Mgr. Miroslava Rošková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, koordinátorka ŠVA na KTVŠ

Telefónne číslo:
048 446 7535
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
č.m.13

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
10:40 - 11:20
Štvrtok
12:15 - 12:55
Piatok
-
Ďalšie konzultácie podľa dohody

Kde ma nájdete

Mgr. Miroslava Rošková, PhD.
Katedra telesnej výchovy a športu
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

Kancelária: č.m.13
Telefón: 048 446 7535
Email: Miroslava.Roskova@umb.sk

Profesijná charakteristika

 

Pedagogická činnosť:

 • Ta D atletiky,
 • Psychológia športu,
 • Komunikácia v športe,
 • Sociológia športu
 • Zjazdové lyžovanie

Špecializácia:

 • Atletika,
 • Psychológia športu


Vedecko – výskumná činnosť:

 • športový tréning v atletike,
 • rozvoj pohybových schopností,
 • vyučovanie atletiky na ZŠ a SŠ,
 • koordinačné schopnosti
 • osobnosté charakteristiky športovcov
 • agresivita pri pohybových aktivitách a  v športovom prostredí

 

Ďalšie aktivity:

 • organizácia medzinárodných atletických podujatí,
 • rozhodovanie na medzinárodných atletických podujatiachVÝBEROVÁ PERSONÁLNA BIBLIOGRAFIA

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch

1. ROŠKOVÁ, M: Vplyv špeciálnych bežeckých cvičení na zmenu vybraných kinematických ukazovateľov bežeckého kroku šprintérov. In: Nové poznatky v atletice 2000. Brno: MU PF,2001, s. 31-37. ISBN 80-210-2640-5
2. ROŠKOVÁ, M. – ČILLÍK, I.: Dymorfické rozdiely v bežeckej rýchlosti žiakov na II. stupni základných škôl. In: Nové poznatky v kinantropologickém výzkumu 2002. Brno: FSpS MU, 2002, s. ISBN –
3. ČILLÍK, I. – ROŠKOVÁ, M. Dymorphic differences in the running speed and endurance of pupils attending the 2nd grade of elementary school. In: Movement and Healt. Olomouc: FTK UP, 2003.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch

ROŠKOVÁ, M.: Pripravenosť študentov stredných škôl na praktickú časť prijímacích skúšok naUMB BB. In: Acta Universitatis Mathaei Belii - Zborník vedeckovýskumných prác, odbor Telesná výchova a šport, séria humanitná č. 1. Banská Bystrica: RVS TVŠ, 1994, s. 187-190. ISBN 80-85162-75-x
ROŠKOVÁ, M. - ČILLÍK, I.: Nácvik skoku do diaľky. In: Zborník z vedeckej konferencie – Technológie vzdelávania tretieho tisícročia MEDACTA °95. Nitra: VŠ PG, 1995, s. 303-305.
ROŠKOVÁ, M.: Úroveň výkonnosti v atletických disciplínach na rôznych typoch stredných škôl. In: Acta Universitatis Mathaei Belii - Zborník vedeckovýskumných prác, odbor Telesná výchova a šport. séria humanitná č. 2. Banská Bystrica:FHV UMB,1996,s.107-114. ISBN80-8055-018-2
ROŠKOVÁ, M.: Vplyv vyučovania v súčasných podmienkach na pohybovú výkonnosť žiačok stredných škôl. In: "Telesný rozvoj a pohybová výkonnosť stredoškolskej mládeže.“ Prešov: VS TVŠ Prešov,1997, s. 192 – 196. ISBN 80-88885-02-7
ROŠKOVÁ, M. - RYBÁRIK, K.: Obsah telesnej výchovy ako prostriedok formovania vlastností osobitostí žiakov. In: Acta Universitatis Matthiae Belii, sekcia vied o umení a vied o športe, č. 1. Banská Bystrica: FHV UMB, 1997, s. 182-18. ISBN 80-8055-081-6
ROŠKOVÁ, M.: Možnosti a prognózy skvalitňovania vyučovania atletiky v telesnej výchove na stredných školách. In: Zborník čiastkových úloh výstupov z riešenia grantovej úlohy. Banská Bystrica: UMB, 1998, s. 163-165. ISBN 80-8055-183-9
ROŠKOVÁ, M.: Účinnosť frekvenčných bežeckých cvičení na rozvoj špeciálnej šprintérskej rýchlosti dievčat dorasteneckého veku. In: Acta Universitatis Matthiae Belii, sekcia vied o umení a vied o športe, č. 2. Banská Bystrica: FHV UMB, 1998, s. 247-255 ISBN 80-8055-172-3
ROŠKOVÁ, M.: Analýza individuálnych ročných tréningových cyklov dorasteniek v behu na 100m a 200m. In: Acta Universitatis Matthiae Belii –Zborník FHV UMB, sekcia vied o umení a vied o športe, č.III. Banská Bystrica: FHV UMB, 1999, s.234 –246. ISBN 80-8055-283-5
ROŠKOVÁ, M.: Rozvoj špeciálnej šprintérskej rýchlosti chlapcov dorasteneckého veku pprostredníctvom frekvenčných bežeckých cvičení. In: Acta Universitatis Matthiae Belii – Zborník vedecko-výskumných prác, odbor telesná výchova a šport, č. 6 Banská Bystrica: FHV UMB, 2000, s. 156-170. ISBN 80-8055-433-1
ČILLÍK, I.- IŠTVÁN, R. - ROŠKOVÁ, M.- IVANIČOVÁ, I.: Monitorovanie úrovne aeróbnej vytrvalosti školskej populácie vo veku 11-15 rokov. In: Antropomotirika 2001. Banská Bystrica: SVS KTVŠ; RVS KTVŠ; KTVŠ , 2001, s. ISBN
ČILLÍK, I.- -ROŠKOVÁ, M.: Vyučovanie atletiky študentov telesnej výchovy FHV UMB Banská Bystrica. In: Atletika 2001. Banská Bystrica: VS TVŠ, KTVŠ, 2001, s. 171-174. ISBN 80-967363-1-0
ČILLÍK, I - ROŠKOVÁ, M.: Rozdiely atletickej výkonnosti žiačok základných škôl v meste a na vidieku v banskobystrickom kraji. In: Zborník výstupov GÚ (1/7318/20). Banská Bystrica: KTVŠ FHV UMB, 2002 ISBN 80 – 8055 – 710 – 1
ROŠKOVÁ, M. – ČILLÍK, I.: Rozdiely atletickej výkonnosti žiakov na II. stupni ZŠ v banskobystrickom kraji. In: Problémy súčasnej atletiky. Bratislava: FTVŠ UK, SVS TVŠ, 2002, s.39-43. ISBN 80 – 89075 – 12 – 6
ROŠKOVÁ, M. – ČILLÍK, I.: Monitorovanie výkonnostnej úrovne v atletických disciplínach u žiačok a žiakov na druhom stupni základných škôl. In: Zborník výstupov GÚ (1/7318/20). Banská Bystrica: KTVŠ FHV UMB, 2002 ISBN 80 – 8055 – 710 – 1
ROŠKOVÁ, M.: Závislosť telesného rozvoja, motorickej výkonnosti a kinematických charakteristík bežeckej rýchlosti a jej zmien vplyvom frekvenčných cvičení. In: Súčasný stav a perspektívne tendencie v telovýchovnom procese a vo voľnom čase žiakov na základných školách. Banská Bystrica : KTv PF UMB, 2003,s. ISBN 80-8055-850-7

AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch

ROŠKOVÁ, M.: Rozvoj špeciálnej šprintérskej rýchlosti dievčat dorasteneckého veku. In.: „Pedagogické kinantropologie“. Ostrava: PF OU, 1999, s. 139 – 146 ISBN 80-7042-147-9
ROŠKOVÁ M. – RYBÁRIK, K.: Telesná výchova ako prostriedok formovania osobnosti žiaka. In: Pedagogické kinantropologie. Ostrava: PF OU, 1999. s. 19 – 25 ISBN 80-7042-147-9

AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch

ROŠKOVÁ, M.: Súčasný stav a podmienky vyučovania atletiky na stredných školách. In: Možnosti skvalitňovania telovýchovného procesu v súčasných podmienkach. Banská Bystrica: RVS TVŠ ,1995, s. 196-198. ISBN 80-901166-7-1
ROŠKOVÁ, M. - ČILLÍK, I.: Realizácia obsahu atletiky v súčasných podmienkach základných a stredných škôl. In: Inovácia učebných osnov telesnej výchovy a športu na základných a stredných školách. Banská Bystrica: FHV UMB, 1996, s. 17 - 19. ISBN 80-8055-019-0

BCI Skriptá a učebné texty

ČILLÍK, I.- ROŠKOVÁ, M.: Technika a didaktika atletických disciplín. Vysokoškolské učebné texty. Banská Bystrica: FHV UMB, 1996. 110 s. ISBN 80- 88825- 68-7
ČILLÍK, I .- ROŠKOVÁ, M.: Základy atletiky. Vysokoškolské učebné texty. Banská Bystrica: FHV UMB, 2003.148 s. ISBN 80-8055-846-9

DAI Kvalifikačné práce

ROŠKOVÁ, M.: Účinnosť rozvoja šprintérskej rýchlosti prostredníctvom frekvenčných cvičení. Dizertačná práca. Bratislava: FTVŠ UK, 2001, s. 115.

GII Rôzne publikácie a dokumenty

ROŠKOVÁ, M.: Atletika v osnovách školskej telesnej výchovy. In: Technika a didaktika atletických disciplín. Banská Bystrica: FHV UMB, 1996. s. 6-8Kontaktný formulár

=