Kritériá hodnotenia pedagogickej praxe

 

 

KLASIFIKÁCIA: 

A: Študent prejavil výrazný aktívny a kreatívny prístup pri prípravách vyučovacích hodín. Počas výučby sa prejavili u neho mimoriadne komunikatívne schopnosti a zručnosti, prostredníctvom ktorých riešil zložité problémy počas výučby. Kriticky a konštruktívne sa staval k zhodnoteniu jednotlivých výstupov.

 

B: Študent zaujal aktívny prístup k príprave hodiny. Počas realizovania výstupov sa snažil o komunikáciu a aktívne riešenie problémových situácii, zväčša dosahoval pozitívny efekt.  Zaujal čiastočne kritické, ale konštruktívne stanovisko pri hodnotení jednotlivých výstupov.

 

C: Študent sa zaujímal o prípravu hodiny. Pri realizovaní výstupu sa u neho zväčša prejavovala snaha o riešenie problémových situácii, ako aj o komunikáciu so študentmi.

Niektoré ním zvolené postupy a vyjadrenia boli v určitých situáciách nevhodne zvolené.

I keď nezaujímal kritické stanovisko k jednotlivým výstupom, jeho postrehy boli vcelku konštruktívne.

 

D: Študent zaujal pasívny prístup k príprave hodiny. Počas výstupu sa dopúšťal viacerých nepresností a nevhodne zvolil určité postupy. V niektorých momentoch sa objavila snaha o komunikáciu a riešenie vzniknutých problémových situácii. Viaceré jeho vyjadrenia pri hodnotení výstupov boli konštruktívne.

 

E: Študent sa nezaujímal o prípravu vyučovacích hodín. Pri realizácii výstupu bolo možné identifikovať náznaky o komunikáciu a riešenie vzniknutých problémov, ktoré zväčša nedokázal efektívne riešiť aj vzhľadom na nevhodne zvolené metodické postupy. I keď nebol kritický voči jednotlivým výstupom, v jeho vyjadreniach bolo možné identifikovať náznaky konštruktívnych riešení.

 

F: Študent sa nezaujímal o prípravu vyučovacích hodín a napriek upozorneniu vopred nerozobral s uvádzajúcim učiteľom prípravu vyučovacích hodín. Počas svojho výstupu sa dopúšťal výrazných nepresností a zvolil nevhodné metodické postupy, pričom nevhodne reagoval na podnety zo strany žiakov a študentov. Zaujímal nekritické a nekonštruktívne postoje pri hodnotení jednotlivých výstupov.

 

 

PODMIENKY NA KLASIFIKÁCIU PRIEBEŽNEJ PRAXE !!!

 

Priebežná NÁČUVOVÁ prax

 

1.) účasť  potvrdená  cvičným učiteľom 

2.) esej z hospitácií podľa svojich poznámok (rozsah min. 3 strany A 4)

 

Priebežná VÝSTUPOVÁ prax:

 

2-3 odučené hodiny + hospitácie výstupov svojich kolegov v skupine

   

1.)  účasť potvrdená cvičným učiteľom +  klasifikácia cvičným učiteľom (vyjadrená známkou na základe vyššie uvedených kritérií) 

2.)  2 vlastné vzorové prípravy (podpísané cvičným učiteľom) 

3.)  autodiagnostika (1 strana A 4) + hodnotenie kolegov v skupine podľa poznámok z hospitácií 

 

SÚVISLÁ PRAX

 

1.) hodnotenie (a klasifikácia) podpísané cvičným učiteľom (plus pečiatka školy)

2.) 2 vzorové prípravy

3.) vlastný rozvrh odučených hodín (s názvami tém)

4.) autodiagnostika