONVERSATORIA LITTERARIA III : A ktualne problemy komparatystyki. Teoria i metodologia badań literaturoznawczych. W kręgu mitologii i mitopoetyki. Siedlce : Akademia Podlaska w Siedlcach, Instytut Filologii Polskiej, 2010, s. 41 – 46. ISSN 1897-1423

Názov a podnázov knižiek ľudového čítania

Autori: KUBEALAKOVÁ, Martina
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: In: Acta Facultatis Humanisticea Universitatis Matthiae Belii Neosoliensis : Humanitné vedy – literárna veda. Banská Bystrica : Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela, 2010, s. 198 – 204. ISBN 978-80-557-0039-7

Podoby komiky v barokovej slovenskej (nielen) ľúbostnej lyrike

Autori: KUBEALAKOVÁ, Martina
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: In: Rozosmiať človeka je hotová veda alebo Podoby komiky v umeleckej literatúre. Banská Bystrica : FHV UMB, 2010, s. 31 – 39. ISBN 978-80-557-0121-9

Slovakistický zborník 4 (recenzia)

Autori: KUBEALAKOVÁ, Martina
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: In: Knižná revue, roč. XX, 2010, č. 14-15, s. 11. ISSN 1336-247X

Rozosmiať človeka je hotová veda

Autori: BARIAKOVÁ, Zuzana - KUBEALAKOVÁ, Martina
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: In: Univerzitas Matthiae Belii, roč. 17, 2010, č. 2, s. 15.

Identifikácia komického vo vagantskej poézii

Autori: KUBEALAKOVÁ, Martina
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In: Mladá veda 2009 : Humanitné vedy – literárna veda. Banská Bystrica : Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela, 2009, s. 203 – 212. ISBN 978-80-8083-861-4

Osudy Petra a Magelony znovu ožívajú. [recenzia: HURTAJOVÁ, Zuzana: Kratochvíľna história o krásnej panne MAGELONE z NEAPOLA, kráľovskej dcére, a o udatnom rytierovi PETROVI z PROVENSÁLSKA, synovi znamenitého grófa. Bratislava : TATRAN, 2008. 135 s.]

Autori: KUBEALAKOVÁ, Martina
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: Nový život : Mesačník pre literatúru a kultúru, roč. 61, 2009, č. 11 – 12, s. 59 – 60. ISSN 0351-3610

„Outsiderstvo“ knižiek ľudového čítania v kontexte národnej literatúry

Autori: KUBEALAKOVÁ, Martina
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: In: CONVERSATORIA LITTERARIA. Tom I. W kręgu mitologii i mitopoetyki. Siedlce : Akademia Podlaska w Siedlcach, Instytut Filologii Polskiej, 2008, s. 297 – 305. ISSN 1897-1423

Postavy z okraja hrdinami príbehov : Sondy medzi postavy na okraji spoločnosti (v knižkách ľudového čítania)

Autori: KUBEALAKOVÁ, Martina
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: In: Podoby outsiderstva v umeleckej literatúre. Banská Bystrica : FHV UMB, 2008, s. 82 – 87. ISBN 978-80-8083-578-1

Čítanka literatúry pre slovenské školy v Srbsku [recenzia: VALIHORA, Jozef: Čítanka s literárnoteoretickými pojmami pre 1. ročník gymnázia. Belehrad : Závod za udžbenike, 2006. 299 s. ISBN 86-17-13822-x.]

Autori: KUBEALAKOVÁ, Martina
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: In: Slovenský jazyk a literatúra v škole, roč. 54, 2007/2008, č. 5-6, s. 186 – 188. ISSN 1335-2040

Podoby outsiderstva v umeleckej literatúre : Zborník z medzinárodnej literárnovednej konferencie usporiadanej Katedrou slovenského jazyka a literárnej vedy Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v spolupráci s Ústavem bohemisti

Autori: edit.: BARIAKOVÁ, Zuzana – KUBEALAKOVÁ, Martina
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: Banská Bystrica : FHV UMB, 2008. 205 s. ISBN 978-80-8083-578-1

Niekoľko zamyslení nad literárnou históriou

Autori: KUBEALAKOVÁ, Martina
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: In: Slovo – obraz – zvuk I. (Konferencia Slovo – obraz – zvuk: Nitra, 17. – 18. máj 2007) Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2008, s. 60 – 64. ISBN 978-80-8094-330-1

Poetika knižiek ľudového čítania staršej a mladšej proveniencie

Autori: KUBEALAKOVÁ, Martina
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: In: VARIA XV. Zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov. Bratislava, Banská Bystrica : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, KSJL FHV UMB, 2008, s. 319 – 330. ISBN 80-89037-04-6

Dieťa v knižkách ľudového čítania

Autori: KUBEALAKOVÁ, Martina
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: In: Návraty k dětství v české a slovenské literatuře. Opava : Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, 2008, s. 23 – 32. ISBN 978-80-7248-506-2

Podoby outsiderstva v staršej slovenskej umeleckej próze

Autori: KUBEALAKOVÁ, Martina
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: In: Slovakistický zborník I. Nový Sad : Slovakistická vojvodinská spoločnosť, 2006, s. 118 – 125. ISBN 86-83535-67-3

Spôsoby a kritériá klasifikácie knižiek ľudového čítania mladšej proveniencie

Autori: KUBEALAKOVÁ, Martina
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: In: Mladá veda : Zborník vedeckých štúdií doktorandov FHV UMB v Banskej Bystrici. Banská Bystrica : FHV UMB, 2007, s. 100 – 115. ISBN 978-80-8083-493-7

Podoby outsiderstva v humanistickej a barokovej próze

Autori: KUBEALAKOVÁ, Martina
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: In: Človek z okraja uprostred literatúry. Banská Bystrica : FHV UMB, 2007, s. 69 – 87. ISBN 978-80-8083-518-7

Čísla a slová - dva odlišné komunikačné systémy?

Autori: KUBEALAKOVÁ, Martina
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: In: Forum Statisticum Slovacum 3. Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2006. s. 117 – 137. ISSN 1336-7420