Historická geografia pre študentov Rozširujúceho štúdia a SHŠ

1. Stredná Európa v dobe rímskej

a)    Limes Romanus (zadefinovanie, priebeh, situácia v strednej Európe, provincie a významné legionárske tábory)

b)    Marobudova ríša a Vanniovo kráľovstvo, prvé známe nadkmeňové politické útvary v strednej Európe

Povinná literatúra:

DOBIÁŠ, J.: Dejiny československého území před vystoupením Slovanů. Praha, 1964.

DROBERJAR, Eduard: Příběh o Marobudovi a jeho říši. Praha, 2000.

KLEIN, Bohuš: Vojensko-geografické aspekty rímskej obrany na strednom Dunaji v 1. – 4. storočí. In: Vojenská história, I, 1997, č. 1, s. 5-21.

ONDROUCH, Vojtěch: Království Vanniovo. In: Bratislava, 8, 1934, s. 281-303.

Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov I : Územie Slovenska pred príchodom Slovanov. Bratislava, 1998.

WOLTERS, Reinhard: Řimané v Germánii. Praha, 2002.

 

 

2. Stredná Európa vo včasnom stredoveku v 6. – 7. storočí

a)    Situácia v strednej Európe na konci obdobia sťahovania národov

b)    Formovanie Franskej ríše a Avarského kaganátu

c)     Samova ríša, Dervanove Srbsko, Valukove Korutánsko

Povinná literatúra:

AVENARIUS, Alexander: K otázke polohy a vzniku Samovej ríše. In: Historické štúdie XIII. Bratislava, 1968, s. 177-200.

AVENARIUS, Alexander: K lokalizácii Samovej ríše. In: Vlastivedný časopis, 1987, č. 2, s. 52-54.

AVENARIUS, Alexander: Samova ríša a Slovensko : súčasný stav poznania. In: Nitra v slovenských dejinách. Martin, 2002, s. 41-44.

LUTOVSKÝ, M. – PROFANTOVÁ, N.: Sámova říše. Praha, 1995.

STEINHÜBEL, Ján: Nitrianske kniežatstvo. Bratislava; Budmerice, 2004.

ZÁBOJNÍK, Jozef: Slovensko a Avarský kaganát. Bratislava, 2004. (len 2. kapitola, s. 11-21)

 

 

3. Stredná Európa vo včasnom stredoveku v 8. – 9. storočí

a)    Karolínska Európa (územná expanzia Karola Veľkého)

b)    Vznik Moravského a Nitrianskeho kniežatstva

c)     Veľká Morava a jej územný vývoj

Povinná literatúra:

MARSINA, Richard: Najstaršia poloha Veľkej Moravy. In: Slovensko a európsky juhovýchod : Medzikultúrne vzťahy a kontexty. Ed.: A. AVENARIUS – Z. ŠEVČÍKOVÁ.  Bratislava, 1999, s. 27-43.

POLEK, Krzysztof: Panstvo Wiekomorawskie i jego sasiedzi. Kraków, 1994.

RATKOŠ, Peter: Slovensko v dobe Veľkomoravskej. Košice, 1990.

STEINHÜBEL, Ján: Veľkomoravské územie v severovýchodnom Zadunajsku. Bratislava, 1995.

STEINHÜBEL, Ján: Nitrianske kniežatstvo. Bratislava; Budmerice, 2004.

TŘEŠTÍK, Dušan: Vznik Velké Moravy : Moravané, Čechové a střední Evropa v letech 791 – 871. Praha, 2001.

WOLFRAM, H.: Historické pramene a poloha (Veľkej) Moravy. In: Historický časopis, 1995, č. 1. s. 3-15.

 

 

4. Vznik Uhorského štátu a jeho územný vývoj v stredoveku

Vznik Uhorska (jadro, pripojenie Sedmohradska, Nitrianska, Marošvárskeho kniežatstva, vytvorenie únie s Chorvátskom, územný vývoj vo vrcholnom a neskorom stredoveku)

 

Literatúra:

Evropa v proměnách staletí. Praha, 1997. (viacero vydaní)

KONTLER, L. – PRAŹÁK, R.: Dějiny Maďarska. Praha : NLN, 2001.

KÓNYA, P. a i.: Dejiny Uhorska. Prešov : Vydavateľstvo PU, 2013.

STEINHÜBEL, Ján: Nitrianske kniežatstvo. Bratislava; Budmerice, 2004.

ZEMEK, M.: Moravsko-slovenská hranice v 10. – 12. století. In: Historické štúdie XIII. Bratislava, 1968, s. 153-176. 

 

   

5. Vznik Českého štátu a jeho územný vývoj v stredoveku

Vznik Českého štátu (historické krajiny Českej koruny – Čechy, Morava, Sliezsko, Horná a Dolná Lužica)

 

Literatúra:

Akademický atlas Českých děíin. Praha : Academia, 2014.

BLÁHOVÁ, M. – FROLÍK, J. – PROFANTOVÁ, N.: Velké dějiny zemí Koruny české. Sv. 1. Do roku 1197. Praha, 1999.

Evropa v proměnách staletí. Praha, 1997. (viacero vydaní)

FUKALA, R.: Slezsko neznámá země koruny České : Knížecí a stavovské Slezsko do roku 1740. České Budějovice, 2007.

KLÁPŠTE, J. – ŠEDIVÝ, I. a i.: Dějiny Česka. Praha : NLN, 2019. 

Kronika Českých zemí. Praha : Fortuna Print, 1999.

SEMOTANOVÁ, Eva: Historická geografie Českých zemí. Praha, 1998.

ZEMEK, M.: Moravsko-slovenská hranice v 10. – 12. století. In: Historické štúdie XIII. Bratislava, 1968, s. 153-176. 

 

 

6. Vznik Poľského štátu a jeho územný vývoj v stredoveku

a)    Vznik a vývoj Poľského štátu (historické krajiny – Veľkopolsko, Malopoľsko, Mazovsko, Pomorie, Sliezsko, Kujavsko, Halič)

b)    Poľsko-uhorská únia

c)     Poľsko-litovská únia

 

Literatúra:

Evropa v proměnách staletí. Praha, 1997. (viacero vydaní)

FUKALA, R.: Slezsko neznámá země koruny České : Knížecí a stavovské Slezsko do roku 1740. České Budějovice, 2007.

JUREK, T. – WIHODA, M. - FRIEDL, J. - ŘEZNÍK, M.: Dějiny Polska. Praha : NLN, 2017. 

TYSZKIEWICZ, Jan: Geografia historyczna Polski w šredniowieczu. Warszawa, 2003. (len 2. kapitola, s. 21-43)

 

 

7. Vznik habsburskej monarchie

a)    Vznik centralizovanej habsburskej monarchie (krajiny: Uhorsko, krajiny koruny Českej, Rakúske krajiny)

b)    Expanzia Osmanskej ríše v strednej Európe (rozdelenie Uhorska na Kráľovské Uhorsko, Sedmohradsko a Budínsky ejálet)

 

Literatúra:

atlasy

Akademický atlas Českých děíin. Praha : Academia, 2014.

EVANS, R. J. W.: Vznik habsburské monarchie 1550 – 1700. Praha : Argo, 2003.

Evropa v proměnách staletí. Praha, 1997. (viacero vydaní)

KOPČAN, Vojtech: Turecké nebezpečenstvo a Slovensko. Bratislava, 1986.

VEBER, V. – HLAVAČKA, M. – VOREL, P.: Dějiny Rakouska. Praha : NLN, 2002.

 

 

8. Európa od Westfálskeho mieru (1648) po Viedenský kongres (1815)

a)    celková situácia a územné zmeny v Európe

b)    zmeny na politickej mape v strednej Európe (porážka Turkov a ich vytlačenie z Uhorska, strata Sliezska, delenia Poľska, Spiš, Napoleon a Varšavské vojvodstvo)

 

Literatúra:

atlasy

Evropa v proměnách staletí. Praha, 1997. (viacero vydaní)

HILGEMANN, W. –  KINDER, H.: Encyklopedický atlas světových dějin. Praha, 1998.

KOPČAN, Vojtech: Turecké nebezpečenstvo a Slovensko. Bratislava, 1986.

SEMOTANOVÁ, Eva: Historická geografie Českých zemí. Praha, 1998.

 

 

9. Politická mapa Európy pred 1. sv. vojnou

a)    celková situácia v Európe po roku 1815 (zjednotenie Nemecka a Talianska)

b)    situácia v Poľsku (Kongresovka, Krakovská republika)

 

Literatúra:

atlasy

Evropa v proměnách staletí. Praha, 1997. (viacero vydaní)

HILGEMANN, W. –  KINDER, H.: Encyklopedický atlas světových dějin. Praha, 1998.

 

 

10. Zmeny na politickej mape Európy po 1. sv. vojne

a)    vývoj v Európe (rozpad Rakúsko Uhorska, rozpad Ruského impéria, rozpad Osmanskej ríše)

b)    vývoj v strednej Európe (vznik Československa, Maďarska, obnovenie Poľska)

 

Literatúra:

atlasy

DEÁK, L.: Hra o Slovensko : Slovensko v politike Maďarska a Poľska v rokoch 1938 – 1939. Bratislava, 1991.

Evropa v proměnách staletí. Praha, 1997. (viacero vydaní)

HILGEMANN, W. –  KINDER, H.: Encyklopedický atlas světových dějin. Praha, 1998.

Historické štúdie 43. Bratislava, 2004. (celý zborník)

HRONSKÝ, M.: Boj o Slovensko a Trianon 1918 – 1920. Bratislava : NLC, 1998.

KLIMKO, Jozef: Vývoj územia Slovenska a utváranie jeho hraníc. Bratislava, 1980.

KLIMKO, Jozef: Politické a právne dejiny hraníc predmníchovskej republiky (1918 – 1938). Bratislava, 1986.

ROMSICS, I.: Trianonská mierová zmluva. Bratislava : Kaligram, 2006.

SEMOTANOVÁ, Eva: Historická geografie Českých zemí. Praha, 1998.

ŽUDEL, Juraj: Utváranie hraníc Slovenska. In: Slovenská archivistika, 30, 1995, č. 2, s. 222-234.

 

 

11. Zmeny na politickej mape Európy po 2. sv. vojne

a)    obnova pomerov v Európe v súvislosti so zmenami „v predvečer“ a počas 2. sv. vojny

b)    vývoj v strednej Európe (hraničné úpravy)

 

Literatúra:

atlasy

Evropa v proměnách staletí. Praha, 1997. (viacero vydaní)

HILGEMANN, W. –  KINDER, H.: Encyklopedický atlas světových dějin. Praha, 1998.

KLIMKO, Jozef: Vývoj územia Slovenska a utváranie jeho hraníc. Bratislava, 1980.

PLECHANOVOVÁ, B. – FIDLER, J.: Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1941 – 1995. Praha, 1997.

SEMOTANOVÁ, Eva: Historická geografie Českých zemí. Praha, 1998.

ŽUDEL, Juraj: Utváranie hraníc Slovenska. In: Slovenská archivistika, 30, 1995, č. 2, s. 222-234.

 

 

Literatúra použiteľná k viacerým témam:

Akademický atlas Českých děíin. Praha : Academia, 2014.

Atlas Československých dějin. Praha, 1965.

Atlas světových dějin. Praha : Knižní klub, 1999.

Československý vojenský atlas světa. Praha, 1965.

Evropa v proměnách staletí. Praha, 1997. (viacero vydaní)

GURŇÁK, Daniel: Dejepisný atlas : Štáty v premenách storočí : svetové, európske, slovenské a české dejiny na politických mapách od najstarších čias do súčasnosti. Bratislava : Mapa Slovakia Plus, s. r. o., 2019. 

JUREK, T. – WIHODA, M. - FRIEDL, J. - ŘEZNÍK, M.: Dějiny Polska. Praha : NLN, 2017. 

KLÁPŠTE, J. – ŠEDIVÝ, I. a i.: Dějiny Česka. Praha : NLN, 2019. 

KONTLER, L. – PRAŹÁK, R.: Dějiny Maďarska. Praha : NLN, 2001.

KÓNYA, P. a i.: Dejiny Uhorska. Prešov : Vydavateľstvo PU, 2013.

HILGEMANN, W. –  KINDER, H.: Encyklopedický atlas světových dějin. Praha, 1998.

VEBER, V. – HLAVAČKA, M. – VOREL, P.: Dějiny Rakouska. Praha : NLN, 2002.