PhDr. Nadežda Zemaníková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, prodekanka pre pedagogickú činnosť

Telefónne číslo:
048 446 5108, 048 446 7415
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
K 108, F 015

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultácie prebiehajú operatívne prezenčnou alebo dištančnou formou (MS Teams). Prosím však študentov, aby si dohodli termín konzultácií vopred e-mailom: nadezda.zemanikova@umb.sk

Kde ma nájdete

PhDr. Nadežda Zemaníková, PhD.
Katedra germanistiky
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

Kancelária: K 108, F 015
Telefón: 048 446 5108, 048 446 7415
Email: Nadezda.Zemanikova@umb.sk

Profesijná charakteristika

Štúdium germanistiky absolvovala na Univerzite Friedricha Schillera v Jene. Na Katedre germanistiky FHV UMB / FF UMB v Banskej Bystrici pracuje ako odborná asistentka od roku 1996. V rokoch 2000 – 2013 a 2016 – 2018 bola zástupkyňou vedúcej katedry. Vedie prednášky a semináre z predmetov Literatúra nemecky hovoriacich krajín (20. storočie), Literatúra po roku 1989 a ďalšie povinne voliteľné semináre. Ťažiskovými témami jej vedecko-výskumnej činnosti je súčasná nemecká literatúra, literatúra NDR, autobiografická literatúra, výskum kultúrnej pamäti a teória komickosti.
Doktorandské externé štúdium absolvovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, vedný odbor: teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr, špecializácia: germánske literatúry. Po obhajobe dizertačnej práce na tému Obraz NDR a východných spolkových krajín v nemeckej próze deväťdesiatych rokov 20. storočia získala vedecko-akademickú hodnosť PhD. (2008).

V roku 2003 realizovala vedecký pobyt pre vysokoškolských učiteľov a vedcov v rámci DAAD (Nemeckej akademickej výmennej služby) na Univerzite Friedricha Schillera v Jene a Humboldtovej univerzite v Berlíne. Participovala na medzinárodnom projekte Austausch der Fachkenntnisse in der österreichischen Gegenwartsliteratur v spolupráci s Univerzitou Klagenfurt a na projekte programu Socrates Multimedia und Internet in der Lehrerausbildung v spolupráci s Univerzitou Essen.

V rokoch 2011 – 2012 bola vedúcou riešiteľkou projektu VEGA 1/0424/11: Generačné špecifiká autobiografickej prózy východonemeckých autorov po roku 1989.
Účasť v ďalších projektoch:
1. OP Vzdelávanie: Podpora výučby študijných programov v cudzích jazykoch, aktivita 1.2 Magisterské študijné programy v cudzom jazyku. Kód projektu: 26110230025. Obdobie riešenia projektu: 1. 10. 2010 – 30. 09. 2014
2. Projekt Akcie Rakúsko – Slovensko: Empowering doctoral candidates through professional development planning. Obdobie riešenia projektu: 2013 – 2014. Vedúca riešiteľka projektu: doc. Alexandra Bitušíková.
3. OP Vzdelávanie: Inovatívne kroky pre potreby vysokoškolského vzdelávania v 21. storočí. Aktivita 1.2 Tvorba a inovácia ŠP v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov v AJ a NJ. Kód projektu: 26110230109. Obdobie riešenia projektu: 1. 10. 2013 – 30. 09. 2015
4. VEGA 1/0590/16: Literatúra ako literárne konanie a jej konceptualizácia v kľúčových metaforách vzdelávacieho systému. Obdobie riešenia projektu: 2016 – 2018

5. VEGA 1/0747/18: Obrazy sveta ako výskumná doména humanitných vied. Produkcia, distribúcia, recepcia a spracovávanie obrazov sveta. Obdobie riešenia projektu: 2018 – 2020

6. APVV-18-0115: Jazyk v meste – dokumentovanie multimodálnej semiosféry jazykovej krajiny na Slovensku a z komparatívnej perspektívy. Obdobie riešenia projektu: 2019 – 2023

V rokoch 1998 – 2012 pôsobila ako katedrová koordinátorka programu Erasmus, v rokoch 1997 – 2012 bola katedrovou referentkou Študentskej vedeckej aktivity, v rokoch 2008 – 2012 členkou komisie pre zahraničné vzťahy FHV UMB a edičnej komisie FHV UMB, v rokoch 2016 – 2018 členkou študijnej komisie FF UMB.

Pri Katedre germanistiky FHV UMB viedla v rokoch 2003 – 2006 nemecky hovoriace študentské divadlo, ktoré sa zúčastnilo na medzinárodných festivaloch nemecky hovoriacich študentských divadiel.

Od roku 2016 je predsedníčkou Predmetovej komisie pre cudzie jazyky pri Štátnom pedagogickom ústave v Bratislave.

V rokoch 2010 – 2018 bola prezidentkou SUNG – Spoločnosti učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska, v rokoch 2004 – 2010 tajomníčkou výboru tejto stavovskej organizácie.

V rokoch 2012 – 2016 bola prodekankou pre pedagogickú činnosť FF UMB, v súčasnosti opäť zastáva tento post.