prof. PhDr. Zuzana Bohušová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, členka Komisie pre zahraničné vzťahy, Erasmus a CEEPUS, členka Vedeckej rady UMB, šéfredaktorka a predsedníčka vedeckej rady časopisu Nová Filologická revue

Telefónne číslo:
048 446 5113, 048 446 5511
Zaradenie:
Profesorka
Kancelária:
Tajovského 51, K 113

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
KONZULTAČNÉ HODINY: PODĽA DOHODY MAILOM zuzana.bohusova@umb.sk

Kde ma nájdete

prof. PhDr. Zuzana Bohušová, PhD.
Katedra germanistiky
FF UMB, Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica

Kancelária: Tajovského 51, K 113
Telefón: 048 446 5113, 048 446 5511
Email: zuzana.bohusova@umb.sk

Profesijná charakteristika

prof. PhDr. Zuzana Bohušová, PhD.

 

Ausgewählte Studien mit Volltext unten

 

1. Vzdelanie

1992 Mgr., Filozofická fakulta UPJŠ v Prešove

2004 PhDr., Filologická fakulta UMB v Banskej Bystrici

2006 PhD., Filozofická fakulta UK v Bratislave

2010 docentka, Filozofická fakulta UK v Bratislave

2018 profesorka, Filozofická fakulta UCM v Trnave

 

2. Doplňujúce štúdium, pobyty na zahraničných univerzitách a inštitútoch

· odborné semináre Goetheho inštitútu v Bratislave, Prahe, Mníchove, Brémach, Augsburgu (1997) a Berlíne (2005)

· translatologické semináre Univerzity Marca Blocha, Strassburg

· projektové stretnutia Sokrates Grundtvig 2 v Rakúsku, Švédsku a Maďarsku (2004-2007)

· študijné a vedecko-výskumné pobyty:

Univerzita Viedeň 1995

Univerzita Johannesa Gutenberga Mainz 1996

Univerzita Viedeň 1998 – 2000, 2006, 2007, 2008, 2009

Univerzita Mníchov 2012

Rakúska akadémia vied 2014

Írska národná univerzita NUI Galway 2017, 2018

 

Erasmus, CEEPUS - učiteľské mobility, prednáškové pobyty:

Univerzita Viedeň 2010

Ostravská univerzita 2016

Univerzita Miskolc 2017

Univerzita Tomáše Bati Zlín 2019

Centrum translatológie Viedeň 2021

 

3. Pedagogické zameranie

prednášky a semináre:

* fonetika a fonológia NJ

* historický vývin NJ

* simultánne tlmočenie

* konzekutívne tlmočenie

* praxeológia prekladu a tlmočenia 1 - TLMOČENIE http://www.ff.umb.sk/zbohusova/praxeologia-prekladu-a-tlmocenia-1-tlmocenie.html

 

v doktorandských študijných programoch:

* lingvistické smery 20.a 21.storočia

* systém jazyka a jazykovedy

* teória tlmočenia a transkultúrna komunikácia

 

 2013-2015 školiteľka dizertačnej práce v rámci medzinárodného doktorandského štúdia cotutelle de these v kooperácii s Viedenskou univerzitou

http://www.fhv.umb.sk/o-fakulte/aktualne-oznamy/vynimocny-uspech-medzinarodne-doktorandske-studium-pod-dvojitym-vedenim.html

správa o úspešnej obhajobe

 

4. Vedeckovýskumné zameranie

  • 2005-2007 VEGA 1/2239/05 Nemecko-slovenské a literárne kontrasty a afinity z pohľadu slovenskej apercepcie
  • 2005-2007 VEGA 1/2258/05 Sondy do súčasného stavu prekladu na Slovensko so zameraním na sociokultúrne aspekty (globalizácia, integrácia, pluralizácia, multikulturalizácia)
  • 2004-2007 SOKRATES Grundtvig 2: Európsky študijný krúžok pre mier a globálne vzdelávanie, koordinátorka za UMB (partnerské krajiny: Rakúsko, Švédsko, Maďarsko)
  • 2007-2009 VEGA 1/0760/08 Nemecký jazykovo-kultúrny obraz sveta v slovenskej recepcii
  • od 2007 CEEPUS AT119 eBologna for Translation Studies Programmes in Central and Eastern European Countries, garantka za FHV UMB (partnerské krajiny: Rakúsko, Maďarsko, Česko, Rumunsko, Srbsko, Čierna Hora, Macedónsko)
  • 2013-2014 IVF - Medzinárodný Vyšehradský fond: 22. Linguistik- und Literaturtage in Banská Bystrica 2014, FHV UMB - koordinátor projektu, partnerské univerzity zo všetkých krajín V4: Sliezska univerzita Katowice, Univerzita Miskolc, Palackého univerzita Olomouc + Nemecko: GeSus, Jena
   www.22-linguistik-und-literaturtage.webnode.sk
  • 2013-2015 VEGA 1/0322/13 Reciprocita a tenzia translácie a interkultúrnej komunikácie, vedúca projektu 
  • 2013-2015 ASFEU OPV Inovatívne kroky pre potreby vysokoškolského vzdelávania v 21.storočí; Aktivita 1.2 Tvorba a inovácia ŠP v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov v AJ a NJ; Aktivita 3.1 Tvorba a inovácia medzifakultných ŠP vo svetových jazykoch na FF a EF
  • 2014-2015 Projekt Akcie Rakúsko - Slovensko: Korpusová lingvistika - počítačová morfológia a výskum kolokácií; v kooperácii s Rakúskou akadémiou vied a Univerzitou sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • 2016-2018 VEGA 1/0551/16 Hybridita v jazykoch, textoch a translácii, zástupkyňa vedúcej projektového tímu
 • účasť s príspevkom na vedeckých konferenciách (výber):

2001 XII. svetový kongres germanistov, Luzern, Švajčiarsko

2002 Medzinárodná lingvistická konferencia Societas Linguistica Europaea, Univerzita Postupim, SRN

2003 12. medzinárodná konferencia GeSuS, Univerzita Hradec Králové, Česko

2003 Medzinárodná vedecká konferencia Spoločnosti pre aplikovanú lingvistiku, Univerzita Tübingen, SRN

2004 EUROLINGUA, Technická univerzita, Liberec, Česko

2005 XIII. svetový kongres germanistov, Graz, Rakúsko

2007 16. medzinárodná konferencia GeSuS, Univerzita Bochum, SRN, pozvaný referát

2007 KCTOS, Univerzita Viedeň, Rakúsko

2008 17. medzinárodná konferencia GeSuS, Univerzita Helsinki, Fínsko

2009 XIV. svetový kongres germanistov, Jena - Weimar, SRN

2010 3. medzinárodný kongres Stredoeurópskej germanistickej spoločnosti MGV, Univerzita Viedeň, Rakúsko

2011 20. medzinárodná konferencia GeSuS, Metropolitná univerzita Praha, Česko

2013 XV. svetový kongres germanistov, Univerzita Bolzano, Taliansko

2013 Medzinárodná konferencia "Brücken bauen", Univerzita Regensburg, Nemecko  

2014 Medzinárodná konferencia GeSuS-Fachtagung: 22. Linguistik- und Literaturtage in Banská Bystrica/Slowakei, FF UMB

2014 Medzinárodná konferencia "Deutsch ohne Grenzen", Jihočeská univerzita České Budějovice

2014 GOING EAST Discovering New And Alternative Traditions in Translation (Studies), Univerzita Viedeň, Rakúsko

2015 Medzinárodná konferencia o interkulturalite, Univerzita Miskolc, Maďarsko

2015 Medzinárodný kongres GeSuS-Fachtagung: 23. Linguistik- und Literaturtage in St. Petersburg, Rusko

2016 Medzinárodný kongres 24. internationale GeSuS-Fachtagung in Brno, Masarykova univerzita

2016 Medzínárodný kongres XII. Tagung des Verbandes der Deutschlehrer und Germanisten der Slowakei, Univerzita Komenského Bratislava

2016 Medzinárodný kongres spoločnosti GiG - Gesellschaft für interkulturelle Germanistik, Univerzita Ústí nad Laben - Karlova univerzita Praha

