Hodnotenie študenta na súvislej praxi (tlačivo)

 

            HODNOTENIE ŠTUDENTA NA SÚVISLEJ PEDAGOGICKEJ PRAXI

 

 

Meno študenta:                                                                                   Kombinácia:

 

Meno uvádzajúceho učiteľa:                                                             Predmet:

 

Škola:                                                                         Počet náčuvov:          Počet výstupov:

 

Prosíme klasifikovať krížikom jednotlivé položky a na základe čiastkových známok určiť celkovú známku

(A - výborne, B - veľmi dobre, C - dobre, D - uspokojivo, E - dostatočne, F - nedostatočne / nevyhovel).

 

 

OSOBNÝ PREJAV

A

B

C

D

E

F

Poznámky uvádzajúceho učiteľa

Štýl, sebaistota, dynamika

 

 

 

 

 

 

 

Hlas, tempo, zrelosť

 

 

 

 

 

 

 

Interakcia so žiakmi, vzťah k nim a podiel

na vytváraní atmosféry v triede

 

 

 

 

 

 

 

Správanie sa voči uvádzajúcemu učiteľovi

a ostatným pracovníkom školy

 

 

 

 

 

 

 

PLÁNOVANIE - PRÍPRAVA

A

B

C

D

E

F

 

Vie určiť, špecifikovať ciele

 

 

 

 

 

 

 

Vhodný výber aktivít a ich vyváženosť

 

 

 

 

 

 

 

Primeranosť výberu metód, postupov

a pomôcok

 

 

 

 

 

 

 

Predvídanie ťažkostí a možných

problémov

 

 

 

 

 

 

 

REALIZÁCIA VÝSTUPOV

A

B

C

D

E

F

 

 

Celková organizácia hodín

 

 

 

 

 

 

 

 

Podanie nového učiva

 

 

 

 

 

 

 

 

Kladenie otázok a motivácia žiakov

 

 

 

 

 

 

 

 

Nácvik zručností, spôsobilostí

 

 

 

 

 

 

 

 

Používanie prostriedkov a pomôcok

 

 

 

 

 

 

 

 

Reakcie na chyby žiakov

 

 

 

 

 

 

 

 

Plynulosť, časovanie hodiny

 

 

 

 

 

 

 

Schopnosť prispôsobiť sa situáciám

na úrovni žiakov / triedy

 

 

 

 

 

 

 

 

Dosahovanie cieľov

 

 

 

 

 

 

 

HODNOTENIE

A

B

C

D

E

F

 

Schopnosť objektívneho hodnotenia

vlastných výstupov

 

 

 

 

 

 

 

Konštruktívnosť reakcií na hodnotenie

uvádzajúceho učiteľa (resp. iných kolegov)

 

 

 

 

 

 

 

 

CELKOVÉ HODNOTENIE

 

 

 

 

 

 

 

 

Dňa ...........................................                                                           

 

Podpis uvádzajúceho učiteľa (a pečiatka školy) ...............................................................