Teória tlmočenia a transkultúrna komunikácia

Doktorandi sa riadia aktualizovanými pokynmi vyučujúcej a stanovenými ťažiskami v rámci konkrétneho semestra.

 

Základný rámec podľa informačného listu

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

aktivita na hodinách a podieľanie sa na interaktívnych úlohách, progresia v teoretickej fundovanosti, plnenie povinností v rámci samoštúdia podľa zadaní (napr. vypracovanie seminárnej práce, prednesenie referátu s PPT, príprava na odbornú diskusiu alebo kolokvium a pod.), zvládnutie záverečnej skúšky

Výsledky vzdelávania:

Študent

1. dokáže teoreticky usúvzťažniť ústnu translačnú kompetenciu a transkultúrnu komunikáciu

2. interiorizuje si aktuálne poznatky medzinárodnej vedy o tlmočení

3. nadobudne a rozvíja impulzy pre inovatívny výskum tlmočníckych procesov a konaní

4. aplikuje získané vedomosti a zručnosti v praktickom používaní (cudzích) jazykov v komunikácii a v doktorandskom štúdiu

Stručná osnova predmetu:

Tlmočenie ako zručnosť. Translatológia/teória tlmočenia ako interdisciplína. Monodisciplinárnosť, interdisciplinárnosť, transdisciplinárnosť, transverzálnosť. Špecifické multikultúrne konektivity v transkultúrnej komunikácii. Interkultúrna a intrakultúrna kompetencia. Diskurzívne inšpirácie pri výskume tlmočenia, racionálne, empirické, etické a mocenské determinanty ústnej translačnej komunikácie. Kognitívny výskum tlmočníckych stratégií s dôrazom na neutralizáciu. Inovatívne a výstižné interpretácie translačných javov. Odklon od štrukturalistických dichotómií, príklon k subjektivizácii translačného výskumu. Defektnosť/príznakovosť textov. Ambivalencia autenticity východiskových textov. Hybridnosť a multimediálnosť moderných komunikátov.

Odporúčaná literatúra - výber:

BOHUŠOVÁ, Zuzana. 2009. Neutralizácia ako kognitívna stratégia v transkultúrnej komunikácii. Lingvistické analógie. Banská Bystrica: DALI-BB.

BOHUŠOVÁ, Z. 2012. Kognitívna báza tlmočníckych stratégií – s dôrazom na neutralizáciu. In: Od textu k prekladu X. Praha: JTP .

ČEŇKOVÁ, Ivana 2008. Úvod do teorie tlumočení. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka.

DOLNÍK, Juraj. 2007 : „Jazykoveda a prekladateľ.“ – In: J. Dolník, Z. Bohušová, A. Huťková (eds.): Translatológia jej súvislosti 2. Banská Bystrica: Filologická fakulta Univerzity Mateja Bela. 10–26.

HEJWOWSKI, Krzystof: Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu. Warszawa: Vydawnictwo naukove PWN. 2007.

HEPP, Andreas – LÖFFELHOLZ, Martin (ed.) Grundlagentexte zur transkulturellen Kommunikation. Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft. 2002

KALINA, S. 1998. Strategische Prozesse beim Dolmetschen. Tübingen: Narr

MAKAROVÁ, Viera. Tlmočenie. Hraničná oblasť medzi vedou, skúsenosťou a umením možného. Bratislava: STIMUL 2004

PÖCHHACKER, Franz, SHLESINGER, Miriam (eds.) 2002. The Interpreting Studies Reader. London/New York: Routledge Language Readers.

PRUNČ, Erich. 2007. Entwicklungslinien der Translationswissenschaft. Von den Asymmetrien der Sprachen zu den Asymmetrien der Macht. Berlin: Frank&Time GmbH Verlag für wissenschaftliche Literatur.

STAHL, Jaroslav (ed.) 2009. Tlmočenie a preklad piatimi pohľadmi. Bratislava: Ofprint.

RYBÁR, J. et al. (eds.) 2005. Jazyk a kognícia. Bratislava: Kalligram.

SNELL-HORNBY, Mary: Translation studies an integrated approach. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2006.