Jazyky krajín V4 v súčasnej Európe. (Jazyk ako prostriedok na vyjadrenie a formovanie identity.)

Languages of V4 Countries in Modern Europe. (Language as a Tool to Express and Shaping of Identity.)

Číslo projektu:21520090Doba riešenia:7. jan. 2016 - 31. dec. 2016
Vedúci projektu:Koordinátor projektu:Huťková Anita, PhDr. PhD.

Do projektu vstupujú jazykovední a kultúrni pracovníci vysokých škôl z krajín V4. Orientovať sa budú na výskum miesta súčasných národných jazykov V4, s ohľadom na tlaky globalizácie a prenikanie ďalších svetových jazykov do...

Hybridita v jazyku, texte a translácii

Hybridity in language, text and in translation

Číslo projektu:1/0551/16Doba riešenia:2016 - 2018
Vedúci projektu:Huťková Anita, PhDr. PhD.Koordinátor projektu:

Areálové prieniky memoárovej literatúry s témou holokaustu

Areal intersections of memoirs with the topic of Holocaust

Číslo projektu:VEGA č. 1/0031/14Doba riešenia:2014 - 2016
Vedúci projektu:Šuša Ivan, PhDr., Ph.DKoordinátor projektu:

Slovakistika pre prekladateľov a tlmočníkov

Slavonic studies for translators and interpreters

Číslo projektu:UGADoba riešenia:1. jan. 2010 - 31. dec. 2012
Vedúci projektu:PhDr. Ladislav GyorgyKoordinátor projektu: