Projekty a granty

Kultúrna a sociálna diverzita mesta v kontexte udržateľného rozvoja

Cultural and social diversity in towns in the frame of sustainable development

Číslo projektu:VEGA č. 1/0738/13Doba riešenia:2013 - 2015
Vedúci projektu:Darulová Jolana, doc. PhDr., CSc.Koordinátor projektu:

Slovenská spoločnosť v medzinárodných komparatívnych výskumoch: pred krízou a počas krízy

Slovak Society in Cross-National Comparative Research: Before and During the Crisis

Číslo projektu:APVV-0309-11Doba riešenia:2012 - 2015
Vedúci projektu:Mgr. Ivan Chorvát, M. A., CSc. (za ISKŠ FHV UMB)Koordinátor projektu:PhDr. Vladimír Krivý, CSc. (Sociologický ústav SAV)

Projekt s pomocou realizácie viacerých modulov prestížneho programu medzinárodného komparatívneho výskumu ISSP skúma percepciu spoločenských zmien v čase krízy zo strany verejnosti. Štyri moduly výskumu ISSP na tému Zdravie, Rodina,...

Preservation and Enhancement of Folk Culture Heritage in Central Europe (ETNOFOLK)

Číslo projektu:OP CENTRAL EUROPE PROGRAMME No. 3CE296P4Doba riešenia:2011 - 2014
Vedúci projektu:doc. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc. (za ISKŠ FHV UMB)Koordinátor projektu:Etnologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i, Praha

The folk culture with its centuries old tradition in the regions of Central Europe, extremely rich in forms and genres, not only represents one of the keystones of our cultural identity but also offers substantial potential for sustainable...

Tradičná remeselná výroba ako kultúrnoidentifikačný prvok lokálneho spoločenstva

Traditional handicraft production as a cultural and identification element in a local community

Číslo projektu:VEGA č. 1/0766/11Doba riešenia:2011 - 2013
Vedúci projektu:PhDr. Zdenka Krišková, PhD. (ISKŠ FHV UMB)Koordinátor projektu:

Životný štýl a jeho premeny v súčasnej slovenskej spoločnosti

Lifestyle and its variations in the contemporary Slovak society

Číslo projektu:VEGA č. 1/1132/11Doba riešenia:2011 - 2013
Vedúci projektu:Mgr. Ivan Chorvát, M. A., CSc. (ISKŠ FHV UMB)Koordinátor projektu:

7RP: Gender Debate in the European Research Area (GENDERA)

Číslo projektu:SIS-CT-2009-244499Doba riešenia:2010 - 2012
Vedúci projektu:doc. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc. (za ISKŠ FHV UMB)Koordinátor projektu:Tudományos és Technológiai Alapítvány (Hungary)

The Partners in the GENDERA initiative strive to make a change to the balance of gender in research organisations in Europe. By raising awareness in a wide cross-section of today's society, GENDERA aims to re-address the balance of gender within...

Dejiny uhoľného baníctva v Juhoslovenskej uhoľnej panve

History of coal mining in South Slovakia

Číslo projektu:VEGA č. 1/0244/10Doba riešenia:2010 - 2011
Vedúci projektu:doc. Ing. Ivan Herčko, CSc. (ISKŠ FHV UMB)Koordinátor projektu:

Hospodárske a technické využitie vodných tokov na strednom Pohroní do roku 1918

Economic and technical uses of watercourses in the region of central Hron River basin until 1918

Číslo projektu:VEGA č. 1/0270/10Doba riešenia:2010 - 2011
Vedúci projektu:PhDr. Ján Žilák, CSc. (ISKŠ FHV UMB)Koordinátor projektu:

Sociologická a antropologická analýza spotreby produktov a voľnočasových aktivít na Slovensku

Sociological and Anthropological Analysis of Consumption of Goods and Leisure Activities in Slovakia

Číslo projektu:VEGA č. 1/0632/08Doba riešenia:2008 - 2010
Vedúci projektu:Mgr. Ivan Chorvát, M.A., CSc. (ISKŠ FHV UMB)Koordinátor projektu:

Identita socioprofesijných skupín v urbánnom prostredí

Identity of socio-professional groups in an urban environment

Číslo projektu:VEGA č. 1/4546/07Doba riešenia:2007 - 2009
Vedúci projektu:Katarína Koštialová, PhDr. (ISKŠ FHV UMB)Koordinátor projektu:

Slovensko - multikultúrne a multietnické kontexty

Slovakia - multicultural and multiethnic contexts

Číslo projektu:KEGA č. 3/5007/07Doba riešenia:2007 - 2009
Vedúci projektu:doc. PhDr. Jolana Darulová, CSc. (ISKŠ FHV UMB)Koordinátor projektu:

Traficking ako rizikový fenomén ohrozujúci stabilitu a bezpečnosť štátov EÚ (Východná hranica ako tranzitný región)

Číslo projektu:VEGA č. 1/4682/07Doba riešenia:2007 - 2009
Vedúci projektu:PhDr. Michal Dobrík, PhD. (ISKŠ FHV UMB)Koordinátor projektu:

Kultúrna a sociálna diverzita na Slovensku (história, súčasný stav, perspektívy, odporúčania)

Číslo projektu:MVTS č. 513438/07Doba riešenia:2007 - 2008
Vedúci projektu:doc. PhDr. Darulová Jolana, CSc. (ISKŠ FHV UMB)Koordinátor projektu:

Náboženský rozhlasový príhovor ako názorový fenomén tvorby verejnej mienky

Číslo projektu:VEGA č. 1/0220/03Doba riešenia:2003 - 2005
Vedúci projektu:PaedDr. Slavomíra Očenášová, PhD. (ISKŠ FHV UMB)Koordinátor projektu:

Život a kultúra sociálnych skupín v meste

Life and culture of social groups in towns

Číslo projektu:VEGA č. 1/0185/03Doba riešenia:2003 - 2005
Vedúci projektu:Katarína Koštialová, PhDr. (ISKŠ FHV UMB)Koordinátor projektu:

Vedou k poznaniu a ľudskosti

Číslo projektu:UGA č. 5_2003Doba riešenia:2003 - 2004
Vedúci projektu:PaedDr. Slavomíra Očenášová, PhD. (ISKŠ FHV UMB)Koordinátor projektu: