Projekty FF

Slovenská emigrácia v zahraničí po roku 1945 a jej vplyv na Slovensko

Slovak immigration abroad after 1945 and its impact on Slovakia

Číslo projektu:Literárny fondDoba riešenia:1997 - 1997
Vedúci projektu:doc. PhDr. Vladimír Varinský, CSc.Koordinátor projektu:

Výskumná úloha Literárneho fondu SR. Samostatný vedecký projekt.

Obraz dejín Slovákov, ich zápasu o historičnosť a identitu a ich podiel na civilizačnom úsilí ľudstva v učebniciach dejepisu susedných štátov

History of the Slovaks, their struggle for historicity and identity and their share in the civilizing efforts of mankind in the history books in the neighboring countries

Číslo projektu:VEGA č. 01/3012/96Doba riešenia:1996 - 1998
Vedúci projektu:prof. PhDr. Július Alberty, CSc.Koordinátor projektu:

Prognózy didaktického a materiálneho zabezpečenia výchovy a vzdelávania v základných a stredných školách na začiatku tisícročia

Číslo projektu:KEGA č. 95/5195/611Doba riešenia:1996 - 1998
Vedúci projektu:doc. PhDr. Fremal Karol, CSc.Koordinátor projektu:

Ako moderne vyučovať dejepis

How to teach history using a modern approach

Číslo projektu:Doba riešenia:1996 - 1996
Vedúci projektu:doc. PhDr. Vladimír Varinský, CSc.Koordinátor projektu:

Samostatný vedecký projekt

L'alternance intégrée dans la formation initiale (Miesto a funkcia pedagogickej praxe v pregraduálnej príprave učiteľov francúzskeho jazyka)

Position and function of teaching experience in undergraduate training of teachers of French )

Číslo projektu:európsky štrukturálny projekt: TEMPUS Phare NDoba riešenia:1995 - 1998
Vedúci projektu:doc. PhDr. Elena BARANOVÁ (za FHV UMB)Koordinátor projektu:PF UK Bratislava

Československo 1945 - 1967

Czechoslovakia during 1945-1967

Číslo projektu:Doba riešenia:1994 - 1996
Vedúci projektu:Koordinátor projektu:doc. PhDr. Karel Kaplan, CSc. (Ústav soudobých dějin AV ČR, Praha)

Grantová agentúra AV ČR

Pragmatický rozmer metodologických, sociolingvistických a didaktických parametrov v jazykovej komunikácii

Číslo projektu:VEGA č. 1538/95Doba riešenia:1994 - 1996
Vedúci projektu:PaedDr. Vladimír Patráš, CSc.Koordinátor projektu:

Pragmatický rozmer metodologických, sociolingvistických a didaktických parametrov v jazykovej komunikácii

Pragmatic dimension of methodological, sociolinguistic and didactic parameters in linguistic communication

Číslo projektu:VEGA č. 1538/95Doba riešenia:1994 - 1996
Vedúci projektu:PaedDr. Vladimír Patráš, CSc.Koordinátor projektu: