doc. PaedDr. Zdenko Dobrík, PhD.

Zástupca vedúceho katedry

Telefónne číslo:
048 446 5115
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
115

Stránkové hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-

Kde ma nájdete

doc. PaedDr. Zdenko Dobrík, PhD.
Katedra germanistiky
Tajovského ul. 51
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

Kancelária: 115
Telefón: 048 446 5115
Email: Zdenko.Dobrik@umb.sk

Profesijná charakteristika

Vedecko-pedagogická charakteristika

 

 

1. Priezvisko, meno a tituly:  Dobrík Zdenko, Doc.,  PaedDr., PhD.

    Adresa pracoviska: Katedra germanistiky s oddelením prekladateľstva a tlmočníctva, Fakulta 

    humanitných vied Univerzity Mateja Bela, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica, č. tel.:  

    00421-48-4464164, e-mail:zdenko.dobrik@umb.sk

 

2. Kvalifikácia

 

Pedagogická fakulta Banská Bystrica, učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov – aprobácia: ruský jazyk – občianska náuka, 1989;

 

Fakulta humanitných a prírodných vied, učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov –  nemecký jazyk, 1994;

 

PaedDr.: Pedagogická fakulta Banská Bystrica, rigorózna skúška učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov – Teória vyučovania ruského jazyka a literatúry, 1989;

 

PhD.:  Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave – obhajoba dizertačnej práce Anglicizmy a iné slová cudzieho pôvodu v nemčine a slovenčine, študijný odbor: 73-19-9 jazykoveda konkrétnych jazykových skupín, špecializácia: germanistika, 2005;

 

Doc.:  Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, študijný odbor: všeobecná jazykoveda.

 

Iné vzdelávanie

1993 – 1994 absolvovanie dvojročného medzinárodného projektu Train the Trainers Course, ktorý bol zameraný na tvorbu a overovanie učebných materiálov pre občiansku a etickú výchovu, na komunikáciu a riadenie autorských skupín v regiónoch. Garantami projektu boli Štátny pedagogický ústav v Bratislave a Asociácia národných pedagogických centier v Holandsku;

1995 – 1997 absolvovanie medzinárodného programu Občan a demokracia, ktorý bol súčasťou projektu Konštitucionalizmus v strednej a východnej Európe. Garantami tohto programu boli Minority Rights Group –  Slovakia a nadácia Pew Charitable Trusts; 

 

3. Súčasné pracovné zaradenie na funkčnom mieste: docent

 

4. Priebeh doterajšej praxe:

   

1989-1990 stredoškolský pedagóg na Strednom odbornom učilišti spojov v Banskej Bystrici;

1990-1991 stredoškolský pedagóg na Gymnáziu Tajovského ul. v Banskej Bystrici;

1991-1997 stredoškolský pedagóg na Obchodnej akadémii Tajovského ul. v Banskej Bystrici;

1997-2007 odborný asistent na Katedre germanistiky na Filologickej fakulte UMB v Banskej Bystrici;

od septembra 2007odborný asistent na Katedre germanistiky s oddelením prekladateľstva a tlmočníctva na Fakulte humanitných vied UMB v Banskej Bystrici;

od septembra 2007 vedúci oddelenia prekladateľstva a tlmočníctva na Katedre germanistiky FHV UMB;

od mája 2012 docent na Katedre germanistiky s oddelením prekladateľstva a tlmočníctva na uvedenej katedre.

 

5. Vedecko – výskumná činnosť:

 

a) Charakteristika zamerania vedecko-výskumnej činnosti:

 

V doterajšej výskumnej činnosti sa zameriavam na zisťovanie zhôd, podobností a rozdielov medzi slovenčinou a nemčinou.

Najväčšiu pozornosť venujem porovnávaciemu výskumu anglicizmov. Monografia Jazyky v kontaktoch (Anglicizmy a iné slová cudzieho pôvodu) predstavuje doposiaľ pravdepodobne jeden z najucelenejších pohľadov na adaptáciu a funkčnosť anglicizmov v obidvoch jazykoch. Monografia je vyústením čiastkových výsledkov, ktoré som publikoval v jednotlivých štúdiach. Prínos monografie spočíva podľa jej oponentov a podľa niektorých ďalších predstaviteľov lingvistickej komunity v nasledujúcich skutočnostiach: a) je výdatným informačným zdrojom pre odborníkov v slovenskej germanistike, slovakistike aj synchrónnej jazykovej komparatistike; b) je metodologickou oporou potenciálnych výskumov internacionalizačných jazykových procesov, najmä ich anglicionizačných prejavov; c) ponúka objektívny ideový rámec pre netendenčnú preskripciu, a teda je príspevkom ku kultivovaniu preskriptívnej lingvistiky; d) poskytuje aktuálny (dobre spracovaný) jazykový materiál nemeckého (a cudzieho vôbec) jazyka a ideový návod na jeho využitie vo vyučovacej praxi.

Pozornosť venujem  aj porovnávaciemu výskumu slovotvorby v slovenčine a nemčine. Doterajšie výsledky výskumu v tejto oblasti som publikoval v ucelenej forme v monografii Sémantika v slovotvorbe slovenčiny a nemčiny. Podľa jej oponenta J. Dolníka je práca presvedčivým svedectvom nevyčerpanosti klasickej onomaziologickej teoreticko-metodologickej koncepcie tvorenia slov a reálnej potreby ďalšieho využívania jej poznávacieho aj aplikačného potenciálu. Zreteľne prispieva k napĺňaniu rozsiahleho výskumného programu, ktorý je „vpísaný“ do Dokulilovej teórie. Závery monografie majú podľa J. Dolníka prínosnú výpovednú hodnotu pre bádateľov v oblasti intra- aj interlingválneho poznávania tvorenia slov. Monografia obsahuje o. i. implicitné podnety na zaostrenie výskumného pohľadu na synchrónnolingvistické slovotvorné pojmy na otázku ich ontologického statusu.

Okrem toho som publikoval niekoľko príspevkov z oblasti lingvokulturológie, interkultúrnej komunikácie a konfrontačnej sémantiky.

            Ako vysokoškolský pedagóg som  bol riešiteľom a spoluriešiteľom  niekoľkých vedeckých projektov

 

 

b) Riešenie projektov výskumu a vývoja:

 

Účasť v domácich vedecko-výskumných projektoch

 

  1. 1.      člen grantového projektu VEGA Percepcia nemeckej kultúry v slovenskej literatúre (1999 – 2001)

 

  1. 2.      zástupca vedúceho grantového projektu VEGA Lingvistické a literárnovedné základy prekladania (2002 – 2004)

 

  1. 3.      vedúci grantového projektu VEGA Nemecko-slovenské jazykové a literárne kontrasty a afinity z pohľadu slovenskej apercepcie (2005 – 2007)

Výstup: DOBRÍK, Z. Jazyky v kontaktoch (Anglicizmy a iné slová cudzieho pôvodu v nemčine a slovenčine). Banská Bystrica: Filologická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2007, 164 s.

 

  1. 4.      vedúci grantového projektu VEGA Nemecký jazykovo-kultúrny obraz v slovenskej recepcii (2008 – 2010)

Výstup: DOBRÍK, Z.: 2010. Sémantika v slovotvorbe slovenčiny a nemčiny. Banská Bystrica: Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela, 2010, 100 s.

    

Účasť v zahraničných projektoch

 

1. člen medzinárodného projektu SOCRATES GRUNDTVIG 2 - Europäischer Studienzirkel für Frieden und Globales Lernen (2004 – 2006)

 

 

c) expertízna a posudzovateľská činnosť

 

 Oponent slovenského a česko-nemeckého  vedecko-výskumného projektu:

 

a)      VEGA 2/0152/09 Slovenčina ako kultúrny jav a médium kultúry;

b)      GAČR 405/09/J016 Navrhovateľka: Doc. PhDr. Eva Hošnová, CSc.

Areálová dimenzia v epištolárnom štýle (Česko-nemecké paralely a konfrontácie).

 

Recenzie monografií a medzinárodných konferenčných zborníkov:

 

DOBRÍK, Z.: Aktuálne otázky translatológie z lingvistického a literárnovedného pohľadu. (Ed. A. Ďuricová: Od textu k prekladu. Praha : Jednota tlmočníkov a prekladateľov, 2006, s. 124 – 125).

DOBRÍK, Z.: Pozícia niektorých zložených hybridných substantív v súčasnej češtine. (P. Mitter: Složená hybridní substantiva s prvním komponentem cizího původu v současné češtině. Ústí nad Labem, Acta Universitatis Purkynianae č. 95, 2003, 190 s). Filologická revue, 2007, 1, s. 108 – 109.

 

SCHWARZOVÁ, E.: Orientačný potenciál motivácie domácich lekárskych termínov. Konfrontácia na materiáli nemčiny a slovenčiny. Banská Bystrica : Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela, 2010, 162 s.

 

Účasť na obhajobách dizertačných prác vo vednom odbore 73-19-9-02 Jazykoveda konkrétnych jazykových skupín, špecializácia germanistika ako oponent dizertačných prác na Filozofickej fakulte a Pedagogickej fakulte UK v Bratislave:

 

Mgr. Halász Peter – Kontrastive Beschreibung ausgewählter deutscher Vollverben und deren slowakischer Äquivalente auf valenztheoretischer Basis;

 

Mgr. Marečková Ida – Prozesse im Wortschatz der Publizistik. Neologismen der 90-er Jahre in der Sprache der Publizistik (FF UK);

 

Mgr. Tuhárska Zuzana – Die Erforschung der semantisch-kognitiven Ebene der Fachsprache am Beispiel von Texten aus der Biologie (PdF UK);

 

 

6) Najvýznamnejšie publikované práce

 

 Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 

 

DOBRÍK, Z.: Jazyky v kontaktoch (Anglicizmy a iné slová cudzieho pôvodu  v nemčine a slovenčine). 1. vyd. Banská Bystrica: Filologická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2007, 164 s. ISBN 978-80-8083-400-5.

    

DOBRÍK, Z.: Sémantika v slovotvorbe slovenčiny a nemčiny. 1. vyd. Banská Bystrica: Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela, 2010, 100 s. ISBN 978-80-557-0060-1.

 

 Skriptá a učebné texty

 

DOBRÍK, Z.: Übungen und Aufgaben zur vergleichenden Lexikologie. 1. vyd. Banská Bystrica: Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela, 2011, 73 s. ISBN 978-80-557-0060-1.

 

b) najvýznamnejšie ohlasy na vedeckú činnosť

 

DOBRÍK, Z. Jazyková funkčnosť z pohľadu používateľov jazyka. In: Spisovnost a nespisovnost. Zdroje, proměny a perspektivy. Ed. E. Minářová – K. Ondrášková. Brno : Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 2004, s. 226 – 229. ISBN 80-210-3568-4.

 

ONDREJOVIČ, S.: Jazyk, veda o jazyku, societa. Bratislava : Veda, 2008, s.113, 267. ISBN 978-80-224-0994-0. (1)

 

DOBRÍK, Z.: O funkčnosti anglicizmov a iných slov cudzieho pôvodu z pohľadu normativisticky a sociolingvisticky, resp. pragmaticky orientovanej jazykovej kritiky. In: Jazyk a komunikácia v súvislostiach. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 24. a 25. júna 2004 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Recenzent: doc. PhDr. Ján Bosák, CSc. Bratislava : Univerzita Komenského Bratislava, 2005, s. 236 – 249. ISBN 80-223-2023-4.

 

ONDREJOVIČ, S.: Jazyk, veda o jazyku, societa. Bratislava : Veda, 2008, s.113, 267. ISBN 978-80-224-0994-0.  (1)

 

 

DOBRÍK, Z.: Jazyky v kontaktoch (Anglicizmy a iné slová cudzieho pôvodu  v nemčine a slovenčine). 1. vyd. Banská Bystrica: Filologická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2007, 164 s. ISBN 978-80-8083-400-5.

 

MITTER, P.: Zdeno Dobrík: Jazyky v kontaktoch. In: Jazykovědné aktuality, XLV, 2008, č. 1 a 2, s. 56 – 59. ISSN 1212-5326 (1)

 

SVOBODOVÁ, D.: Publikace o slovech cizího původu v němčine i slovenštině.  In: Naše řeč 92, 2009, č. 1, s. 43 – 45. ISSN 0027-8203. (1)

 

ZEMAN, J.: Zdenko Dobrík: Jazyky v kontaktoch (Anglicizmy a iné slová cudzieho pôvodu v nemčine a slovenčine). In: Časopis pri moderní filologii, 91, 2009, č. 2, s. 122 – 125. ISSN 0862-8459 (1)

 

 

7) Pobyty na zahraničných univerzitách a inštitúciach

 

decedmber 1991 – január 1992 študijný pobyt na Goetheho inštitúte v Staufene pri Freiburgu ( Bádensko – Würtembersko); 

2002 absolvovanie šesťtýždňového študijného pobytu na Inštitúte germanistiky Viedenskej univerzity u Prof. P. Ernsta v rámci Akcie Rakúsko – Slovensko;

2003 absolvovanie mesačného odborného seminára, ktorý organizoval Goetheho inštitút v Mannheime a Drážďanoch. Seminár bol tematicky zameraný na kultúru, dejiny a súčasné reálie Saska a Bádenska – Würtemberska;

 

2006 týždenný študijný pobyt vo vzdelávacej inštitúcii SÜDWIND Wien;

 

8. Zahraničné pozvané prednášky

 

Hosťujúca prednáška na Inštitúte slavistiky Viedenskej univerzity na tému Anglizismen im Deutschen und Slowakischen (Anglicizmy v nemčine a slovenčine). Prenáška sa uskutočnila 30. októbra 2007 na základe pozvania Prof. Franza Römera dekana Filologicko-kulturologickej fakulty a vedenia Inštitútu slavistiky Viedenskej univerzity Prof. Dr. Stefana Newerklu a Prof. Dr. Františka Koliho.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ž