Nemecký jazyk 2

Nemecký jazyk II

 

Do konca semestra platí dištančná forma vyučovania. Študenti plnia priebežne zadané úlohy a cvičenia a vypracované ich posielajú na adresy vyučujúcej: jana.stefanakova@ umb.sk. 

Na ukončenie predmetu je potrebné splniť podmienky uvedené nižšie:

 

Forma ukončenia predmetu: Vyhodnotenie súboru úloh a prác zaslaných online:

-          Vypracovanie cvičení a úloh uvedených na webovej stránke predmetu. Študenti  zašlú vypracované cvičenia a úlohy online.

-          Vypracovanie prekladu článkov z nemeckého jazyka do slovenského – úroveň A1-A2, ktoré budú zaslané študentom a študentkám individuálne e-mailom. Vypracované preklady pošlú študenti e-mailom naspäť.

 

Prosím vypracovať nasledovné cvičenia z cvičebnice Deutsch aber Hallo a cvičenia z online-kurzu nemčiny, ktoré pošlete spolu na adresu vyučujúcej: jana.stefanakova@umb.sk

Pozri nižšie aj vysvetlenie gramatiky online a cvičenia online

 

Materiály na stiahnutie: Cvičebnica: DEUTSCH ABER HALLO! 

 

1. blok cvičení (Deutsch aber Hallo!): 

str. 12/ cv. 1, 2

str. 13/ cv. 1, 2

str. 14/ cv. 1, 2, 3, 4

str. 15/ cv. 1, 2  

Cvičenia zaslať do 17.04.2020

 

2. blok cvičení (Deutsch aber Hallo!): 

str. 16/ cv. 1, 2 

str. 17/ cv. 1, 2

str. 18/ cv. 1, 3

str. 19/ cv. 1, 2, 4

str. 20/ cv. 1, 2

Cvičenia zaslať do 24.04.2020

 

3. blok cvičení (Cvičenia zábavnou formou v rámci online-kurzu nemčiny):  

Urobte si teraz cvičenia online v rámci online kurzu nemčiny. Vybrala som len malú časť cvičení na gramatiku a slovnú zásobu. Pri riešení sa môžte zabaviť aj niečo naučiť.

Do 4. mája mi pošli screenshoty vyriešených úloh a cvičení, ktoré sa zobrazia po nakliknutí na nasledovné dva linky:

A)  Übungen Grammatik - Wortschatz - 4. lekcia kurzu nemčiny online 

(http://www.lehrerlenz.de/bungen_grammatik_und_wortschatz.html)

B)  Slovná zásoba: das Essen-Lebensmittel 

http://www.lehrerlenz.de/das_essen.html

Screenshoty cvičení zaslať do 04.05.2020

 

Gramatika:

Präteritum (Imperfekt) - Jednoduchý minulý čas slovies haben/mať a sein/byť

haben                                             sein

1. ich hatte                                     1.  ich war                

2. du hattest                                   2. du warst

3. er, sie, es hatte                           3. er/sie/es war

1. wir hatten                                   1. wir waren

2. ihr hattet                                    2. ihr wart

3. sie/Sie hatten                              3. sie/Sie waren  

 

Príslovky času

niemals/nie - nikdy

selten - zriedkavo

manchmal - niekedy

oft - často

meistens - väčšinou

immer - vždy

kaum - sotva

ab und zu - kedy-tedy

häufig - často

fast immer - takmer vždy

ständig - stále

fast nie - takmer nikdy

hin und wieder - sem-tam

 

Doch - Predsa (používa sa v kladnej odpovedi na otázku so záporom.)  Trinkst du keinen Tee?/Nepiješ (žiadny) čaj? ... Doch, ich trinke häufig Tee./Predsa(áno), pijem čaj. 

                                                                                                      Gehst du nicht nach Hause?/Nejdeš domov? ...  Doch, ich gehe nach Hause./Predsa (áno), idem domov.

Ja - Áno.  Trinkst du Wein?/ Piješ víno? - Ja, ich trinke manchmal Wein. /áno, niekedy pijem víno

Nein - Nie. Trinkst du keinen Wein?/Nepiješ (žiadne) víno? - Nein, ich trinke nie / kaum / selten Wein. / Nie, nikdy nepijem víno. Nie, sotva pijem víno. Nie, zriedkavo pijem víno.

