Projekty FF

CLIOH-WORLD: Creating a New Historical Perspective: EU and the Wider World

Číslo projektu:142816-LLP-1-2008-1-IT-ERASMUS-ENWDoba riešenia:2008 - 2011
Vedúci projektu:Mgr. Patrik Kunec, PhD. (za KHi FHV UMB)Koordinátor projektu:Iakovos Michailidis, University of Thessaloniki / Steven G. Ellis, National University of Ireland, Galway

Grant Akademickej siete Erasmus (Erasmus Academic Network) v oblasti Celoživotného vzdelávania (Lifelong Learning Programme).

Dokumenty k regionálnym dejinám Slovenska (1945-1948)

Documents related to the regional history of Slovakia (1945-1948)

Číslo projektu:VEGA č. 1/0633/08Doba riešenia:2008 - 2010
Vedúci projektu:Šmigeľ Michal, doc. PhDr., PhD. (Ústav vedy a výskumu UMB v Banskej Bystrici)Koordinátor projektu:

Humanizácia vyučovania športových hier ako prostriedok zefektívnenia edukačného procesu na základných školách

Humanization of teaching sports games as a means of improving education process in primary schools

Číslo projektu:VEGA č. 1/0377/08Doba riešenia:2008 - 2010
Vedúci projektu:doc. PaedDr. Ladislav Bence, CSc.Koordinátor projektu:

Karvaš, próza, vývin, tradícia, novátorstvo, tvar

Karvaš, prose, development, tradition, innovation, form

Číslo projektu:VEGA 1/0301/08Doba riešenia:2008 - 2010
Vedúci projektu:doc. PhDr. Kristína Krnová, CSc.Koordinátor projektu:

Konštitucionalizmus v Rusku v kontexte európskej liberálnej tradície

Constitutionalism in Russia in the context of European liberal tradition

Číslo projektu:VEGA č. 1/0382/08Doba riešenia:2008 - 2010
Vedúci projektu:Koordinátor projektu:PhDr. Jarmila Boboková, CSc. (Katedra všeobecných dejín FF UK, Bratislava)

Kultúrne diverzity a paralely Slovenska a južnej Európy

Číslo projektu:VEGA 1/0607/08Doba riešenia:2008 - 2010
Vedúci projektu:prof. Dr. Michal HarpáňKoordinátor projektu:

Literárne a jazykové aspekty interkulturálnej komunikácie v stredoeurópskom kontexte

Literary and linguistic aspects of intercultural communication in Central Europe region

Číslo projektu:VEGA č. 1/0517/08Doba riešenia:2008 - 2010
Vedúci projektu:prof. PhDr. František Alabán, CSc.Koordinátor projektu:

Monumentálne dielo uhorského polyhistora Mateja Bela Notitiae Hungariae novae historico-geographica I-V (Viedeň 1735 - 1742) a jeho význam

Monumental work of Hungarian polyhistor Matthias Bel „Notitiae Hungariae novae historico-geographica I-V“ (Vienna 1735 - 1742) and its significance

Číslo projektu:KEGA č. 3/6254/08Doba riešenia:2008 - 2010
Vedúci projektu:Mgr. Imrich Nagy, PhD. (za KHi FHV UMB)Koordinátor projektu:prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD. (FF Trnavskej univerzity)

Názory a postoje študentov stredných škôl k pohybovým aktivitám, telesnej výchove a športu

Secondary school students and their attitudes to physical activities, physical education and sports

Číslo projektu:VEGA č. 1/0635/08Doba riešenia:2008 - 2010
Vedúci projektu:doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD.Koordinátor projektu:

Nemecký jazykovo-kultúrny obraz sveta v slovenskej recepcii

German linguistic and cultural picture of the world as perceived in Slovakia

Číslo projektu:VEGA č. 1/0760/08Doba riešenia:2008 - 2010
Vedúci projektu:PaedDr. Zdenko Dobrík, PhD.Koordinátor projektu:

Onymické modely literároným v prozaickej literatúre

Číslo projektu:VEGA 1/0204/08Doba riešenia:2008 - 2010
Vedúci projektu:prof. PaedDr. Pavol Odaloš, CSc.Koordinátor projektu:

Onymické modely literároným v prozaickej literatúre

Číslo projektu:VEGA 1/0204/08Doba riešenia:2008 - 2010
Vedúci projektu:prof. PaedDr. Pavol Odaloš, CSc.Koordinátor projektu:

Poézia Karola Alexandra Modrániho

Poetry of Karol Alexander Modráni

Číslo projektu:VEGA 1/0591/08Doba riešenia:2008 - 2010
Vedúci projektu:doc. PaedDr. Ľubomír Kováčik, PhD.Koordinátor projektu:

Predhistória literatúry u Slovanov (pokus o archeológiu literárnej komunikácie s akcentom na duchovnú kultúru stredoeurópskych Slovanov)

Prehistory of Slavic literature

Číslo projektu:VEGA 1/0583/08Doba riešenia:2008 - 2010
Vedúci projektu:doc. PaedDr. Martin Golema, PhD.Koordinátor projektu:

Prejavy antisemitizmu na Slovensku v povojnovom období (1945 - 1948)

Manifestations of anti-Semitism in Slovakia in the post-war period (1945 - 1948)

Číslo projektu:VEGA č. 1/0723/08Doba riešenia:2008 - 2010
Vedúci projektu:prof. PhDr. Karol Fremal, CSc.Koordinátor projektu: