Mgr. Lujza Urbancová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, prodekanka pre medzinárodnú spoluprácu, rozvoj a vzťahy s verejnosťou

Telefónne číslo:
048 446 51 35, 048 446 74 19
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
K135

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
09:05 - 10:30
Konzultačné hodiny prebiehajú prezenčne. V prípade karantény je možné konzultovať online po predchádzajúcej dohode prostredníctvom e-mailu.

Kde ma nájdete

Mgr. Lujza Urbancová, PhD.
Katedra slovenského jazyka a komunikácie
Tajovského 51
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

Kancelária: K135
Telefón: 048 446 51 35, 048 446 74 19
Email: lujza.urbancova@umb.sk

Profesijná charakteristika

Mgr. Lujza Urbancová, Ph.D.

 

 

 

 

Vzdelanie

 

1999 – 2007

Ústav slavistiky, Filozofická fakulta Masarykovej univerzity, Brno

doktorandské štúdium – študijný odbor: paleoslovenistika a slovanské jazyky

 

1991 – 1996

Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici,

odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, študijná kombinácia slovenský jazyk – anglický jazyk

 

1987 – 1991

Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene

 

 

Pracovná prax

 

1996 – dodnes

Katedra slovenského jazyka a literatúry Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela

-- odborná asistentka, tajomníčka KSJL

 

2008 – 2012

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Sliezska univerzita v Katoviciach

lektorka slovenského jazyka a kultúry

 

 

 

 

Pedagogická činnosť

 

Seminárne cvičenia z predmetov:

fonetika a fonológia, lexikológia, sociolingvistika, neverbálna komunikácia, kultúra prejavu, vybrané kapitoly zo sociolingvistiky, slovenčina ako cudzí jazyk

 

 

Vedeckovýskumná činnosť

 

 

Oblasť výskumu:

sociolingvistický výskum jazyka mesta, rodové špecifiká komunikácie

 

 

 

 

 

Stáže

 

– 2002 – 2003 – lektorsko-študijný pobyt na University College of London, School of Slavonic and East-Europen Studies, Londýn, Veľká Británia

 

 

Ďalšie aktivity

 

– 1998 – 2000 – členka redakčnej rady Spravodajcu UMB

 

– 21. 2. – 3. 3. 2000 – lektorka slovenského jazyka na Katolíckej univerzite P. Pázmaňa, Piliscaba (Maďarsko), v rámci programu CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)

 

– august – september 2003 – lektorka v letnom kurze slovenského jazyka ILPC v rámci programu SOCRATES

 

 

– 2004/2005/2006 – projekt Predavačky príbehov – projekt KSJL FHV UMB s Bábkovým divadlom na Rázcestí v Banskej Bystrici

 

– 2006 – 2008 – projekt Rodová senzibilizácia v základných a stredných školách ako základ budúcej desegregácie povolaní (projekt realizovaný v rámci Iniciatívy spoločenstva EQUAL)

 

– od 2014 predsedníčka banskobystrickej pobočky Slovenskej jazykovednej spoločnosti

 

Jazykové znalosti:

anglický jazyk – pokročilá, ruský jazyk – mierne pokročilá

 

Publikačná činnosť

 

Variácie v sémantickom trojuholníku. In: Varia VI. Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť, 1997, s. 58-63. Nad novým zborníkom. [Recenzia.] In: Slovenský jazyk a literatúra v škole, roč. 45, 199899, č. 1-2, s. 59-60. 3. konferencia o komunikácii. [Recenzia.] In: Slovenská reč, roč. 63, 1998, č. 6, s. 352-355. Metodologické osobitosti (slovenského) sociolingvistického výskumu na konci 20. storočia a perspektívy do budúcnosti. In: Retrospektívne a perspektívne pohľady na jazykovú komunikáciu. I. diel. Ed. P. Odaloš. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta – Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela, 1999, s. 107-111. ISBN 80-8055-287-8. Výskum hovorenej podoby slovenčiny v meste. In: Zborník mladých filológov Univerzity M. Bela I. Banská Bystrica : Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela, 1999, http://www.fhv.umb.sk/publikácie. Klincková, J. – Odaloš, P. – Patráš, V.: Jazyk – komunikácia – spoločnosť. [Recenzia.] In: Stylistyka. Red. S. Gajda. Opole : Universytet Opolski, 1999, s. 374-378. Projekt výskumu hovorenej podoby slovenčiny v meste Zvolen. In: Mesto a jeho jazyk. Ed. S. Ondrejovič. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2000, s. 213-216. ISBN 80-224-0605-8.Premeny úvodníka v časopisoch. In: Regulacyjna funkcja tekstów. Lodž : Vydavateľstvo Univerzity v Lodži, 2000, s. 195-198. ISBN 83-7171-371-1. Niekoľko poznámok k reči najstaršej generácie v meste Zvolen. In: Jazyková komunikácia v 21. storočí. Ed. J. Klincková. Banská Bystrica : Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela, 2000, s. 278-281. ISBN 80-8055-464-1. Historický diskurz z pohľadu lingvistu (teoretické východiská). In: Zborník mladých filológov II. Banská Bystrica : Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela, 2001, s. 129-134. ISBN 80-8055-570-2. Patráš, Vladimír: Interdisciplinárne kooperácie. [Recenzia.] Banská Bystrica : UMB, 2002. 103 s. ISBN 80-8055-684-9. In: Slovo [An inter-disciplinary journal of Russian, Eurasian and East European affairs published by postgraduates of the School of Slavonic and East European Studies.], vol. 15.2, 2003. Staršia generácia vo výskumoch jazyka mesta. In: Súčasná jazyková komunikácia v interdisciplinárnych súvislostiach. Ed. Vladimír Patráš. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2004, s. 179-186. ISBN 80-8055-979-1. Rodové špecifiká komunikácie vo verejnej komunikačnej sfére. In: Sféry ženy. Ed: S. Očenášová-Štrbová. Banská Bystrica : Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela, Sociologický ústav AV ČR, 2004, s. 207-216. ISBN 80-8083-000-2.Faktor času vo výskume jazyka obyvateľov mesta. In: Čas v jazyce a literatuře. Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně, 2005, s. 173-178. ISBN 80-7044-716-8.

 

Kontaktný formulár

=