2017 Medzinárodný kongres GeSuS-Fachtagung: 25. Linguistik- und Literaturtage in Miskolc, Maďarsko

2017 Medzinárodný kongres spoločnosti GiG - Gesellschaft für interkulturelle Germanistik, Europa-Universität Flensburg, Nemecko

2018 Deutschkongress, Katolícka univerzita Ružomberok

2019 Medzinárodný kongres GiG, Univerzita Johannesa Gutenberga Mainz - Germersheim, Nemecko, pozvaná prednáška

2021 Medzinárodná konferencia Rozvoj urbánnej kultúry, Banská  Bystrica, Projekt IVF, plenárna prednáška

2021 Svetový germanistický kongres IVG Palermo

2021 Medzinárodný kongres Linguistische Treffen in Wroclaw, Poľsko, prednáška, vedúca sekcie

2021 11. medzinárodná vedecká konferencia o komunikácii, Banská Bystrica, plenárna prednáška, vedúca sekcie

2021 t.i.c. 2, Banská Bystrica

 

  5. Ďalšie aktivity

*posudzovateľka študijných programov v rámci Slovenskej akreditačnej agenúry pre vysoké školy SAAVŠ (od 2020)
* šéfredaktorka a predsedníka vedeckej rady (od 2021) internetového vedeckého časopisu NOVÁ FILOLOGICKÁ REVUE https://www.ff.umb.sk/veda-a-vyskum/vedecke-casopisy/nova-filologicka-revue/ 
 
*členka Vedeckej rady Univerzity Mateja Bela (od 2019)
* hlavná garantka študijného programu cudzie jazyky a kultúry na FF UMB (od 2019)
* spolugarantka doktorandského štúdia všeobecnej jazykovedy 2.1.33 (2010-2012)
*členka odborových komisií všeobecná jazykoveda 2.1.33 a translatológia 2.1.35 na FF UMB
* členka komisií pre doktorandské štúdiá a habilitačné konania na Prešovskej univerzite, na UKF Nitra, na FF UK Bratislava a na PdF Masarykovej univerzity v Brne
*posudzovateľka spisov inauguračných konaní na FF UMB
 
*predsedníčka a členka komisií pre bakalárske, magisterské a rigorózne skúšky
 
*členka Komisie pre zahraničné vzťahy, Erasmus, Ceepus
* vedúca prác ŠVA a bakalárskych, magisterských a dizertačných prác http://www.ff.umb.sk/zbohusova/moji-doktorandi.html

* členka Vedeckej rady internetového časopisu MOTUS IN VERBO (do 2016) www.motus.umb.sk

* členka Vedeckej rady internetového časopisu KRITIKA PREKLADU  http://www.ff.umb.sk/veda-a-vyskum/referat-pre-edicnu-cinnost/kritika-prekladu-issn-1339-3405.html 

*členka Vedeckej rady časopisu Linguistische Treffen in Wrocław https://linguistische-treffen.pl/en/scientific-board  

*členka Vedeckej rady časopisu Slowakische Zeitschrift für Germanistik http://www.sung.sk/sung/16-SZfG/82-Uber-SZfG

 

6. Výber z publikačnej činnosti

monografie:

BOHUŠOVÁ, Zuzana: Sprachlich und kommunikativ bedingte Neutralisierungen beim Dolmetschen. Translationswissenschaft und ihre Zusammenhänge - Translation Studies and its Contexts, vol. 7. Wien: Praesens, 2017. http://www.praesens.at/praesens2013/?cat=144    INHALT + RESUMEE 

BOHUŠOVÁ, Zuzana: Neutralizácia ako kognitívna stratégia v transkultúrnej komunikácii. Lingvistické analógie. Banská Bystrica: Dali-BB, 2009.

BOHUŠOVÁ, Zuzana: Deutsche Phonetik und Phonologie in der slowakischen Germanistik. Kontrastive, phonodidaktische und institutionelle Aspekte. Banská Bystrica: FHV UMB, 2008.

BOHUŠOVÁ, Zuzana: Kontrastive Phonetik Slowakisch – Deutsch. Segmente. Assimilation. Banská Bystrica: FiF UMB 2005.

BOHUŠOVÁ, Zuzana: Nárečie Lupoče. O dialekte stredného Novohradu. (Druhé, prepracované a rozšírené vydanie). Krná: Miloš Hric. 2017. https://www.martinus.sk/?uItem=298062

 

vysokoškolské učebnice:

Bohušová, Zuzana: Grammatik der slowakischen Sprache. Ein Studienbuch. Nümbrecht: Kirsch Verlag. 2014. 250 s.  ISBN 978-3-043906-04-2. http://www.kirsch-verlag.de/kiv204 

Bohušová, Zuzana: Aspekte der Mündlichkeit. Nümbrecht: Kirsch Verlag. 2016. http://www.kirsch-verlag.de/kiv223

Mestá a ich príbehy: európska učebnica o kultúrnych tradíciách, Eva Höhn, Zuzana Bohušová et al. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta, 2020. ISBN 978-80-8141-249 -3

 

zborníky (výber):

DOLNÍK, Juraj – BOHUŠOVÁ, Zuzana: (ed.): Translatológia a jej súvislosti. Zborník Katedry germanistiky Filologickej fakulty Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica: FiF UMB, 2003.

DOLNÍK, Juraj – BOHUŠOVÁ, Zuzana – HUŤKOVÁ, Anita (ed.): Translatológia a jej súvislosti 2. Banská Bystrica: FHV UMB, 2007.

BOHUŠOVÁ, Zuzana (ed.): Translatológia a jej súvislosti 3. Banská Bystrica: FHV UMB, 2009.

BOHUŠOVÁ, Zuzana - HUŤKOVÁ, Anita - MALGORZEWICZ, Anna - SZCZEK, Joanna (eds.) Translationswissenschaft und ihre Zusammenhänge - The Translation Studies and Its Contexts 4. Studia Translatorica 2. Dresden - Wroclaw: Neisse Verlag 2011.

BOHUŠOVÁ, Zuzana - HUŤKOVÁ, Anita (eds.) Translationswissenschaft und ihre Zusammenhänge 5: Gegenwärtige Translationswissenschaft in der Slowakei. Wien: Praesens 2013. www.praesens.at

BOHUŠOVÁ, Zuzana - KADRIC, Mira (eds.) Translationswissenschaft und ihre Zusammenhänge 6: Dolmetschen - Interpreting. Wien: Praesens 2015. http://www.praesens.at/praesens2013/?p=5157

BOHUŠOVÁ, Zuzana - ĎURICOVÁ, Alena (eds.)  Germanistik interdisziplinär. Hamburg: Dr. Kovac. 2016. http://www.verlagdrkovac.de/978-3-8300-9148-6.htm

BOHUŠOVÁ, Zuzana - Djovčoš, Martin - Melicherčíková, Miroslava (eds.) Translation Studies and Its Contexts/Translationswissenschaft und ihre Zusammenhänge, vol. 8: Interpreter Training – Experience, Ideas, Perspectives | Dolmetschtraining – Erfahrungen, Ideen, Perspektiven. Wien: Praesens 2020. http://www.praesens.at/praesens2013/?p=7869

 

štúdie (výber):
Bohušová, Zuzana. 2020. I’m his friend, I’ll translate: The German comedian Kaya Yanar performs the community interpreter. In: Interpreter Training – Experience, Ideas,
Perspectives / Dolmetschtraining – Erfahrungen, Ideen, Perspektiven. Translation Studies and its Contexts / Translationswissenschaft und ihre Zusammenhänge, vol. 8,
edited by Zuzana Bohušová, Martin Djovčoš and Miroslava Melicherčíková, 164-174. Wien: Praesens Verlag.
book: http://www.praesens.at/praesens2013/?p=7869
full text: https://www.ff.umb.sk/zbohusova/publikacna-cinnost.html
 
Slovak translation theory - traditions and the present: International convergences and divergences / Anita Huťková, Zuzana Bohušová. In Sprache & Sprachen : Zeitschrift der Gesellschaft für Sprache und Sprachen (GeSuS). Jena : Gesellschaft für Sprache und Sprachen - GeSuS, 2019. - ISSN 2199-6016 (ISSN online). - No. 49 (2019), pp. 1-21. [HUŤKOVÁ, Anita (50%) - BOHUŠOVÁ, Zuzana (50%)]. - Príspevok je evidovaný v databáze WoS.
full text: http://gesus-info.de/wp-content/uploads/2021/08/SS_49-2019.pdf
 
Dolmetschen und Musik - innovative interdisziplinäre Dolmetschforschung / Zuzana Bohušová.
In Hudební věda. - Praha : Kabinet hudební historie Etnologického ústavu Akademie věd České republiky, 2016. - ISSN 0018-7003. - Vol. 53, no. 4 (2016), pp. 389-400.
Volltext: https://www.ff.umb.sk/zbohusova/publikacna-cinnost.html
 
The cognition of interpreting and neutralization = Kognicija ustnogo perevoda i nejtralizacii / Z. Bohušová.
In Voprosy kognitivnoj lingvistiki = Issues of cognitive linguistics : scientific journal : naučno-teoretičeskij žurnal. - Tambov : Rossijskaja associacija lingvistov-kognitologov, 2017. - ISSN 1812-3228. - Roč. 13, č. 4 (2017), s. 58-68.
full text: https://www.ff.umb.sk/zbohusova/publikacna-cinnost.html
 
"Das Überflüssige ist eine sehr notwendige Sache" - dolmetschwissenschaftliche Ausführungen zur Sprachökonomie und Redundanz = "The superfluous, a very necessary thing" - theoretical considerations about linguistic economy and redundancy in interpreting / Zuzana Bohušová.
In Slowakische Zeitschrift für Germanistik. - Trnava : SUNG - Verband der Deutschlehrer und Germanisten der Slowakei, 2016. - ISSN 1338-0796. - Vol. 8, no. 1 (2016), pp. 5-15.
https://wp.sung.sk/wp-content/uploads/2020/07/SZfG_1_2016-5.pdf
 
Germanistische Translationswissenschaft in Banská Bystrica : eine Zwischenbilanz nach fünfzehn Jahren (1997-2012) / Zuzana Bohušová.
In Slowakische Zeitschrift für Germanistik. - Verband der Deutschlehrer und Germanisten der Slowakei, 2012. - ISSN 1338-0796. - Vol. 4, no. 1 (2012), pp. 9-34.
https://wp.sung.sk/wp-content/uploads/2020/07/SZfG_1_2012-9.
 
Mediation in "alltäglichen Konfliktzonen" - originalgetreu und vollständig Dolmetschen (?) / Zuzana Bohušová.
In Slowakische Zeitschrift für Germanistik. - Verband der Deutschlehrer und Germanisten der Slowakei, 2011. - ISSN 1338-0796. - Vol. 3, no. 1 (2011), pp. 33-43.
http://publikationen.ub.uni-frankfurt.de/frontdoor/index/index/year/2015/docId/38923
https://d-nb.info/1101951125/34
 
Auf Hühnerflügeln - Neutralisierungen beim Dolmetschen und auch beim Übersetzen? / Zuzana Bohušová. - Spôsob prístupu: http://www.unibz.it/it/library/Documents/bupress/publications/fulltext/9788860460837.pdf?AspxAutoDetectCookieSupport=1.
In IDT 2013 [elektronický zdroj] : Kultur, Literatur, Landeskunde, Konferenzbeiträge/Atti/Proceedings der 15. internationalen Tagung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer, 29. 7. - 3. 8. 2013, Univerzita Bolzano, Taliansko. Band 3.2 - Sektionen E5, E8. - 1. vyd. - Bolzano : Bozen-Bolzano Univerzity Press, 2015. - ISBN 978-88-6046-083-7. - CD-ROM, s. 133-143.
http://pro.unibz.it/library/bupress/publications/fulltext/9788860461209.pdf
 

Zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit - SOWOHLALSAUCH und WEDERNOCH = Between orality and writtenness - BOTH and EITHER OR / Zuzana Bohušová.
In Deutsch ohne Grenzen : Linguistik : Tagung des Germanistenverbandes der Tschechischen Republik, České Budějovice, 16.-18. September 2014 /
rec. Johannes Schwitalla, Libuše Spáčilová. - 1. vyd. - Brno : Tribun EU, 2015. - ISBN 978-80-263-0939-0. - S. 365-379. https://d-nb.info/109358047X/34 

 
BOHUŠOVÁ, Zuzana: Denk, hör, sprich und schreib! Komplexes phonetisches Training im universitären Bereich. In: Lingustik-Tage in Wroclaw. Wroclaw: Uniwersytet Wroclawski 2006. https://linguistische-treffen.pl/issues/linguistische_treffen_01.pdf
 
Soziophonetische und translatorische Aspekte des fremden Akzents / Zuzana Bohušová.
In Literatur und Sprache in Kontexten : Acta Universitatis Wratislaviensis No 3256 : Germanica Wratislaviensia. č. 131. - Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, 2010. - ISBN 978-83-229-3168-4. - ISSN 0239-6661. - S. 65-73.
 

BOHUŠOVÁ, Zuzana. 2012. Primárnosť ústnej odbornej cudzojazyčnej komunikácie. In: NOVÁ FILOLOGICKÁ REVUE : časopis o súčasnej lingvistike, literárnej vede, translatológii a kulturológii.  Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied. ISSN 1338-0583. Roč. 4, č. 1 (jún 2012), s. 6-20. NFR 1/2012


BOHUŠOVÁ, Zuzana:Fachübergreifende Anwendung des phonetischen Potentials in der Werbesprache. In: Korčáková, Jana – Beyer, Jürgen (eds.): Königgrätzer Linguistik- und Literaturtage, Hradec Králové: Gaudeamus, Universität Hradec Králové 2003, s. 216-229.

BOHUŠOVÁ, Zuzana: Das Wort im Redekontinuum. In: Földes, Csaba – Pongó, Stefan et al. (eds.): Das Wort in Satz und Text: Probleme und Erkenntnisse. Veszprém, Wien: Veszprémi Egyetemi Kiadó, Edition Praesens 2004, s. 15-36.

BOHUŠOVÁ, Zuzana:: Artikulatorische Synchronisation im Kontrast. In: Adamcová, Lívia (Hrsg.): Beiträge zu Sprache & Sprachen 5. Vorträge der 11. Jahrestagung der GeSuS. München: LINCOM EUROPA 2004, s. 37-44.

BOHUŠOVÁ, Zuzana: Deutsch im Dienste des Friedens. Konnotations- und gegenwartsorientierte Überlegungen. In: Friedensbuch. Peace Issues Reader. Györ: Széchenyi István Egyetem 2006, s. 53-68.

BOHUŠOVÁ, Zuzana: Interferenzschwerpunkte in der deutschen Aussprache der slowakischen Muttersprachler. Eine Hierarchisierung. In: Zeitschrift für germanistische Sprach- und Literaturwissenschaft in der Slowakei, 4/2006. 114-129.

BOHUŠOVÁ, Zuzana – MÜGLOVÁ, Daniela: Tlmočenie na osi medzi globalizáciou a regionalizáciou. In: Zázrivcová, Monika (ed.) Odborná komunikácia v zjednotenej Európe III. Banská Bystrica – Praha: FHV UMB, JTP 2005 s. 7-16.

BOHUŠOVÁ, Zuzana: Neutralizácie štylistických, pluricentrických a subštandardných príznakov pri tlmočení. In: Vilikovský, Ján – Huťková, Anita (eds.): Preklad a tlmočenie 7. Banská Bystrica: FiF UMB, 2007. 451-462.

BOHUŠOVÁ, Zuzana: Individualisierung und Kognition im universitären DaF-Phonetikunterricht. In: Lenčová, Ivica (ed.) Germanistické štúdie 2. Banská Bystrica: FHV UMB. 2006, s. 92-99.

BOHUŠOVÁ, Zuzana: Aplikácia koncepcie neutralizácií a príznakovosti na tlmočenie. In:LINGUA VIVA 4/2007 České Budějovice: Jihočeská universita, 61-70.

BOHUŠOVÁ, Zuzana: Anlautende onomatopoetische Konsonantencluster und Nuklei im Kontrast Slowakisch – Deutsch. In: Vorträge der 16. Jahrestagung der GeSuS an der Ruhr-Universität Bochum. München: LINCOM EUROPA 2007.