prof. PhDr. Zuzana Bohušová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, členka Komisie pre zahraničné vzťahy, Erasmus a CEEPUS, členka Vedeckej rady UMB

Telefónne číslo:
048 446 5113, 048 446 5511
Zaradenie:
Profesorka
Kancelária:
Tajovského 51, č. 113

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
KONZULTAČNÉ HODINY: PODĽA DOHODY MAILOM zuzana.bohusova@umb.sk

Kde ma nájdete

prof. PhDr. Zuzana Bohušová, PhD.
Katedra germanistiky
FF UMB, Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica

Kancelária: Tajovského 51, č. 113
Telefón: 048 446 5113, 048 446 5511
Email: zuzana.bohusova@umb.sk

Profesijná charakteristika

prof. PhDr. Zuzana Bohušová, PhD.

1. Vzdelanie

1992 Mgr., Filozofická fakulta UPJŠ v Prešove

2004 PhDr., Filologická fakulta UMB v Banskej Bystrici

2006 PhD., Filozofická fakulta UK v Bratislave

2010 docentka, Filozofická fakulta UK v Bratislave

2018 profesorka, Filozofická fakulta UCM v Trnave

 

2. Doplňujúce štúdium, pobyty na zahraničných univerzitách a inštitútoch

· odborné semináre Goetheho inštitútu v Bratislave, Prahe, Mníchove, Brémach, Augsburgu (1997) a Berlíne (2005)

· translatologické semináre Univerzity Marca Blocha, Strassburg

· projektové stretnutia Sokrates Grundtvig 2 v Rakúsku, Švédsku a Maďarsku (2004-2007)

· študijné a vedecko-výskumné pobyty:

Univerzita Viedeň 1995

Univerzita Johannesa Gutenberga Mainz 1996

Univerzita Viedeň 1998 – 2000, 2006, 2007, 2008, 2009

Univerzita Mníchov 2012

Rakúska akadémia vied 2014

Írska národná univerzita NUI Galway 2017, 2018

 

Erasmus, CEEPUS - učiteľské mobility, prednáškové pobyty:

Univerzita Viedeň 2010

Ostravská univerzita 2016

Univerzita Miskolc 2017

Univerzita Tomáše Bati Zlín 2019

 

3. Pedagogické zameranie

prednášky a semináre:

* fonetika a fonológia NJ

* historický vývin NJ

* simultánne tlmočenie

* konzekutívne tlmočenie

* praxeológia prekladu a tlmočenia 1 - TLMOČENIE http://www.ff.umb.sk/zbohusova/praxeologia-prekladu-a-tlmocenia-1-tlmocenie.html

 

v doktorandských študijných programoch:

* lingvistické smery 20.a 21.storočia

* systém jazyka a jazykovedy

* teória tlmočenia a transkultúrna komunikácia

 

 2013-2015 školiteľka dizertačnej práce v rámci medzinárodného doktorandského štúdia cotutelle de these v kooperácii s Viedenskou univerzitou

http://www.fhv.umb.sk/o-fakulte/aktualne-oznamy/vynimocny-uspech-medzinarodne-doktorandske-studium-pod-dvojitym-vedenim.html

správa o úspešnej obhajobe

 

