Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

PhDr. Nadežda Zemaníková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, prodekanka pre pedagogickú činnosť

Telefónne číslo:
048 446 5108, 048 446 7415
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
K 108, F 015

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultácie prebiehajú operatívne prezenčnou alebo dištančnou formou (MS Teams). Prosím však študentov, aby si dohodli termín konzultácií vopred e-mailom: nadezda.zemanikova@umb.sk

Kde ma nájdete

PhDr. Nadežda Zemaníková, PhD.
Katedra germanistiky
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

Kancelária: K 108, F 015
Telefón: 048 446 5108, 048 446 7415
Email: Nadezda.Zemanikova@umb.sk

Profesijná charakteristika

Štúdium germanistiky absolvovala na Univerzite Friedricha Schillera v Jene. Na Katedre germanistiky FHV UMB / FF UMB v Banskej Bystrici pracuje ako odborná asistentka od roku 1996. V rokoch 2000 – 2013 a 2016 – 2018 bola zástupkyňou vedúcej katedry. Vedie prednášky a semináre z predmetov Literatúra nemecky hovoriacich krajín (20. storočie), Literatúra po roku 1989 a ďalšie povinne voliteľné semináre. Ťažiskovými témami jej vedecko-výskumnej činnosti je súčasná nemecká literatúra, literatúra NDR, autobiografická literatúra, výskum kultúrnej pamäti a teória komickosti.
Doktorandské externé štúdium absolvovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, vedný odbor: teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr, špecializácia: germánske literatúry. Po obhajobe dizertačnej práce na tému Obraz NDR a východných spolkových krajín v nemeckej próze deväťdesiatych rokov 20. storočia získala vedecko-akademickú hodnosť PhD. (2008).

V roku 2003 realizovala vedecký pobyt pre vysokoškolských učiteľov a vedcov v rámci DAAD (Nemeckej akademickej výmennej služby) na Univerzite Friedricha Schillera v Jene a Humboldtovej univerzite v Berlíne. Participovala na medzinárodnom projekte Austausch der Fachkenntnisse in der österreichischen Gegenwartsliteratur v spolupráci s Univerzitou Klagenfurt a na projekte programu Socrates Multimedia und Internet in der Lehrerausbildung v spolupráci s Univerzitou Essen.

V rokoch 2011 – 2012 bola vedúcou riešiteľkou projektu VEGA 1/0424/11: Generačné špecifiká autobiografickej prózy východonemeckých autorov po roku 1989.
Účasť v ďalších projektoch:
1. OP Vzdelávanie: Podpora výučby študijných programov v cudzích jazykoch, aktivita 1.2 Magisterské študijné programy v cudzom jazyku. Kód projektu: 26110230025. Obdobie riešenia projektu: 1. 10. 2010 – 30. 09. 2014
2. Projekt Akcie Rakúsko – Slovensko: Empowering doctoral candidates through professional development planning. Obdobie riešenia projektu: 2013 – 2014. Vedúca riešiteľka projektu: doc. Alexandra Bitušíková.
3. OP Vzdelávanie: Inovatívne kroky pre potreby vysokoškolského vzdelávania v 21. storočí. Aktivita 1.2 Tvorba a inovácia ŠP v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov v AJ a NJ. Kód projektu: 26110230109. Obdobie riešenia projektu: 1. 10. 2013 – 30. 09. 2015
4. VEGA 1/0590/16: Literatúra ako literárne konanie a jej konceptualizácia v kľúčových metaforách vzdelávacieho systému. Obdobie riešenia projektu: 2016 – 2018

5. VEGA 1/0747/18: Obrazy sveta ako výskumná doména humanitných vied. Produkcia, distribúcia, recepcia a spracovávanie obrazov sveta. Obdobie riešenia projektu: 2018 – 2020

6. APVV-18-0115: Jazyk v meste – dokumentovanie multimodálnej semiosféry jazykovej krajiny na Slovensku a z komparatívnej perspektívy. Obdobie riešenia projektu: 2019 – 2023

V rokoch 1998 – 2012 pôsobila ako katedrová koordinátorka programu Erasmus, v rokoch 1997 – 2012 bola katedrovou referentkou Študentskej vedeckej aktivity, v rokoch 2008 – 2012 členkou komisie pre zahraničné vzťahy FHV UMB a edičnej komisie FHV UMB, v rokoch 2016 – 2018 členkou študijnej komisie FF UMB.

Pri Katedre germanistiky FHV UMB viedla v rokoch 2003 – 2006 nemecky hovoriace študentské divadlo, ktoré sa zúčastnilo na medzinárodných festivaloch nemecky hovoriacich študentských divadiel.

Od roku 2016 je predsedníčkou Predmetovej komisie pre cudzie jazyky pri Štátnom pedagogickom ústave v Bratislave.

V rokoch 2010 – 2018 bola prezidentkou SUNG – Spoločnosti učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska, v rokoch 2004 – 2010 tajomníčkou výboru tejto stavovskej organizácie.

V rokoch 2012 – 2016 bola prodekankou pre pedagogickú činnosť FF UMB, v súčasnosti opäť zastáva tento post.