Spoločnosť a príroda v stredoveku

 

Tézy a literatúra k predmetu

 

 

I. Úvod            

Koncepcia environmentálnych dejín

Vývoj odboru a prehľad literatúry

Terminológia a metódy výskumu

Pramene a perspektívy bádania na Slovensku 

 

Literatúra:

IWAŃCZAK, Wojciech – BRACHA, Krzysztof (red.): Człowiek i przyroda w średniowieczu i we wczesnym okresie nowożytnym. Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2000.

Jeleček, Leoš: Environmentální dějiny: jejich vznik, konceptualizace a institucionalizace (USA, Evropa a svět). In: Annales historici Presovienses 9. 2010, s. 247-274.

LASZLOVSZKY, József – SZABÓ, Péter (eds.): People and Nature in Historical Perspective. Budapest : Department of Medieval Studies CEU & Archaeolingua, 2003.

SLIVKA, Michal: Historiografia spišskej historickej antropológie stredoveku. Reflektovanie stavu a perspektívy bádania. In: Kultúrne dejiny. roč. 1, č. 1, 2010, s. 44-100.

ŠIMŮNEK, Robert: Krajina a příroda ve vnímání a myšlení středověkého člověka. In: Historická geografie 35/1. 2009, s. 95-146.

WINIWARTER, Verena – KNOLL, Martin: Umweltgeschichte. Eine Einführung. Köln – Weimar – Wien : Böhlau Verlag, 2007. 

 

II. Rekonštrukcia prostredia a výskum ľudských aktivít

Identifikácia geografických objektov v písomných prameňoch

Metódy, možnosti a limity modelovania historickej krajiny

Sledovanie vývoja a premien stredovekej krajiny

Pretváranie, kultivácia a devastácia prostredia

 

Literatúra:

KLÁPŠTĚ, Jan: Proměna českých zemí ve středověku. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2005.

KÖRMENDY, Adrienne: Melioratio terrae. Vergleichende Unterschungen über die Siedlungsbewegung im östlichen Mitteleuropa im 13. – 14. Jahrhundert. Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego towarzystwa przyjaciół nauk, 1995.

MALINIAK, Pavol: Človek a krajina Zvolenskej kotliny v stredoveku. Banská Bystrica : Fakulta humanitných vied UMB, 2009.

MARKOVÁ, Markéta: Vymezování hranic a jejich značení v přírodě ve středověku. In: Regiony – časoprostorové průsečíky? red. R. Šimůnek, Praha : Historický ústav AV ČR, 2008, s. 98-106.

SIMMONS, Ian G.: Towards an Environmental History of Europe. In: An Historical Geography of Europe. eds. R. A. Butlin – R. A. Dodgshon, Oxford : Claredon Press, 1998, s. 335-361.

TYSZKIEWICZ, Jan: Ludzie i przyroda w Polsce średniowiecznej. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983. 

 

Pramene:

ŠMILAUER, Vladimír: Vodopis starého Slovenska. Praha – Bratislava : Nákladem Učené společnosti Šafaříkovy, 1932.

VOZÁR, Jozef: Kodex des Stadt- und Bergrechtes von Schemnitz. Kódex mestského a banského práva Banskej Štiavnice. Košice : Banská agentúra, 2002. 

 

III. Charakter poľnohospodárstva

Úprava pôdy, výrobné činnosti a šírenie inovácií

Pestované a zbierané plodiny

Význam a hodnota hospodárskych zvierat

Dopad poľnohospodárskej činnosti na krajinu

 

Literatúra:

BELÉNYESY, Márta: Angaben über die Verbreitung der Zwei- und Dreifelderwirtschaft im mittelalterlichen Ungarn. In: Acta ethnographica Academiae scientiarum Hungaricae. tom. V., 1956, s. 183-188.

DEMO, Milan et al.: Dejiny poľnohospodárstva na Slovensku. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2001.

DINZELBACHER, Peter (hrsg.): Mensch und Tier in der Geschichte Europas. Stuttgart : Alfred Kröner Verlag, 2000.

DVOŘÁKOVÁ, Daniela: Kôň a človek v stredoveku. K spolužitiu človeka a koňa v Uhorskom kráľovstve. Budmerice : Vydavateľstvo Rak, 2007.

MLYNKA, Michal: Ikonografické pramene k štúdiu slovenského poľnohospodárstva. In: Válka, M. a kol.: Agrární kultura. O tradičních formách zemědelského hospodaření a života na vesnici. Brno : Ústav evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2007, s. 43-62.

SMETÁNKA, Zdeněk: Legenda o Ostojovi. Archeologie obyčejného života. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2010 (3. vyd.).

 

Pramene:

PAULINY, Ján: Arabské správy o Slovanoch. Bratislava : Veda. Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied – Bernolákova spoločnosť, 1999. 

 

IV. Les (hospodársky priestor)

Drevo a jeho využitie

Zdroje surovín v lese

Lesné remeslá a ich rozšírenie

Využívanie a ochrana lesa podľa feudálneho práva

 

Literatúra:

HALAGA, Ondrej R.: Historicko-ekonomický význam karpatských lesov. In: Zborník lesníckeho, drevárskeho a poľovníckeho múzea 10. 1979, s. 73-91.

KAVULJAK, Andrej: Dejiny lesníctva a drevárstva na Slovensku. Bratislava : Nákladom Lesníckej a drevárskej ústredne, 1942.

KISS, István N.: Sylviculture and Forest Administration in Hungary 11th – 20th Centuries. In: The Silent Countdown. Essays in European Environmental History. eds. P. Brimblecombe – Ch. Pfister, Berlin – Heidelberg : Springer-Verlag, 1990, s. 106-124.

KÜSTER, Hansjörg: Geschichte des Waldes. Von der Urzeit bis zur Gegenwart. München : C. H. Beck, 2003.

SZABÓ, Péter: Woodland and Forests in Medieval Hungary. Oxford : Archaeopress – British Archaeological Report, 2005.

WOITSCH, Jiří: Nové trendy v etnologickém a historicko-antropologickém studiu lesa. In: Antropologické symposium IV. eds. I. Budil – Z. Horáková – M. Ulrychová, Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006, s. 191-225.

 

Pramene:

BAK, János M. et al.: Decreta regni mediaevalis Hungariae V. Tripartitum opus iuris consuetudinarii inclyti regni Hungariae per Stephanum de Werbewcz editum. Idyllwild – Budapest : Charles Schlacks Jr. Publisher – Department of Medieval Studies CEU, 2005.

ŠTENPIEN, Erik: Tripartitum. Žilina : Eurokódex, 2008.

 

V. Les (sociálny priestor)

Charakter lesa a charakter prameňov

Les ako miesto pokoja i dejisko násilia

Okrajové sociálne skupiny viazané na les

Výsadné komunity viazané na les

 

Literatúra:

BECHMANN, Roland: Trees and Man. The forest in the Middle Ages. New York : Paragon House, 1990.

GAŽI, Martin: Poustevník, nebo loupežník? K proměnám vnímání „lesních lidí“ od středověku po dobu raně moderní. In: Člověk a les. ed. P. Klvač, Brno : Masarykova univerzita, 2006, s. 43-59.

HORVÁTH, Pavel: Vznik a vývoj zbojníctva v slovenskej časti Karpát. In: Slovenský národopis. roč. 36, č. 2, 1988, s. 407-427.

KLIMEK, Tomáš: K dobovým náhledům na les českého středověku. Literární klišé nepřátelského prostředí. In: Český časopis historický. roč. 107, č. 4, 2009, s. 733-768.

SZCZEPANIAK-KROLL, Agnieszka: Las miejscem działań czarownic. In: Las w kulturze polskiej II. red. W. Łysiak, Poznań : Wydawnictwo Eco, 2002, s. 623-628.

WOITSCH, Jiří: Člověk a les v dějinách. Ambiciózní teorie versus realita. In: Conditio humana – konstanta či historická proměnná? Koncepty historické antropologie a teoretická reflexe v současné historiografii. red. L. Storchová, Praha : Fakulta humanitních studií UK, 2007, s. 176-196.

 

Pramene:

MARSINA, Richard – MAREK, Miloš: Tatársky vpád. Historické rozprávanie o strašných udalostiach, ktoré priniesli obyvateľom Uhorského kráľovstva veľa utrpenia a celú krajinu priviedli na pokraj skazy. Budmerice : Vydavateľstvo Rak, 2008.

 

VI. Lov, poľovníctvo a pytliactvo

Doklady o výskyte divožijúcich zvierat

Spôsoby lovu zveri, rýb a vtákov

Šírenie, úbytok a vyhubenie vybraných druhov zvierat

Pytliactvo, jeho rozšírenie a trestanie 

 

Literatúra:

BEDNÁRIK, Rudolf: Vývoj ľudového poľovníctva na Slovensku (V zrkadle listín a zákonov). In: Slovenský národopis. roč. VII., č. 4, 1959, s. 613-643.

BOROŃ, Piotr: Las jako źródło dochodów państwowych we wczesnośredniowiecznej Polsce. Skóry i futra w obrocie rynkowym. In: Las w kulturze polskiej IV. red. W. Łysiak, Poznań : Wydawnictwo Eco, 2006, s. 123-131.

CARTMILL, Matt: A View to a Death in the Morning. Hunting and Nature through History. Harvard : Harvard University Press, 1993.

ČAPSKÝ, Martin: Lov a jeho role na dvorech slezských knížat. In: Dvory a rezidence ve středověku III. Všední a sváteční život na středověkých dvorech. Mediaevalia Historica Bohemica 12. Supplementum 3. 2009, s. 207-222.

SAMSONOWICZ, Agnieszka: Łowiectwo w Polsce Piastów i Jagiellonów. Wrocław – Warszawa – Kraków : Zakład narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej akademii nauk, 1991.

TEREN, Štefan – RUSINA, Ivan – MOLNÁR, Ladislav: Lov a zver vo výtvarnom prejave. Bratislava : Príroda, 1988. 

 

Pramene:

SOPKO, Július: Kronika uhorských kráľov zvaná Dubnická. Budmerice : Vydavateľstvo Rak, 2004.

VESZPRÉMY, László – SCHAER, Frank: Simonis de Kéza Gesta Hungarorum. Simon of Kéza the Deeds of the Hungarians. Budapest : Central European University Press, 1999.  

 

VII. Vplyv baníctva a hutníctva na životné prostredie

Situovanie banských diel a úpravníckych zariadení

Priame a nepriame vplyvy banskej ťažby na krajinu

Vzťah hutníctva k vodným tokom a lesom

Životné podmienky a kultúra baníkov 

 

Literatúra:

BÜHLER, Hans-Eugen – WILD, Heinz Walter: Umweltprobleme bei der Kupferverhüttung im Mittelalter. In: Erzmetall. 44. Jg., Nr. 3, 1991, s. 154-161.

HECKENAST, Gusztáv: Eisenhüttenwesen und Umweltgestaltung in Ungarn im 14. – 18. Jahrhundert. In: Environment and Society in Hungary. ed. F. Glatz, Budapest : Magyar Tudományos Akadémia, 1990, s. 113-121.

HRUBÝ, Petr et al.: Středověká hornická aglomerace na Starých Horách u Jihlavy. In: Památky archeologické. roč. XCVII., 2006, s. 171-264.

JOCKENHÖVEL, Albrecht (hrsg.): Bergbau, Verhüttung und Waldnutzung im Mittelalter. Auswirkungen auf Mensch und Umwelt. Vierteljahresschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Beiheft 121. Stuttgart : Franz Steiner Verlag, 1996.

KIANIČKA, Daniel (zost.): Baníctvo ako požehnanie a prekliatie mesta Kremnice. Kremnica : Občianske združenie SOS Kremnica, 2007.

LORNSEN, Thomas: Deutsche Terminologie des Begbau- und Hüttenwesens im Mittelalter und der frühen Neuzeit/Německá terminologie v hornictví a hutnictví ve středověku a časném novověku. In: Archeologické výzkumy na Vysočině 1. Jihlava : Muzeum Vysočiny, 2007, s. 104-124.

 

Pramene:

ČELKO, Mikuláš: Das Stadt- und Bergrecht von Kremnitz. Mestské a banské právo Kremnice. Košice : Banská agentúra, 2004.

JEŽEK, Bohuslav – HUMMEL, Josef: Jiřího Agricoly Dvanáct knih o hornictví a hutnictví. Ostrava : Montanex a.s., 2007 (2. vyd.).

 

VIII. Úprava a využitie vodných tokov

Zariadenia poháňané vodnou energiou

Budovanie a využívanie rybníkov

Pramene, studne, cisterny, vodovody, kúpele a otázky hygieny

Pltníctvo a vodná doprava

 

Literatúra:

HANUŠIN, Ján: Pojem a klasifikácia vodných mlynov na Slovensku (Príspevok ku štúdiu starých mlynov a mlynárstva I.). In: Slovenský národopis. roč. XVIII., č. 2, 1970, s. 177-222.

JERŠOVÁ, Marie: Z dejín rybárstva a rybnikárstva na Slovensku. In: Historické štúdie III. 1957, s. 157-171.

LINDGREN, Uta: In welchem Verhältnis stand mittelalterliche Technik zu Mensch und Natur? In: Mensch und Natur im mittelalterlichen Europa. Archäologische, historische und naturwissenschaftliche Befunde. hrsg. K. Spindler, Klagenfurt : Wieser Verlag, 1998, s. 169-206.

SMETÁNKA, Zdeněk: K problému energetiky v období středověku. In: Archaeologia historica 14. 1989, s. 43-51.

SOWINA, Urszula: Woda i ludzie w mieście późnośredniowiecznym i wczesnonowożytnym. Ziemie polskie z Europą w tle. Warszawa : Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2009.

Water management in medieval rural economy. Památky archeologické – supplementum 17. Ruralia V. ed. J. Klápště, Prague : Institute of Archaeology, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2005. 

 

Pramene:

AGRICOLA, Georgius: O vlastnostiach látok vystupujúcich zo zeme. Bratislava : Slovenské národné múzeum – Múzeum kultúry karpatských Nemcov, 1996.

WERNHER, Juraj: O podivuhodných vodách Uhorska. Martin : Vydavateľstvo Osveta, 1974. 

 

IX. Živelné pohromy

Druhy, prejavy a dôsledky prírodných katastrof

Vplyv živelných pohrôm na krajinu a hospodárstvo

Výskyt klimatických anomálií z hľadiska dejín klímy

Hľadanie vinníka v spoločnosti postihovanej živlami 

 

Literatúra:

GRAUS, Igor: Tajomné a neobyčajné javy a úkazy v živote mešťana. In: Historické štúdie 42. 2002, s. 111-120.

HORVÁTHOVÁ, Blažena: Povodeň to nie je iba veľká voda. Bratislava : Veda. Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2003.

JANKRIFT, Kay Peter: Brände, Stürme, Hungersnöte. Katastrophen in der mittelalterlichen Lebenswelt. Stuttgart : Jan Thorbecke Verlag, 2003.

LISKOVÁ, Henrieta: Požiare, suchá, záplavy, epidémie, prírodné katastrofy, nebeské a atmosferické úkazy očami stredovekých kronikárov Levoče a Spiša. In: Acta historica Neosoliensia 8. 2005, s. 57-68.

MARTINKA, Jožo: Seizmologický katalog Slovenska. Z dejín zemotrasenia na Slovensku. In: Sborník Muzeálnej slovenskej spoločnosti. roč. XXIII., sošit 3-4, 1929, s. 144-156.

RÁCZ, Lajos: Climate History of Hungary Since 16th Century: Past, Present and Future. Pécs : Centre for Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences, 1999.

 

Pramene:

BRÁZDIL, Rudolf – KOTYZA, Oldřich: History of the Weather and Climate in the Czech Lands III. Daily Weather Records in the Czech Lands in the Sixteenth Century II. Brno : Masaryk University, 1999.

 

X. Človek v priestore a čase

Cyklický čas v živote roľníka

Názvy mesiacov v slovanskom prostredí

Plynutie a vnímanie času v mestách

Stredoveké kalendáre a problémy ich interpretácie

 

Literatúra:

BARTOSZEWICZ, Agnieszka: Czas w małych miastach. Studium z dziejów kultury umysłowej późnośredniowiecznej Polski. Warszawa – Pułtusk : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR – Wyższa Szkoła Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora, 2003.

GUREVIČ, Aron J.: Kategorie středověké kultury. Praha : Mladá fronta, 1978.

GUZOWSKI, Piotr: Kalendarz gospodarczy i finansowy kmieci polskich na przełomie średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych. In: Człowiek wobec miar i czasu w przeszłości. red. P. Guzowski – M. Liedke, Kraków : Avalon, 2007, s. 36-49.

MYŚLIWSKI, Grzegorz: Człowiek średniowiecza wobec czasu i przestrzeni (Mazowsze od XII do poł. XVI wieku). Warszawa : Wydawnictwo Krupski i S-ka, 1999

ŠUGÁR, Martin – RAGAČ, Radoslav: Neznámy iluminovaný kódex v dezinterpretácii Matúša Kučeru. In: Galéria. Ročenka Slovenskej národnej galérie. 2003, s. 177-184.

    

Pramene:

KUČERA, Matúš: Kalendár Jána z Lefantoviec. Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2002.

 

XI. Imaginárne prostredie

Zobrazovanie prírody a krajiny v umení a literatúre

Predstavy o priestore v ľudovom prostredí

Realita, topika a klišé v rozprávacích prameňoch

Vzťahy medzi kultúrou a prírodou

 

Literatúra:

KOBIELUS, Stanisław: Bestiarium chrześcijańskie. Zwierzęta w symbolice i interpretacji. Starożytność i średniowiecze. Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 2002.

KUBÍNOVÁ, Kateřina: Est ibi bestia aneb co můžete podle středověkých autorů potkat v českých hvozdech. In: Evropa a Čechy na konci středověku. Sborník příspěvků věnovaných Františku Šmahelovi. vyd. E. Doležalová – R. Novotný – P. Soukup, Praha : Filosofia, 2004, s. 383-394.

MAZURCZAK, Urszula: Las w malarstwie średniowiecznym. In: Las w kulturze polskiej I. red. W. Łysiak, Poznań : Wydawnictwo Eco, 2000, s. 123-137.

MODERSOHN, Mechthild: Natura als Göttin – eine Personifikation zwischen Mythos und Aufklärung. In: Natur im Mittelalter. Konzeptionen – Erfahrungen – Wirkungen. hrsg. P. Dilg, Berlin : Akademie Verlag, 2003, s. 84-110.

SLIVKA, Michal: Hranice v mentálnom chápaní stredovekého človeka. In: Archaeologia historica 29. 2004, s. 9-36.

ŠMAHEL, František: Diví muži, lesní lidé a urození divoši v imaginaci českého středověku. Prolegomena k širšímu tématu. In: Cestou dějin. K poctě prof. PhDr. Svatavy Rakové, CSc. Svazek 2. uspoř. E. Semotanová, Praha : Historický ústav AV ČR, 2007, s. 409-429.

 

Pramene:

KOBIELUS, Stanisław: Fizjologi i Aviarium. Średniowieczne traktaty o symbolice zwierząt. Tyniec : Wydawnictwo Benedyktynów, 2005.

MÚCSKA, Vincent: Kronika anonymného notára kráľa Bela. Gesta Hungarorum. Budmerice : Vydavateľstvo Rak, 2000.

 

XII. Počiatky vedeckého záujmu o prírodné prostredie

Prírodné vedy v neskorom stredoveku a renesancii

Záujem o medicínu a alchýmiu

Rozvoj hospodárstva a finančníctva

Cestovanie a spoznávanie sveta

 

Literatúra:

MACKAY, Angus – DITCHBURN, David (eds.): Atlas of Medieval Europe. London – New York : Taylor & Francis e-Library, 2002. 

ŘÍHOVÁ, Milada et al.: Lékaři na dvoře Karla IV. a Jana Lucemburského. Praha : Paseka, 2010.

SOPKO, Július: Stredoveké prírodovedné a zdravovedné rukopisy zo Slovenska. In: Z dejín vied a techniky na Slovensku VIII. red. J. Tibenský, Bratislava : Veda. Vydavateľstvo SAV, 1977, s. 11-44.

SPUFFORD, Peter: Power and Profit. The Merchant in Medieval Europe. London : Thames & Hudson, 2006.

STARÝ, Jiří – FISCHEROVÁ, Sylva (uspoř.): Mýtus a geografie. Svět, prostor a jejich chápání ve starších a novějších kulturách. Praha : Herrmann a synové, 2008.

TIBENSKÝ, Ján – URBANCOVÁ, Viera: Slovensko očami Európy (900 – 1850). Bratislava : Academic Electronic Press, 2003.

 

Pramene:

HADRAVOVÁ, Alena: Kniha dvacatera umění mistra Pavla Žídka. Část přírodovědná. Praha : Academia, 2008.