Projekty FF

Úloha ikonofilných a ikonofóbnych tendencií pri konštituovaní literárneho jazyka

Číslo projektu:VEGA 1/9350/02Doba riešenia:2002 - 2004
Vedúci projektu:PaedDr. Martin Golema, PhD.Koordinátor projektu:

Motívy a interpretácie stredo-európskeho literárneho kontextu

Motifs and interpretations of literature in Central Europe region

Číslo projektu:VUGADoba riešenia:2002 - 2003
Vedúci projektu:Koordinátor projektu:

Global Information Society and the Application of Information Technologies in Local Initiatives – Social, Economic and Ethical Aspects

Číslo projektu:5 RPDoba riešenia:2002 - 2002
Vedúci projektu:prof. PhDr. Pavel Fobel, PhD. (za Katedru etiky a aplikovanej etiky FHV UMB)Koordinátor projektu:Európska akadémia Bad Neuenahr-Ahrweiler, SRN

Literárnovedné a jazykovedné základy prekladania

Literary science and linguistics in translation studies

Číslo projektu:VEGA č. 1/7085/20Doba riešenia:1. jan. 2002 - 31. dec. 2002
Vedúci projektu:PhDr. Mária Bieliková, PhD.Koordinátor projektu:

Aplikované etiky: diagnostikovanie stavu, eticko-teoretická diverzifikácia, vedecké, praktické a edukačné trendy na konci 20. storočia

Applied Ethics: status testing, ethical and theoretical diversification, scientific, practical and educational trends in the late 20th century

Číslo projektu:VEGA č. 1/7480/20Doba riešenia:2000 - 2002
Vedúci projektu:prof. PhDr. Pavel Fobel, PhD.Koordinátor projektu:

História, vývoj Banskobystrického školstva od najstarších čias do súčasnosti

History and development of education system in Banská Bystrica from the earliest times to the present

Číslo projektu:VEGA č. 1/7479/00Doba riešenia:2000 - 2002
Vedúci projektu:prof. PhDr. Pavol Martuliak, CSc.Koordinátor projektu:

Korene boľševizmu na Slovensku - jeho nositelia, predstavitelia, funkcionári, stúpenci, voliči v rokoch 1918 - 1938

The roots of Bolshevism in Slovakia - the bearers, representatives, officials, supporters, voters during 1918 - 1938

Číslo projektu:VEGA č. 1/7478/00Doba riešenia:2000 - 2002
Vedúci projektu:doc. PhDr. Karol Fremal, CSc.Koordinátor projektu:

Samostatný vedecký projekt

Propriá v sociálnej komunikácii na rozhraní milénií

Číslo projektu:VEGA č. 1/7481/2000Doba riešenia:2000 - 2002
Vedúci projektu:Mgr. Jaromír Krško, PhD.Koordinátor projektu:

Propriá v sociálnej komunikácii na rozhraní milénií

Proper names in social communication at the turn of the Millennium

Číslo projektu:VEGA č. 1/7481/2000Doba riešenia:2000 - 2002
Vedúci projektu:Mgr. Jaromír Krško, PhD.Koordinátor projektu:

Humanizácia a metodické postupy prípravy filológov v maďarskej jazykovede a literatúre

Humanisation and methodology in training philologists specialized in Hungarian lingustics and literature

Číslo projektu:Doba riešenia:2000 - 2000
Vedúci projektu:Koordinátor projektu:

Kompetenzerweiterung in kulturell, sprachlich, leistungsmässig oder gesellschaftlich heterogen zusammengesetzten Schulklassen nach Prinzipien der Gestaltpädagogik

Improving competencies in culturally, linguistically or socially heterogeneous classes according to the principles of Gestalt pedagogy

Číslo projektu:Projekt 71520-CP-2-2000-1-AT-COMENIUS-C 3.1Doba riešenia:1999 - 2002
Vedúci projektu:doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD.Koordinátor projektu:

Banská Bystrica vo svetle dejín

Banská Bystrica in the light of history

Číslo projektu:VEGA č. 1/6133/99Doba riešenia:1999 - 2001
Vedúci projektu:doc. PhDr. Karol Fremal, CSc.Koordinátor projektu:

Modelovanie a sémantika priestoru v slovenskej literatúre

Modeling and semantics of space in the Slovak literature

Číslo projektu:VEGA č. 1/6208/99Doba riešenia:1999 - 2001
Vedúci projektu:PaedDr. Ľubomír Kováčik, PhD.Koordinátor projektu:

Percepcia nemeckej kultúry v slovenskej literatúre

Perception of German culture in the Slovak literature

Číslo projektu:VEGA č. 1/62679/99Doba riešenia:1999 - 2001
Vedúci projektu:PaedDr. Martin Golema, PhD.Koordinátor projektu:

Slovenská emigrácia v zahraničí v rokoch 1945 - 1963 a jej vplyv na Slovensko

Slovak immigration abroad during 1945 - 1963 and its impact on Slovakia

Číslo projektu:VEGA č. 1/6134/99Doba riešenia:1999 - 2001
Vedúci projektu:doc. PhDr. Vladimír Varinský, CSc.Koordinátor projektu:

Samostatný vedecký projekt

Tradicionalizmus a modernizmus v slovenskej literatúre

Traditionalism and modernism in the Slovak literature

Číslo projektu:VEGA č. 1/6265/99Doba riešenia:1999 - 2001
Vedúci projektu:PaedDr. Martin Golema, PhD.Koordinátor projektu:

Multimedia und Internet in der Lehrerausbildung

Multimedia and Internet in teacher education

Číslo projektu:SOCRATES: 71187-CP-1-1999-1-DE-ODL-ODLDoba riešenia:1999 - 2000
Vedúci projektu:Mgr. Eva Höhn, PhD. (za KGE FHV UMB)Koordinátor projektu:

Projekt spolupráce v oblasti vzdelávania učiteľov odborného prekladu a tlmočenia

Cooperation in education and training teachers for specialised translation and interpreting

Číslo projektu:COCOP: NGE - CCF-2C2-501Doba riešenia:1998 - 2004
Vedúci projektu:doc. PhDr. Alena Ďuricová, PhD. (za KGE FHV UMB)Koordinátor projektu:

Projekt spolupráce v oblasti vzdelávania učiteľov odborného prekladu a tlmočenia - projekt NGE - CCF-2C2-501, 1998-2001, projekt pokračuje ako projekt COCOP aj v roku 2002-2004.

Číslo projektu:NGE - CCF-2C2-501Doba riešenia:1998 - 2004
Vedúci projektu:Mgr. Anna Dovčiaková (za KRO FHV UMB)Koordinátor projektu:Université Marc Bloch de Strasbourg, Institut de Traducteurs, d‘Interprètes et de Relations Internationales a Veľvyslanectvo francúzskej republiky na Slovensku.

Realizácia postgraduálneho špecializačného štúdia odborného prekladu.