 

Nomen/podstatné meno a Artikel/člen - Dativ/3. pád

                  určitý člen           neurčitý člen

maskulin       dem                     einem

feminin         der                      einer

neutral         dem                     einem

Plural           den                      - žiadny neurčitý člen

 

antworten - odpovedať 3.p.

danken - ďakovať 3.p.

glauben - veriť 3.p.

gratulieren - gratulovať 3.p.

vertrauen - dôverovať 3.p.

verzeihen - prepáčiť 3.p.

zuhören - počúva/načúvať komu 3.p.

schmecken - chutiť 3.p.

gehören - patriť 3.p.

gefallen - páčiť sa komu 3.p.

passen - hodiť sa komu 3.p.

 

Osobné zámená - 3. a 4. pád

1. pád/Nominativ           3. pád/Dativ                                              4. pád/Akkusativ              

ich                                   mir/mne                                                    mich/mňa

du                                   dir/tebe                                                     dich/teba

er/sie/es                           ihm/jemu- ihr/jej - ihm/jemu                       uns/nás

ihr                                   euch/vám                                                  euch/vás

sie/Sie                              ihnen/im - Ihnen/Vám pri vykaní                  ie/ich - Sie/Vás pri vykaní

 

Opytovacie zámeno WER?/KTO?

Wem gehört das Auto?/Komu patrí auto? ..... Dem Onkel gehört es./Strýkovi patrí ono/to (auto).

 

ROZKAZ V NEMČINE

 

Slabé slovesá:

2. pád j.č. (tykanie) - Tvorí sa: kmeň slovesa +e (bez osobného zámena)  - napr. lern+e ... LERNE Deutsch! /Uč sa nemčinu! (Male das Bild! /Maľuj  obráz!)

2. pád mn. čísla - Tvorí sa: kmeň slovesa + t (bez osobného zámena) - napr. lern+t ... LERNT Deutsch! /Učte sa nemčinu! (Malt das Bild!/Maľujte obraz!)

Vykanie: Rorkaz pri vykaní má rovnaký tvar ako 3 os. množného čísla s osobným zámenom SIE písaným veľkým písmenom:  Lernen SIE!/Učte sa! (Malen SIE das Bild!/Maľujte obraz!)

 

Silné slovesá:

napr. nehmen/vziať (ich nehme, du nimmst, er nimmt, wir nehmen, ihr nehmt, sie/SIe nehmen)

napr. schlafen/spať (ich schlafe, du schläfst, er schläft, wir schlafen, ihr schlaft, sie/Sie schlafen)

Pokiaľ sa mení kmeňová samohláska z e na i alebo ie, v rozkaze v 2. os. jednotného čísla je prehlásená samohláska i, ie .(Nimm das Buch!)

Ak sa mení kmeňová samohláska z a na ä, kmeňová samohláska sa v rozkaze v 2. os. jednotného čísla nemení.  (Schlaf gut! 

2. pád j.č. (tykanie) - kmeň slovesa zostáva s prehláskou, ak sa e mení na i alebo ie (bez osobného zámena)

Nimm das Buch!/Zober knihu!  Lies das Buch!/Čitaj knihu! 

ALE!!!!  Schlaf gut!/Spi dobre! (Keď sa prehlasuje kmeňová samohláska a na ä, v rozkaze sa samohláska neprehlasuje)

2. pád mn. čísla - kmeň slovesa bez prehlásky + t (bez osobného zámena) - Nehmt das Buch!/Zoberte knihu!    Schlaft gut!/Spite dobre!

Vykanie:   Nehmen Sie das Buch!/Zoberte knihu!   ... Schlafen Sie gut!/Spite dobre! (pán Heller)     

 

MODÁLNE SLOVESÁ:

dürfen - smieť

können - môcť

mögen - mať rád

müssen - musieť

sollen - mať povinnosť

wollen - chcieť 

wissen - vedieť

 

ich möchte - ja by som chcel

du möchtest - ty by si chcel

er möchte - on by chcel

 

Cvičenia online zaujímavou formou:

 

 

Opytovacie zámená 

http://el-deutsch.de/schule/wer-wessen-wem-wen-klapp4.html