4. Vedeckovýskumné zameranie

  • 2005-2007 VEGA 1/2239/05 Nemecko-slovenské a literárne kontrasty a afinity z pohľadu slovenskej apercepcie
  • 2005-2007 VEGA 1/2258/05 Sondy do súčasného stavu prekladu na Slovensko so zameraním na sociokultúrne aspekty (globalizácia, integrácia, pluralizácia, multikulturalizácia)
  • 2004-2007 SOKRATES Grundtvig 2: Európsky študijný krúžok pre mier a globálne vzdelávanie, koordinátorka za UMB (partnerské krajiny: Rakúsko, Švédsko, Maďarsko)
  • 2007-2009 VEGA 1/0760/08 Nemecký jazykovo-kultúrny obraz sveta v slovenskej recepcii
  • od 2007 CEEPUS AT119 eBologna for Translation Studies Programmes in Central and Eastern European Countries, garantka za FHV UMB (partnerské krajiny: Rakúsko, Maďarsko, Česko, Rumunsko, Srbsko, Čierna Hora, Macedónsko)
  • 2013-2014 IVF - Medzinárodný Vyšehradský fond: 22. Linguistik- und Literaturtage in Banská Bystrica 2014, FHV UMB - koordinátor projektu, partnerské univerzity zo všetkých krajín V4: Sliezska univerzita Katowice, Univerzita Miskolc, Palackého univerzita Olomouc + Nemecko: GeSus, Jena
   www.22-linguistik-und-literaturtage.webnode.sk
  • 2013-2015 VEGA 1/0322/13 Reciprocita a tenzia translácie a interkultúrnej komunikácie, vedúca projektu 
  • 2013-2015 ASFEU OPV Inovatívne kroky pre potreby vysokoškolského vzdelávania v 21.storočí; Aktivita 1.2 Tvorba a inovácia ŠP v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov v AJ a NJ; Aktivita 3.1 Tvorba a inovácia medzifakultných ŠP vo svetových jazykoch na FF a EF
  • 2014-2015 Projekt Akcie Rakúsko - Slovensko: Korpusová lingvistika - počítačová morfológia a výskum kolokácií; v kooperácii s Rakúskou akadémiou vied a Univerzitou sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • 2016-2018 VEGA 1/0551/16 Hybridita v jazykoch, textoch a translácii, zástupkyňa vedúcej projektového tímu
 • účasť s príspevkom na vedeckých konferenciách (výber):

2001 XII. svetový kongres germanistov, Luzern, Švajčiarsko

2002 Medzinárodná lingvistická konferencia Societas Linguistica Europaea, Univerzita Postupim, SRN

2003 12. medzinárodná konferencia GeSuS, Univerzita Hradec Králové, Česko

2003 Medzinárodná vedecká konferencia Spoločnosti pre aplikovanú lingvistiku, Univerzita Tübingen, SRN

2004 EUROLINGUA, Technická univerzita, Liberec, Česko

2005 XIII. svetový kongres germanistov, Graz, Rakúsko

2007 16. medzinárodná konferencia GeSuS, Univerzita Bochum, SRN, pozvaný referát

2007 KCTOS, Univerzita Viedeň, Rakúsko

2008 17. medzinárodná konferencia GeSuS, Univerzita Helsinki, Fínsko

2009 XIV. svetový kongres germanistov, Jena - Weimar, SRN

2010 3. medzinárodný kongres Stredoeurópskej germanistickej spoločnosti MGV, Univerzita Viedeň, Rakúsko

2011 20. medzinárodná konferencia GeSuS, Metropolitná univerzita Praha, Česko

2013 XV. svetový kongres germanistov, Univerzita Bolzano, Taliansko

2013 Medzinárodná konferencia "Brücken bauen", Univerzita Regensburg, Nemecko  

2014 Medzinárodná konferencia GeSuS-Fachtagung: 22. Linguistik- und Literaturtage in Banská Bystrica/Slowakei, FF UMB

2014 Medzinárodná konferencia "Deutsch ohne Grenzen", Jihočeská univerzita České Budějovice

2014 GOING EAST Discovering New And Alternative Traditions in Translation (Studies), Univerzita Viedeň, Rakúsko

2015 Medzinárodná konferencia o interkulturalite, Univerzita Miskolc, Maďarsko

2015 Medzinárodný kongres GeSuS-Fachtagung: 23. Linguistik- und Literaturtage in St. Petersburg, Rusko

2016 Medzinárodný kongres 24. internationale GeSuS-Fachtagung in Brno, Masarykova univerzita

2016 Medzínárodný kongres XII. Tagung des Verbandes der Deutschlehrer und Germanisten der Slowakei, Univerzita Komenského Bratislava

2016 Medzinárodný kongres spoločnosti GiG - Gesellschaft für interkulturelle Germanistik, Univerzita Ústí nad Laben - Karlova univerzita Praha

2017 Medzinárodný kongres GeSuS-Fachtagung: 25. Linguistik- und Literaturtage in Miskolc, Maďarsko

2017 Medzinárodný kongres spoločnosti GiG - Gesellschaft für interkulturelle Germanistik, Europa-Universität Flensburg, Nemecko

2018 Deutschkongress, Katolícka univerzita Ružomberok

2019 Medzinárodný kongres GiG, Univerzita Johannesa Gutenberga Mainz - Germersheim, Nemecko

 

  5. Ďalšie aktivity

*členka Vedeckej rady Univerzity Mateja Bela (od 2019)
* hlavná garantka študijného programu cudzie jazyky a kultúry na FF UMB (od 2019)
* spolugarantka doktorandského štúdia všeobecnej jazykovedy 2.1.33 (2010-2012)
*členka odborových komisií všeobecná jazykoveda 2.1.33 a translatológia 2.1.35 na FF UMB
* členka komisií pre doktorandské štúdiá a habilitačné konania na Prešovskej univerzite, na UKF Nitra, na FF UK Bratislava a na PdF Masarykovej univerzity v Brne
*predsedníčka a členka komisií pre bakalárske, magisterské a rigorózne skúšky
*členka Komisie pre zahraničné vzťqhy, Erasmus, Ceepus
* vedúca prác ŠVA a bakalárskych, magisterských a dizertačných prác http://www.ff.umb.sk/zbohusova/moji-doktorandi.html

 

* členka Redakčnej rady internetového vedeckého časopisu NOVÁ FILOLOGICKÁ REVUE https://www.ff.umb.sk/veda-a-vyskum/vedecke-casopisy/nova-filologicka-revue/ 

* členka Vedeckej rady internetového časopisu MOTUS IN VERBO (do 2016) www.motus.umb.sk

* členka Vedeckej rady internetového časopisu KRITIKA PREKLADU  http://www.ff.umb.sk/veda-a-vyskum/referat-pre-edicnu-cinnost/kritika-prekladu-issn-1339-3405.html 

*členka Vedeckej rady časopisu Linguistische Treffen in Wrocław https://linguistische-treffen.pl/en/scientific-board

*členka Vedeckej rady časopisu Slowakische Zeitschrift für Germanistik http://www.sung.sk/sung/16-SZfG/82-Uber-SZfG

 

6. Výber z publikačnej činnosti

monografie:

BOHUŠOVÁ, Zuzana: Kontrastive Phonetik Slowakisch – Deutsch. Segmente. Assimilation. Banská Bystrica: FiF UMB 2005.

BOHUŠOVÁ, Zuzana: Deutsche Phonetik und Phonologie in der slowakischen Germanistik. Kontrastive, phonodidaktische und institutionelle Aspekte. Banská Bystrica: FHV UMB, 2008.

BOHUŠOVÁ, Zuzana: Neutralizácia ako kognitívna stratégia v transkultúrnej komunikácii. Lingvistické analógie. Banská Bystrica: Dali-BB, 2009.

BOHUŠOVÁ, Zuzana: Sprachlich und kommunikativ bedingte Neutralisierungen beim Dolmetschen. Wien: Praesens, 2017 (monografia vyšla ako 7. zväzok v edícii Translationswissenschaft und ihre Zusammenhänge - Translation Studies and its Contexts) http://www.praesens.at/praesens2013/?cat=144 

BOHUŠOVÁ, Zuzana: Nárečie Lupoče. O dialekte stredného Novohradu. (Druhé, prepracované a rozšírené vydanie). Krná: Miloš Hric. 2017. https://www.martinus.sk/?uItem=298062

 

vysokoškolské učebnice:

Bohušová, Zuzana: Grammatik der slowakischen Sprache. Ein Studienbuch. Nümbrecht: Kirsch Verlag. 2014. 250 s.  ISBN 978-3-043906-04-2. http://www.kirsch-verlag.de/kiv204 

Bohušová, Zuzana: Aspekte der Mündlichkeit. Nümbrecht: Kirsch Verlag. 2016. http://www.kirsch-verlag.de/kiv223

 

zborníky (výber):

DOLNÍK, Juraj – BOHUŠOVÁ, Zuzana: (ed.): Translatológia a jej súvislosti. Zborník Katedry germanistiky Filologickej fakulty Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica: FiF UMB, 2003.

DOLNÍK, Juraj – BOHUŠOVÁ, Zuzana – HUŤKOVÁ, Anita (ed.): Translatológia a jej súvislosti 2. Banská Bystrica: FHV UMB, 2007.

BOHUŠOVÁ, Zuzana (ed.): Translatológia a jej súvislosti 3. Banská Bystrica: FHV UMB, 2009.

BOHUŠOVÁ, Zuzana - HUŤKOVÁ, Anita - MALGORZEWICZ, Anna - SZCZEK, Joanna (eds.) Translationswissenschaft und ihre Zusammenhänge - The Translation Studies and Its Contexts 4. Studia Translatorica 2. Dresden - Wroclaw: Neisse Verlag 2011.

BOHUŠOVÁ, Zuzana - HUŤKOVÁ, Anita (eds.) Translationswissenschaft und ihre Zusammenhänge 5: Gegenwärtige Translationswissenschaft in der Slowakei. Wien: Praesens 2013. www.praesens.at

BOHUŠOVÁ, Zuzana - KADRIC, Mira (eds.) Translationswissenschaft und ihre Zusammenhänge 6: Dolmteschen - Interpreting. Wien: Praesens 2015. http://www.praesens.at/praesens2013/?p=5157

BOHUŠOVÁ, Zuzana - ĎURICOVÁ, Alena (eds.)  Germanistik interdisziplinär. Hamburg: Dr. Kovac. 2016. http://www.verlagdrkovac.de/978-3-8300-9148-6.htm

 

štúdie (výber):

BOHUŠOVÁ, Zuzana:Fachübergreifende Anwendung des phonetischen Potentials in der Werbesprache. In: Korčáková, Jana – Beyer, Jürgen (eds.): Königgrätzer Linguistik- und Literaturtage, Hradec Králové: Gaudeamus, Universität Hradec Králové 2003, s. 216-229.

BOHUŠOVÁ, Zuzana: Das Wort im Redekontinuum. In: Földes, Csaba – Pongó, Stefan et al. (eds.): Das Wort in Satz und Text: Probleme und Erkenntnisse. Veszprém, Wien: Veszprémi Egyetemi Kiadó, Edition Praesens 2004, s. 15-36.

BOHUŠOVÁ, Zuzana:: Artikulatorische Synchronisation im Kontrast. In: Adamcová, Lívia (Hrsg.): Beiträge zu Sprache & Sprachen 5. Vorträge der 11. Jahrestagung der GeSuS. München: LINCOM EUROPA 2004, s. 37-44.

BOHUŠOVÁ, Zuzana: Deutsch im Dienste des Friedens. Konnotations- und gegenwartsorientierte Überlegungen. In: Friedensbuch. Peace Issues Reader. Györ: Széchenyi István Egyetem 2006, s. 53-68.

BOHUŠOVÁ, Zuzana: Interferenzschwerpunkte in der deutschen Aussprache der slowakischen Muttersprachler. Eine Hierarchisierung. In: Zeitschrift für germanistische Sprach- und Literaturwissenschaft in der Slowakei, 4/2006. 114-129.

BOHUŠOVÁ, Zuzana – MÜGLOVÁ, Daniela: Tlmočenie na osi medzi globalizáciou a regionalizáciou. In: Zázrivcová, Monika (ed.) Odborná komunikácia v zjednotenej Európe III. Banská Bystrica – Praha: FHV UMB, JTP 2005 s. 7-16.

BOHUŠOVÁ, Zuzana: Neutralizácie štylistických, pluricentrických a subštandardných príznakov pri tlmočení. In: Vilikovský, Ján – Huťková, Anita (eds.): Preklad a tlmočenie 7. Banská Bystrica: FiF UMB, 2007. 451-462.

 BOHUŠOVÁ, Zuzana: Individualisierung und Kognition im universitären DaF-Phonetikunterricht. In: Lenčová, Ivica (ed.) Germanistické štúdie 2. Banská Bystrica: FHV UMB. 2006, s. 92-99.

BOHUŠOVÁ, Zuzana: Denk, hör, sprich und schreib! Komplexes phonetisches Training im universitären Bereich. In: Lingustik-Tage in Wroclaw. Wroclaw: Uniwersytet Wroclawski 2006.

BOHUŠOVÁ, Zuzana: Aplikácia koncepcie neutralizácií a príznakovosti na tlmočenie. In:LINGUA VIVA 4/2007 České Budějovice: Jihočeská universita, 61-70.

BOHUŠOVÁ, Zuzana: Anlautende onomatopoetische Konsonantencluster und Nuklei im Kontrast Slowakisch – Deutsch. In: Vorträge der 16. Jahrestagung der GeSuS an der Ruhr-Universität Bochum. München: LINCOM EUROPA 2007.