Projekty a granty

Globálny polohový systém ako inovatívny prvok v pohybových aktivitách žiakov a žiačok základných škôl realizovaných v prírodnom prostredí

Global positioning system as an innovative element in physical activities of primary school pupils and female pupils realized in the natural environment

Číslo projektu:KEGA č. 021UMB-4/2015Doba riešenia:2015 - 2017
Vedúci projektu:doc. PaedDr. Štefan Adamčák, PhD.Koordinátor projektu:

Optimalizácia tréningového a súťažného zaťaženia v individuálnych športoch

Optimalization of training and competition load in individual sports

Číslo projektu:VEGA č. 1/0414/15Doba riešenia:2015 - 2017
Vedúci projektu:Pupiš Martin, PaedDr. PhD.Koordinátor projektu:

Postoje žiakov 2.stupňa základných škôl k telesnej a športovej výchove v intenciách školských vzdelávacích programov

Attitudes of pupils at the second stage of primary schools towards physical and sports education within schools education programs

Číslo projektu:VEGA č. 1/0606/15Doba riešenia:2015 - 2017
Vedúci projektu:Bartík Pavol, prof. PaedDr. PhD.Koordinátor projektu:

Inovácia testov všeobecnej pohybovej výkonnosti školskej populácie vo veku 6 – 15 rokov v banskobystrickom kraji

Innovation of tests of general motor fitness of the school population between 6 – 15 years in Banská Bystrica region

Číslo projektu:KEGA č. 039UMB-4/2014Doba riešenia:2014 - 2016
Vedúci projektu:Čillík Ivan, prof. PaedDr., CSc.Koordinátor projektu:

Intervencia hravých aktivít na zmenu postojov žiakov k školskej telesnej výchove

Intervention of playful activities to change attitudes of pupils in school physical education

Číslo projektu:VEGA č. 1/0758/14Doba riešenia:2014 - 2016
Vedúci projektu:Adamčák Štefan, doc.PaedDr., PhD.Koordinátor projektu:

Intervenčné pohybové aktivity ako prevencia zdravia populácie Slovenska

Physical activity intervention for the prevention of health of the population of Slovakia

Číslo projektu:VEGA č. 1/0376/14Doba riešenia:2014 - 2016
Vedúci projektu:Bendíková Elena, PaedDr., PhD.Koordinátor projektu:

Health, fitness and education in V4 countries

Health, fitness and education in V4 countries

Číslo projektu:11320057Doba riešenia:2013 - 2014
Vedúci projektu:Kremnický Juraj, Mgr., PhD.Koordinátor projektu:Koordinátor: Institute of Physical Culture of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz

Adaptačný efekt tréningového zaťaženia v individuálnych športoch

Adaptation effect of training load in individual sports

Číslo projektu:VEGA 1/1158/12Doba riešenia:2012 - 2014
Vedúci projektu:prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc.Koordinátor projektu:

Diagnostika odozvy organizmu na tréningové a súťažné zaťaženie v úpolových športoch

The diagnostics of reaction of organism on training and competition load in combat sports

Číslo projektu:VEGA 1/0927/12Doba riešenia:2012 - 2014
Vedúci projektu:prof. PaedDr. Pavol Bartík, PhD.Koordinátor projektu:

Miesto turistiky a športovo-pohybových aktivít v prírode v spôsobe života populácie vo veku 19 - 25 rokov

The position of tourism and outdoor sports activities in young people's way of life (aged 19 – 25 years)

Číslo projektu:VEGA 1/2053/12Doba riešenia:2012 - 2014
Vedúci projektu:prof. PaedDr. Karol Görner, PhD.Koordinátor projektu:

Reaktívne a adaptačné ukazovatele zmien pohybových a psychických schopností športovcov v nadväznosti na biorytmy s rôznou dĺžkou periódy

Reactive and adaptative indicators of the changes of sportsmen´s motional and mental abilities in connection to the biorhythms with different longitude of a period

Číslo projektu:VEGA 1/0757/12Doba riešenia:2012 - 2014
Vedúci projektu:prof. PaedDr. Ľudmila Jančoková, CSc.Koordinátor projektu:

Vplyv hyperoxie na športový výkon a zotavenie v športe

Influence of hyperoxy on sports performance and recovery in sport

Číslo projektu:VEGA 1/1175/12Doba riešenia:2012 - 2014
Vedúci projektu:PaedDr. Martin Pupiš, PhD.Koordinátor projektu:

Integrácia a diverzifikácia výučby anglického jazyka na fakultách slovenských vysokých škôl pripravujúcich odborníkov v športe

Integration and diversification of teaching English at faculties of Slovak Universities educating sports experts

Číslo projektu:KEGA č. 076UK-4/2012Doba riešenia:2012 - 2013
Vedúci projektu:prof. PaedDr. Pavol Bartík, PhD.Koordinátor projektu:

Vplyv hyperoxie na výkon a zotavenie v športe

Influence of hyperoxy on sports performance and recovery in sport

Číslo projektu:UGA č. I-12-003-07Doba riešenia:2012 - 2013
Vedúci projektu:PaedDr. Martin Pupiš, PhD.Koordinátor projektu:

Vplyv pohybových programov na telesné zloženie športovcov, študentov a pacientov s nadváhou z hľadiska biorytmov

Číslo projektu:UGA č. I-12-003-08Doba riešenia:2012 - 2013
Vedúci projektu:Mgr. Pavol Pivovarniček, PhD.Koordinátor projektu:

Vplyv tréningového programu na explozívnu silu dolných končatín a jej transfer v plávaní

Číslo projektu:UGA č. I-12-003-06Doba riešenia:2012 - 2013
Vedúci projektu:Mgr. Zuzana TonhauserováKoordinátor projektu:

Rozvoj zdravotne orientovanej telesnej zdatnosti v nových podmienkach telovýchovného vzdelávania

The development of health oriented physical fitness under new conditions in physical education

Číslo projektu:VEGA 1/0253/11Doba riešenia:2011 - 2013
Vedúci projektu:doc. Mgr. Nadežda Novotná, PhD.Koordinátor projektu:

Biomechanická analýza štruktúry plaveckých spôsobov a jej didaktické využitie v edukačnom procese

Číslo projektu:UGADoba riešenia:2010 - 2012
Vedúci projektu:PaedDr. Peter Mandzák, PhD.Koordinátor projektu:

Biorytmy a športová výkonnosť

Biorhythms and sport performance

Číslo projektu:VEGA č. 1/0409/10Doba riešenia:2010 - 2011
Vedúci projektu:prof. PaedDr. Ľudmila Jančoková,CSc.Koordinátor projektu:

Optimalizácia tréningového zaťaženia v individuálnych športoch

Optimising the training load in individual sports

Číslo projektu:VEGA č. 1/0322/10Doba riešenia:2010 - 2011
Vedúci projektu:doc. PaedDr. Ivan Čillík, CSc.Koordinátor projektu: