Vybrané kapitoly z regionálnych dejín

 

Tézy a literatúra k predmetu

 

 

I. Úvod do štúdia regionálnych dejín

Vývoj, stav a perspektívy bádania

Metodologické a metodické otázky historickej regionalistiky

Výhody, úskalia a uplatnenie regionálneho výskumu

Moderné trendy regionálneho historického bádania 

 

Literatúra:

ALBERTY, Július: Regionálna história nie je iba historiografia (so zreteľom na stredné Slovensko). In: Regionálne dejiny a dejiny regiónov. Prešov : Universum, 2004, s. 93-108.

BARTOŠ, Josef – SCHULZ, Jindřich – TRAPL, Miloš: Regionální dějiny. Stav, problémy a výhledy. In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Historica. roč. 29, 2000, s. 21-38.

CAMBEL, Samuel: Regionálny výskum ako metodologický problém dejín socializmu. In: Historický časopis. roč. 32, č. 2, 1984, s. 271-280.

HORVÁTH, Pavol: Slovenská regionálna historiografia v 19. storočí. In: Historický časopis. roč. 29, č. 2, 1981, s. 217-243.

SLIVKA, Michal: Historiografia spišskej historickej antropológie stredoveku. Reflektovanie stavu a perspektívy bádania. In: Kultúrne dejiny. roč. 1, č. 1, 2010, s. 44-100.

VOREL, Petr: Základy historické regionalistiky. Metodika výzkumu a interpretace pramenných zdrojů místních a regionálních dějin v českých zemích. Pardubice : Fakulta humanitních studií UP, 2005. 

 

II./1 Úroveň výskumu (región a subregión)

Kritériá vymedzenia historického regiónu

Udalosť a dlhodobý vývoj v celoštátnom, regionálnom a oblastnom dosahu

Voľba mierky a podrobnosti výskumu

 

Literatúra:

ALBERTY, Július: Niekoľko zamyslení nad regionálnou históriou. In: Regionálna história vo výučbe dejepisu. Banská Bystrica : Fakulta humanitných vied UMB, 1995, s. 31-36.

BARTOŠ, Josef – SCHULZ, Jindřich – TRAPL, Miloš: Regionální dějiny. Pojetí, poslání, metodika. Olomouc : Univerzita Palackého, 2004.

BARTOŠ, Josef: Pojetí regionu v historiografii. In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Historica. roč. 27, 1996, s. 127-133.

BRAUDEL, Fernand: História a spoločenské vedy: dlhé trvanie. In: Kožiak, R. – Šuch, J. – Zeleňák, E. (eds.): Kapitoly zo súčasnej filozofie dejín. Bratislava : Chronos, 2009, s. 240-269.

ULIČNÝ, Ferdinand: Miestne a krajové dejiny, základ slovenských dejín. In: História. roč. 5, č. 4, 2005, s. 40-42.

 

II./2 Úroveň výskumu (dejiny obce a mikrohistória)

Miestne a lokálne prejavy historického vývoja  

Vnútorné a vonkajšie dejiny obce

Sondy do života obcí, komunít a osôb

 

Literatúra:

BARTOŠ, Josef: Metodologické a metodické problémy dějin obcí. In: Historický časopis. roč. 33, č. 5, 1985, s. 726-740.

GINZBURG, Carlo: Sýr a červi. Svět jednoho mlynáře kolem roku 1600. Praha : Argo, 2001.

KOVAČEVIČOVÁ, Soňa: K charakteristike vlastivedných monografií obcí ako zdroja poznania. In: Slovenský národopis. roč. 54, č. 3, 2006, s. 379-388.

LE ROY LADURIE, Emmanuel: Montaillou, okcitánská vesnice v letech 1294 – 1324. Praha : Argo, 2005.

TIBENSKÝ, Ján: Poctivá obec budmerická. Každodenný život slovenskej dediny na konci feudálnej éry. Budmerice : Rak, 1996.

 

III. Literatúra a pramene k regionálnym dejinám stredoveku a raného novoveku

Prehľad bibliografií a základných regionálnych syntéz

Pracoviská a periodiká regionálneho výskumu

Edície prameňov a archívne fondy regionálneho i všeobecného zamerania

Druhy historických prameňov a možnosti ich využitia v interdisciplinárnom výskume

 

Bibliografie:

JANKOVIČ, Vendelín – ŠKORUPOVÁ, Anna: Bibliografia k dejinám Slovenska (Literatúra vydaná do roku 1965). Bratislava : Academic Electronic Press, 1997.

KUZMÍK, Jozef: Bibliografia publikácií k miestnym a všeobecným dejinám Slovenska. Martin : Matica slovenská, 1962.

MIŠIANIK, Ján: Bibliografia slovenského písomníctva do konca XIX. storočia (Doplnky k Riznerovej bibliografii). Bratislava : Slovenská akadémia vied a umení, 1946.

ORMIS, Ján V.: Doplnky a opravy k Riznerovej bibliografii. Martin : Matica slovenská, 1972.

RIZNER, Ľudovít V.: Bibliografia písomníctva slovenského na spôsob slovníka od najstarších čias do konca roku 1900 I. – VI. Turčiansky sv. Martin : Matica slovenská, 1927 – 1934.

http://databazy.dejiny.sk/ 

 

IV. Vlastnícke vzťahy a rody spojené s dejinami obce

Prvé hmotné a písomné doklady o osídlení

Územno-správna príslušnosť a majetkové pomery

Donácie a zmeny v majetkovej držbe

Vzťahy obyvateľov so zemepánom

 

Literatúra:

KOVAČKA, Miloš – AUGUSTÍNOVÁ, Eva – MAČUHA, Maroš (zost.): Zemianstvo na Slovensku v novoveku I. – II. Martin : Slovenská národná knižnica, 2010.

ŠTULRAJTEROVÁ, Katarína (zost.): Najstaršie rody na Slovensku. Martin : Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, 1994.

Genealogicko-heraldický hlas. roč. 1-, č. 1-, 1991-.

lexikóny erbov šľachty na Slovensku vydávané podľa v stolíc

 

V. Hospodárstvo a zamestnanie obyvateľov

Povinnosti a práva obyvateľov na základe výsad, urbárov a súpisov

Poľnohospodárstvo a remeslá

Materiálna kultúra obyvateľov

Pozemky, domy a bývanie

 

Literatúra:

HÚŠČAVA, Alexander: Poľnohospodárske miery na Slovensku. Bratislava : Slovenská akadémia vied, 1972.

JURKOVIČ, Ján (zost.): Dedinská krčma z obdobia feudalizmu a kapitalizmu. Bratislava : Erpo, 1989.

KOHÚTOVÁ, Mária – VOZÁR, Jozef: Hospodárske dejiny Slovenska (1526 – 1848). Bratislava : Veda, 2006.

KOVAČEVIČOVÁ, Soňa: Človek a jeho svet na obrazoch od stredoveku až na prah súčasnosti. Budmerice : Rak, 2006.

KUČERA, Matúš: Slovensko po páde Veľkej Moravy. Bratislava : Slovenská akadémia vied, 1974. 

 

VI. Náboženský život a dejiny farnosti

Historické doklady o sakrálnych stavbách a kňazoch

Patrocíniá, ich pôvod a zmeny

Pramenná hodnota kanonických vizitácií, farských kroník a matrík

Konfesijné zloženie obyvateľstva 

 

Literatúra:

KOŽIAK, Rastislav – NEMEŠ, Jaroslav (zost.): Svätec a jeho funkcie v spoločnosti I. – II. Bratislava : Chronos, 2006.

LOPATKOVÁ, Zuzana: Kanonická vizitácia – k jej interpretácii, limitom a metodologickým otázkam v historickom výskume. In: Prameň – jeho funkcia, význam, interpretácia a limity v historickom výskume. zost. A. Feriancová – M. Glejtek, Nitra : Filozofická fakulta UKF, 2010, s. 69-77.  

MELNÍKOVÁ, Marta: O stave cirkevnej organizácie na Slovensku začiatkom 16. storočia. In: Slovenská archivistika. roč. XXX., č. 2, 1995, s. 127-140.

MEZÖ, András: Patrocíniumok a középkori Magyarországon. Budapest : Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség, 2003.

OSTERTAGOVÁ, Alexandra: Kanonické vizitácie ako historický prameň. In: Kanonické vizitácie po tridentskom koncile. eds. C. Hišem – P. Fedorčák, Košice – Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2007, s. 5-10.  

SLIVKA, Michal: Uctievanie svätých na Slovensku. K problematike výskumu patrocínií. In: Studia archaeologica Slovaca mediaevalia V. 2006, s. 91-162. 

 

VII. Obyvateľstvo

Pramene demografického a genealogického výskumu

Vývoj obyvateľstva v predmatričnom a matričnom období

Sociálne, vzdelanostné, vekové a národnostné zloženie

Rodiny a priezviská v obci

 

Literatúra:

ALBERTY, Július: Formovanie robotníckej triedy v obvode Brezna. Martin : Osveta, 1981.

KOHÚTOVÁ, Mária: Vývoj obyvateľstva na Slovensku v 16. a 17. storočí. Trnava : Filozofická fakulta TU, 2010.

MAUR, Eduard: Základy historické demografie. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1978.

SARMÁNYOVÁ-KALESNÁ, Jana et al.: Cirkevné matriky na Slovensku zo 16. – 19. storočia. Bratislava : Odbor archívnictva Ministerstva vnútra, 1991 (2. vyd.).

ŠIŠMIŠ, Milan et al.: Príručka ku genealogickému výskumu na Slovensku a v slovacikálnom zahraničí 1 – 2. Martin : Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, 2004 – 2009. 

 

VIII. Erb, pečate a symboly obce

Pramene sfragistického a heraldického výskumu

Teória kritiky pečate

Pôvod obecného erbu

Miestne symboly a pamätné miesta 

 

Literatúra:

NOVÁK, Jozef: Pečate miest a obcí na Slovensku I. – II. Bratislava : Filozofická fakulta UK, 2008.

NOVÁK, Ján: Slovenské mestské a obecné erby. Martin : Vydavateľstvo Osveta, 1972 (2. vyd.).

RAGAČOVÁ, Júlia (zost.): Pečate a ich používatelia. Bratislava : Odbor archívov a registratúr MV SR, 2007.

TURAY, Peter: Aktuálne problémy praktickej sfragistiky. In: Heraldika na Slovensku. zost. M. Šišmiš, Martin : Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, 1997, s. 210-216.

VRTEL, Ladislav: Osem storočí slovenskej heraldiky. Martin : Matica slovenská, 2003. 

 

IX. Miestny jazyk v stredovekých a novovekých prameňoch

Pôvod názvu obce, metácie a chotárne názvy

Používanie národných jazykov v administratíve a súkromnom styku

Interpretácia obsahu vojenských a katastrálnych máp

Nárečie a historická lexika 

 

Literatúra:

A második katonai felmérés. Budapest : Arcanum Adatbázis, 2005, DVD vydanie.

Az első katonai felmérés. Budapest : Arcanum Adatbázis, 2004, DVD vydanie.

MAJTÁN, Milan: Z lexiky slovenskej toponymie. Bratislava : Veda. Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1996.

ŠMILAUER, Vladimír: Vodopis starého Slovenska. Praha – Bratislava : Nákladem Učené společnosti Šafaříkovy, 1932. 

 

X. – XII. : príprava a prezentácia referátov